ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-customarily-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น customarily, *customarily*,

-customarily- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, married women don't customarily sit around in the middle of the night with strange men in hotels.เอ่อ, ตามประเพณีผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไม่ควรมานั่งอยู่แถวนี้ ในตอนเที่ยงคืน กับชายแปลกหน้าในโรงแรม
And for my money, seeing how he customarily deals with rivals,ในการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เครซี่ 8

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -customarily-
Back to top