ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exceeding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exceeding*, -exceeding-

exceeding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exceeding (adj.) มากมาย (ทางวรรณคดี) See also: มหาศาล Syn. surpassing
exceedingly (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างมหาศาล, อย่างไม่ธรรมดา Syn. extremely, greatly, very
English-Thai: HOPE Dictionary
exceeding(อิคซีด'ดิง) adj. เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ -miss
English-Thai: Nontri Dictionary
exceeding(adj) มากมาย,เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ
exceedingly(adv) เหนือกว่า,มากมาย,เหลือเกิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มากเกิน (adv.) exceedingly See also: over, extremely
ยิ่งนัก (adv.) exceedingly See also: extremely, increasingly, more and more, supremely
ล้ำ (adv.) exceedingly See also: extremely, very, exceptionally, extraordinarily Syn. ยิ่ง
เกินการ (adv.) exceedingly See also: over, extremely Syn. มากเกิน
เหลือเข็ญ (adv.) exceedingly See also: terribly, extremely, intolerably Syn. แสนเข็ญ, ลำเค็ญ Ops. สบาย
เหลือแสน (adv.) exceedingly See also: extremely Syn. เหลือเกิน, มากมาย, เหลือล้น, เหลือหลาย
เหลือเข็ญ (v.) be exceedingly difficult See also: be terribly troublesome, be too/extremely difficult, be intolerably hard Syn. ยากลำบาก, แสนเข็ญ Ops. สบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Leviathan is exceeding all expectations across the board.Leviathan ทำได้ดีกว่าที่คาดไว้
I don't understand. What do you mean by exceeding Noto?ฉันไม่เข้าใจ หมายความว่างัยเหนื่อกว่าโนโตะ
I was just checking to see if the accommodations are exceeding your expectations.ผมเพิ่งไปเช็คมาว่า ห้องพัก โอ่โถงพอ ตามที่คุณต้องการหรือเปล่า
With strife to please you, day exceeding day.ด้วยการต่อสู้เพื่อเอาใจเจ้า วันแล้ววันเล่าผ่านไป
You and Dean have a habit of exceeding my expectations.นายกับดีนมีนิสัยชอบ ทำเกินความคาดหมายของฉัน
Right now, the fastest computers on the planet are now comparable or even exceeding the computational ability of the human brain as we estimate it.และแล้วเขาก็เริ่มคิด เกี่ยวกับวิธีการคำนวณ พลังงานมากก็จะใช้เวลา เพื่อสร้างโลกของเราโลกของเรา
He believed your methods are exceeding political and moral propriety.เขาเชื่อว่าวิธีการของคุณจะเกิน ความเหมาะสมทางการเมืองและศีลธรรม
I am exceedingly sorry, princess.ข้าเสียใจอย่างสุดซึ้ง องค์หญิง
Their construction should be exceedingly simple, I think.มันจะต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายและมากมาย ฉันคิดว่างั้น
I received a letter this morning, which has astonished me exceedingly.พ่อได้รับจดหมายเมื่อเช้านี้ ซึ่งทำความประหลาดใจให้พ่ออย่างยิ่ง
But rest assured, this will be the sixth time we have destroyed it and we have become exceedingly efficient at it.แต่วางใจเถอะ เพราะนี่คือครั้งที่ 6 แล้วที่เราจะทำลายมัน ซึ่งเราก็ทำได้อย่างสบายๆมาตลอดด้วย
I hear such different accounts of you as puzzle me exceedingly.เรื่องที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับคุณมามันขัดกันมาก ทำให้ฉันงงจริงๆ

exceeding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出乎意料[chū hū yì liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, 出乎意料] unexpected; exceeding all expectations
不得了[bù dé liǎo, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ, 不得了] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly
十二分[shí èr fēn, ㄕˊ ㄦˋ ㄈㄣ, 十二分] exceedingly; hundred percent; everything and more
极了[jí le, ㄐㄧˊ ㄌㄜ˙, 极了 / 極了] extremely; exceedingly
超凡[chāo fán, ㄔㄠ ㄈㄢˊ, 超凡] out of the ordinary; exceedingly (good)

exceeding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スピード違反[スピードいはん, supi-do ihan] (n) exceeding the speed limit; speeding
僭上越権[せんじょうえっけん, senjouekken] (n) exceeding (overstepping) one's powers (competence, authority); abuse of one's legal authority; acting ultra vires
想定外[そうていがい, souteigai] (adj-no,n) beyond expectations; beyond what one expected; not foreseen; exceeding assumptions
炎上[えんじょう, enjou] (n,vs) (1) blazing up; (2) destruction of a large building by fire; (3) flood of comments to a blog, exceeding what the blog's owner can answer; (P)
越権行為[えっけんこうい, ekkenkoui] (n) exceeding one's authority; abusing one's legal authority; ultra vires activities
身が持たない[みがもたない, migamotanai] (exp,adj-i) not to be able to keep one's health; exceeding the limits of one's body; not to be able to maintain one's fortune
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P)
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much
てき儻;倜儻(oK)[てきとう, tekitou] (n) exceedingly wiser than the common man
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P)
極めて[きわめて, kiwamete] (adv) exceedingly; extremely; decisively; (P)
殊の外;殊の他[ことのほか, kotonohoka] (adv) exceedingly; unusually; exceptionally
甚く[いたく, itaku] (adv) exceedingly
甚だ[はなはだ, hanahada] (adv) very; greatly; exceedingly; (P)
甚だ以て[はなはだもって, hanahadamotte] (exp) exceedingly
[そ, so] (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly
至って[いたって, itatte] (adv) very much; exceedingly; extremely; (P)
至極[しごく, shigoku] (adj-na,adv,n) very; extremely; exceedingly
迚も[とても(P);とっても, totemo (P); tottemo] (adv) (1) (uk) very; awfully; exceedingly; (2) (before a negative form) (not) at all; by no means; simply (cannot); (P)
重ね重ね[かさねがさね, kasanegasane] (adv) frequently; sincerely; exceedingly
限り無く;限りなく[かぎりなく, kagirinaku] (adv) without end; exceedingly

exceeding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉียบ[adv.] (chīep) EN: exceedingly ; extremely ; very FR: extrêmement
จัด[adv.] (jat) EN: very ; extremely ; intensely ; exceedingly ; excessively FR: extrêmement ; très
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond ; above FR: trop
เกินการ[adv.] (koēnkān) EN: too ; too much ; excessively ; exceedingly FR: trop
กว่าชื่น[adv.] (kwācheūn) EN: exceedingly FR:
กว่าชิ่น[adv.] (kwāchin) EN: exceedingly FR:
เหลือเข็ญ[X] (leūakhen) EN: exceedingly difficult ; suffering severe hardships FR:
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลือแหล่[adv.] (leūalaē) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
เหลือหลาย[adv.] (leūalāi) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
เหลือล้น ; เหลือหลาย ; เหลือแหล่[adv.] (leūalon) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly FR:
เลยเถิด[adv.] (loēithoēt) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively FR:
เลอเลิศ[adj.] (loēloēt) EN: exceedingly fine ; outstanding ; superlative FR:
หนักหนา[adv.] (naknā) EN: extremely ; exceedingly ; very much ; to a serious extreme FR: extrêmement ; vraiment beaucoup
เป็นกำลัง[adv.] (pen kamlang) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly FR:
เป็นการใหญ่[adv.] (penkānyai) EN: extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably FR: en grand ; à grande échelle
แปร๊ด[adv.] (praēt) EN: exceedingly FR:
แสน[adv.] (saēn) EN: exceedingly ; extremely ; enormously FR:
แสนจะ[adv.] (saēn ja) EN: awfully ; exceedingly FR:
เต็มที[adv.] (temthī) EN: awfully ; very ; extremely ; exceedingly FR:
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very ; awfully ; extremely ; exceedingly ; to the fullest ; all-out ; to the utmost ; with all one's might/capability ; to the full ; to capacity ; with full speed ahead ; as can be ; as possible ; altogether FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement ; au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; aut
ทายาด[adv.] (thāyāt) EN: extremely ; exceedingly ; utmost FR:
ไตร[adv.] (trai) EN: exceedingly FR:
อย่างมาก[adv.] (yāng māk) EN: at most ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably ; a great deal FR: au plus ; tout au plus
อย่างยิ่ง[adv.] (yāng ying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; greatly ; exceedingly ; intensely ; absolutely ; most FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait ; profondément
ยิ่ง[adj.] (ying) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many FR: sublime ; suprême ; extrême
ยิ่งนัก[adv.] (ying-nak) EN: exceedingly ; extremely ; increasingly ; more and more ; supremely FR:

exceeding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maß {n} | Maße und Gewichte | nach Maß | das Maß aller Dinge [übtr.] | über alle Maßenmeasure | weights and measures | made to measure | the measure of all things | exceedingly; beyond all measure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exceeding
Back to top