ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pedagogue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pedagogue*, -pedagogue-

pedagogue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pedagogue (n.) อาจารย์ See also: ครู Syn. professor, teacher
English-Thai: HOPE Dictionary
pedagogue(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher,educator
English-Thai: Nontri Dictionary
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But as a pedagogue and as an educator, you must keep a stiff upper lip.แต่เป็นนักการศึกษา- และในฐานะนักการศึกษา, คุณต้องเก็บริมฝีปากบนแข็ง
This is a much better idea than spending the day pretending to like some German pedagogue of art.นี่มันดีกว่าที่จะไปใช้เวลา แกลังทำเป็นชื่นชอบ พวกเยอรมันชอบอวดรู้เรื่องศิลปะ

pedagogue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
村夫子[そんぷうし, sonpuushi] (n) rural scholar or pedagogue; pedant

pedagogue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักการศึกษา[n. exp.] (nak kān seu) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pedagogue
Back to top