ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disorganization

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disorganization*, -disorganization-

disorganization ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disorganization (n.) ความสับสน See also: ความไม่เป็นระเบียบ Syn. discomposure, sabotage, chaos
English-Thai: HOPE Dictionary
disorganizationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disorganization; disorganisationความไม่สมประกอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความระส่ำระสาย (n.) disorganization See also: turbulence, turmoil, unrest, state of chaos, disorder, confusion, riot, disarray Syn. ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ความวุ่นวาย
ความสับสน (n.) disorganization See also: turbulence, turmoil, unrest, state of chaos, disorder, confusion, riot, disarray Syn. ความไม่เป็นระเบียบ, ความวุ่นวาย
ความไม่เป็นระเบียบ (n.) disorganization See also: turbulence, turmoil, unrest, state of chaos, disorder, confusion, riot, disarray Syn. ความสับสน, ความวุ่นวาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disorganization
Back to top