ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anthology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anthology*, -anthology-

anthology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anthology (n.) การรวบรวมบทประพันธ์ของหลายนักเขียน
English-Thai: HOPE Dictionary
anthology(แอนธอล' โลจี่) n. บทเขียนรวมของหลายนักเขียน, บทเขียนรวมของนักเขียนคนเดียว -anthological adj., -anthologist n. (collection of writings)
English-Thai: Nontri Dictionary
anthology(n) กวีนิพนธ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anthologyประชุมบทนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What was it called? "Spoon River Anthology."เรื่องอะไรนะ ประชุมนิพนธ์สปูนริเวอร์
She's obsessed with "Spoon River Anthology."เธอหมกมุ่นกับหนังสือ ประชุมนิพนธ์สปูนริเวอร์

anthology ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白香词谱[Bái xiāng cí pǔ, ㄅㄞˊ ㄒㄧㄤ ㄘˊ ㄆㄨˇ, 白香词谱 / 白香詞譜] Anthology of ci poems tunes (1795), edited by Xu Menglan 舒夢蘭|舒梦兰, with 100 accessible poems from Tang through to Qing times
名人录[míng rén lù, ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄌㄨˋ, 名人录 / 名人錄] record of famous men; anthology of biographies
选集[xuǎn jí, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄧˊ, 选集 / 選集] anthology
集子[jí zi, ㄐㄧˊ ㄗ˙, 集子] anthology; selected writing

anthology ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンソロ[, ansoro] (n) (abbr) (See アンソロジー) anthology
勅撰集[ちょくせんしゅう, chokusenshuu] (n) imperial-commissioned poem anthology
小倉百人一首[おぐらひゃくにんいっしゅ, ogurahyakunin'isshu] (n) Ogura Anthology of One Hundred Tanka by One Hundred Poets
[せん, sen] (n,n-suf) (sometimes confused with 選) (See 選・せん) anthology (of poetry, etc.); compilation; collection; selection
詞華集[しかしゅう, shikashuu] (n) anthology (of poems); florilegium
詩抄[ししょう, shishou] (n) anthology
アンソロジー[, ansoroji-] (n) anthology; (P)
撰する[せんする;ぜんする, sensuru ; zensuru] (vs-s,vt) (1) to write (prose, etc.); (2) to compile (an anthology)
文苑[ぶんえん, bun'en] (n) anthology; literary world; collection of literary masterpieces
歌集[かしゅう, kashuu] (n) anthology; book of poetry; (P)
編む[あむ, amu] (v5m,vt) (1) to knit; to plait; to braid; (2) to compile (anthology, dictionary, etc.); to edit; (P)
詩集[ししゅう, shishuu] (n) poetry anthology; collection of poems; collected poems; (P)
選集;撰集[せんしゅう;せんじゅう, senshuu ; senjuu] (n) selection (e.g. of poems, texts); anthology; selected extracts
Japanese-English: COMDICT Dictionary
選集[せんしゅう, senshuu] anthology, selected extracts

anthology ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉบับรวมเล่ม[n. exp.] (chabap rūam) EN: collection ; anthology FR: collection [f]
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: group ; collection ; anthology FR: collection [f]
ชุมนุมเรื่องสั้น [n. exp.] (chumnum reū) EN: anthology of short stories FR: recueil de nouvelles [m]
ธรรมบท[n.] (thammabot) EN: Way of Truth ; Anthology of Sayings of the Buddha ; [name of the second division of the Khuddaka Nikaya] ; Dhammapada FR:

anthology ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zitatensammlung {f}collection of quotations; anthology of quotations
Anthologie {f}anthology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anthology
Back to top