ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expenditures

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expenditures*, -expenditures-

expenditures ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expenditures (n.) เงินที่ต้องจ่ายประจำ Syn. disbursements

expenditures ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开支[kāi zhī, ㄎㄞ ㄓ, 开支 / 開支] expenditures; pay; expenses

expenditures ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
支出額[ししゅつがく, shishutsugaku] (n) (amount of) expenditures or disbursements
軍事費[ぐんじひ, gunjihi] (n) war funds; war expenditures
軍費[ぐんぴ, gunpi] (n) war funds; war expenditures
一般歳出[いっぱんさいしゅつ, ippansaishutsu] (n) general expenditures; general spending
倹約令[けんやくれい, kenyakurei] (n) laws regulating expenditures; sumptuary edicts; thrift ordinance
国費[こくひ, kokuhi] (n) national expenditures; (P)

expenditures ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัดค่าใช้จ่าย[v. exp.] (tat khāchai) EN: curtail expenditures FR: réduires les frais ; réduire les dépenses

expenditures ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regierungsausgaben {pl}government expenditures
Staatsquote {f}ratio of government expenditures to gross national product

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expenditures
Back to top