ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-educator-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น educator, *educator*,

-educator- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Never in my 1 4 years as an educator have I seen such behavior.14 ปีในชีวิตโรงเรียนของชั้น ไม่เคยเจอพฤติกรรมแบบนี้
An educator well-respected by all the citizens.ท่านเป็นครูสอน ที่ชาวเมืองทุกคนให้ความเคารพนับถือ
Whatever you say, he's an educator well-respected by everyone.ยังไงเค๊าก็เป็นครูที่ทุกคนเคารพนับถือนะ
As the only educator here, let me point out... that not all kids are afforded the same opportunities as others.ในฐานะครู ขออธิบายว่า ไม่ใช่เด็กทุกคน จะมีโอกาสเท่าเทียมกัน
Defrocked educator and legendary friend of dorothy.ครูที่โดนปลดไปแล้ว และเพื่อนผู้ลึกลับของโดโรธี
I mean, this really was a... a wake-up call for me as an educator and a chaperone, so...ฉันหมายถึง นี่มันยังกับ , โทรศัพท์ปลุกกันตอนเช้าเลย เหมือนพวกนักศึกษาศาสตร์ หรือผูู้ปกครอง ดังนั้น...
But I say a hardworking educator like yourself deserves a break.แต่ฉันคิดว่าอาจารย์ที่ทำงานหนักอย่างคุณเนี่ย น่าจะไปพักก่อนนะคะ
And so the dedicated husband, esteemed author, learned educator and renowned therapist took me to an alley to fuck.และเพื่อ สามีทุ่มเท ได้รับความนิยมของผู้เขียนได้เรียนร การศึกษาและบำบัดโรคที่มีชื่อเสียง พาฉันไปที่ซอยจะมีเพศสัมพันธ์.

-educator- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master ; mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator FR: éducateur [m]
นักการศึกษา[n. exp.] (nak kān seu) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]
นักวิชาการศึกษา[n. exp.] (nakwichākān) EN: educator FR:
นักวิชาการศึกษาพิเศษ[n. exp.] (nakwichākān) EN: special educator FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -educator-
Back to top