ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crest*, -crest-

crest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crest (vi.) ขึ้นสู่ระดับสูงสุด
crest (vt.) บรรลุถึงจุดยอด
crest (n.) ยอด See also: จุดบนสุด (เช่น ยอดเขา, ยอดคลื่น เป็นต้น) Syn. peak, tip, top
crest (n.) หงอน
crestfallen (adj.) ที่ก้มหัวลง
crestfallen (adj.) เศร้าซึม See also: สลด, คอตก Syn. disheartened, dejected
crestfallenly (adv.) อย่างซึมเศร้า Syn. dejectedly
English-Thai: HOPE Dictionary
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
crestfallen(เครสทฺ'ฟอเลิน) adj. ซึมเศร้า,คอตก,สลด, Syn. dejected
cresting(-ทิง) n. ลายประดับบนเครื่องเรือน
English-Thai: Nontri Dictionary
crest(n) ยอด,ปลาย,หงอน,โหนก,ตราประจำตระกูล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crestสัน, ยอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crestลักษณะเป็นสันนูน,ยอดคลื่น,บริเวณสัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หงอน (n.) crest See also: comb
คอตก (adv.) crestfallenly See also: downcastly, dejectedly, dispiritedly, discouragingly
ตก (v.) be crestfallen See also: be sad, droop Syn. จ๋อย
ระอาใจ (v.) be crestfallen See also: be dispirited, be dejected, be downhearted Syn. อ่อนใจ, อ่อนจิตอ่อนใจ, เหนื่อยใจ, ท้อใจ
อ่อนอกอ่อนใจ (v.) be crestfallen See also: be dispirited, be dejected, be downhearted Syn. อ่อนใจ, อ่อนจิตอ่อนใจ, เหนื่อยใจ, ระอาใจ, ท้อใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A family crest of some kind.น่าจะเป็นตราประจำตระกูลอะไรสักอย่าง
It is the crest of takezo kensei, a famous hero in japan.ตราประจำตระกูลของ ทาเคโซะ เคนเสะ, วีระบุรุษผู้โด่งดังของญี่ปุ่น
His last known address is at the crest cottages.ที่อยู่ล่าสุดคือ เครส คอทเทจ
Employee records say wayne dryden was fired from the crest cottages six months ago.ทะเบียนลูกจ้างบอกว่า เวย์ เดรเด้น ถูกไล่ออก จาก เครส คอทเทจ เมื่อหกเดือนก่อน
Floyd inherited the crest cottages from--ฟลอยด์ รับช่วงเครส คอทเทจ จาก..
It is the crest of Tristan de Bois.มันคือตราประจำตระกูลของทริสตัน เดอ บัวส์
He bears the crest of Tristan de Bois.เขาถือตราประจำตระกูลของทริสตัน เดอ บัวส์
Witnesses are reporting gun fire just minutes ago, at Crest View High School in Red Valley.พยานเล่าว่ามีการยิงปืน เมื่อไม่กี่นาทีก่อน ที่โรงเรียนมัธยม เครสทวิว ใน เรดแฝลลี่ ตำรวจ...
The nature of events like the one in Australia is that they crest and then stop.เหตุการณ์ตามธรรมชาติ เหมือนกับที่เกิดในออสเตรเลีย คือพวกมันขึ้นสู่ระดับสูงสุดแล้วก็หยุด
Yeah, it's the family crest from the italian renaissance.ใช่ เป็นของตกทอดครอบครัว จากยุคฟื้นฟูศิลปะอิตาเลี่ยน
Dedaimia was up by crest falls.ดีเดเมีย อยู่ขึ้นไปบนยอดน้ำตก
There's a Byron crest hotel on pier 25.มีโรงแรมไบรอน เครสต์ ที่ท่าเรือ 25

crest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羽冠[yǔ guān, ㄩˇ ㄍㄨㄢ, 羽冠] feathered crest (of bird)
[huī, ㄏㄨㄟ, 徽] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, 徽章] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms
八哥[bā gē, ㄅㄚ ㄍㄜ, 八哥] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus)
八哥儿[bā gē r, ㄅㄚ ㄍㄜ ㄖ˙, 八哥儿 / 八哥兒] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus)
冠子[guān zi, ㄍㄨㄢ ㄗ˙, 冠子] crest; crown
徽记[huī jì, ㄏㄨㄟ ㄐㄧˋ, 徽记 / 徽記] crest; insignia
鸡冠[jī guān, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ, 鸡冠 / 雞冠] crest; cockscomb
垂头丧气[chuí tóu sàng qì, ㄔㄨㄟˊ ㄊㄡˊ ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ, 垂头丧气 / 垂頭喪氣] to be crestfallen; dejected; dispirited (成语 saw)
[guān, ㄍㄨㄢ, 冠] hat; crown; crest; cap
[jí, ㄐㄧˊ, 嵴] ridge; crest; apex
波峰[bō fēng, ㄅㄛ ㄈㄥ, 波峰] wave crest

crest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワッペン[, wappen] (n) crest (ger
七つ星[ななつぼし, nanatsuboshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) (See 七曜・1) family crest representing the seven luminaries (with one central circle surrounded by six other circles); (3) (See 真鰯) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus)
五徳[ごとく, gotoku] (n) (1) the five virtues; (2) tripod; three or four-legged kettle stand; (3) family crest in the shape of such an object
前立て[まえだて, maedate] (n) plume; crest
加賀紋[かがもん, kagamon] (n) coloured family crest (popular amongst people from Kaga)
平打ち[ひらうち, hirauchi] (n) (1) blow striking with the flat of the sword; (2) (See 平手打ち) to slap; (3) metal flattened by striking; (4) tape; flat braid; (5) (See 簪) type of flat ornamental hairpin made of silver and inscribed with a clan's crest or patterns of birds and flowers
押し波;押波[おしなみ, oshinami] (n) (See 引き波・3) leading wave (of a tsunami, i.e. when a wave crest reaches land before a trough)
波の花[なみのはな, naminohana] (n) (1) salt; (2) crest of a wave; flowerlike patterns on waves in the Japan Sea in winter
羽冠[うかん, ukan] (n) (See 冠羽) bird's crest
雪輪[ゆきわ, yukiwa] (n) snowflake-shaped family crest
鶏冠[とさか;けいかん;トサカ, tosaka ; keikan ; tosaka] (n) (uk) cockscomb; crest
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
がっくり[, gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P)
クレステッドホーンシャーク[, kuresuteddoho-nsha-ku] (n) crested bullhead shark (Heterodontus galeatus, found in eastern Australia)
乱菊[らんぎく, rangiku] (n) pattern made from chrysanthemums with disordered petals, esp. used on family crests
八哥鳥[はっかちょう;ハッカチョウ, hakkachou ; hakkachou] (n) (uk) crested myna (species of mynah bird, Acridotheres cristatellus)
冠鳰[かんむりかいつぶり;カンムリカイツブリ, kanmurikaitsuburi ; kanmurikaitsuburi] (n) (uk) Great Crested Grebe (Podiceps cristatus)
冠鷲[かんむりわし;カンムリワシ, kanmuriwashi ; kanmuriwashi] (n) (uk) crested serpent eagle (Spilornis cheela)
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P)
大巴旦[おおばたん;オオバタン, oobatan ; oobatan] (n) (uk) Moluccan cockatoo (Cacatua moluccensis); salmon-crested cockatoo
小巴旦[こばたん;コバタン, kobatan ; kobatan] (n) (uk) yellow-crested cockatoo (Cacatua sulphurea)
山翡翠;山魚狗[やませみ;ヤマセミ, yamasemi ; yamasemi] (n) (uk) crested kingfisher (Megaceryle lugubris)
引き波;引波[ひきなみ, hikinami] (n) (1) (See 寄せ波) backwash; rip current; undertow; (2) stern wave; (3) (See 押し波) drawback (of a tsunami, i.e. when a wave trough reaches land before a crest)
弧影悄然[こえいしょうぜん, koeishouzen] (adj-t,adv-to) lonely and crestfallen; a lonely and heavy-hearted figure
波頭[なみがしら;はとう, namigashira ; hatou] (n) wave crest; whitecaps
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged
白波;白浪[しらなみ, shiranami] (n) (1) whitecaps; white-crested waves; (2) thief
[もん, mon] (n) (family) crest; coat of arms; (P)
紋章[もんしょう, monshou] (n) crest; coat of arms; (P)
菊戴[きくいただき;キクイタダキ, kikuitadaki ; kikuitadaki] (n) (uk) goldcrest (species of passerine bird, Regulus regulus)
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P)
赤波馬駄[あかなまだ;アカナマダ, akanamada ; akanamada] (n) (uk) crestfish (Lophotus capellei); unicornfish
黄巴旦[きばたん, kibatan] (n) (uk) sulphur-crested cockatoo (sulfur) (Cacatua galerita)

crest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บนยอดเขา[n. exp.] (bon yøtkhao) EN: on the peak ; on the summit ; on the crest FR: au sommet (de la montagne)
จามร[n.] (jāmøn) EN: royal crest used in processions FR:
หงอน[n.] (ngøn) EN: crest ; comb FR: crête [f]
สัน[n.] (san) EN: edge ; back ; backbone ; back edge ; spine ; ridge ; crest FR: crête [f] ; arête [f] ; bord [m]
ตรา[n.] (trā) EN: badge ; decoration ; emblem ; insignia ; crest FR: insigne [m] ; badge [m] (anglic.) ; écusson [m]
ยอด[n.] (yøt) EN: top ; summit ; peak ; highest point ; apex ; crest FR: sommet [m] ; cime [f] ; pic [m] ; point culminant [m] ; crête [f] ; faîte [m] ; summum []
ยอดเขา[n.] (yøtkhao) EN: mountaintop ; top of the mountain ; peak ; mountain peak ; crest FR: sommet montagneux [m] ; sommet [m] ; mont [m] ; pic [m] ; aiguille [f] ; point culminant [m] ; cime [f] ; faîte [m]
ไก่ฟ้าหน้าเขียว[n. exp.] (kaifā nā kh) EN: Crested Fireback FR: Faisan noble [m] ; Faisan de Vieillot [m]
ไก่จุก[n. exp.] (kai juk) EN: Crested Wood Partridge ; Crested Partridge ; Roul-roul ; Red-crowned Wood Partridge ; Green Wood Partridge FR: Rouloul couronné [m] ; Roulroul [m]
คอตก[adj.] (khøtok) EN: downcast ; crestfallen ; dejected FR:
คอตก[adv.] (khøtok) EN: crestfallenly FR:
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful ; dejected ; sorrowful ; crestfallen FR: mélancolique ; triste ; malheureux
หน้าม่อย[adj.] (nāmǿi = nām) EN: crestfallen ; downcast ; discountenanced FR:
นกแอ่นฟ้าหงอน[n. exp.] (nok aen fā ) EN: Crested Treeswift FR: Hémiprocné couronné [m] ; Hémiprocné huppé [m]
นกเอี้ยงหัวสีทอง[n. exp.] (nok īeng hū) EN: Golden-crested Myna FR: Martin couronné [m] ; Mainate couronné [m] ; Mainate à couronne [m]
นกเอี้ยงก้นลาย ; นกเอี้ยงหงอนก้นลาย[n. exp.] (nok īeng ko) EN: Crested Myna FR: Martin huppé [m] ; Étourneau huppé [m] ; Mainate huppé [m]
นกจาบปีกอ่อนหงอน[n. exp.] (nok jāppīk-) EN: Crested Bunting FR: Bruant huppé [m]
นกกาน้อยหงอนยาว[n. exp.] (nok kā nøi ) EN: Crested Jay FR: Geai longup [m] ; Geai huppé [m] ; Platylophe longup [m]
นกกะรางหัวหงอก[n. exp.] (nok karāng ) EN: White-crested Laughingtrush ; Garrulax leucolophus FR: Garrulaxe à huppe blanche [m] ; Garrulaxe à tête blanche [m] ; Garrulax à huppe [m] ; Garrulax leucolophus
นกคัคคูหงอน[n. exp.] (nok khakkhū) EN: Chestnut-winged Cuckoo ; Red-winged Crested Cuckoo FR: Coucou à collier [m] ; Coucou à ailes marron [m] ; Coucou de Coromandel [m]
นกกระเต็นขาวดำใหญ่ ; นกกะเต็นขาวดำใหญ่[n. exp.] (nok kraten ) EN: Crested Kingfisher ; Megaceryle lugubris FR: Martin-pêcheur tacheté [m] ; Alcyon tacheté [m] ; Martin-pêcheur pie de l’Himalaya [m] ; Martin-pêcheur titan [m] ; Megaceryle lugubris
นกนางนวลแกลบจีน[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Chinese Crested Tern FR: Sterne d'Orient [f] ; Sterne de Zimmermann [f]
นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Lesser Crested Tern FR: Sterne voyageuse [f] ; Sterne du Bengale [f]
นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Great Crested Tern ; Crested Tern ; Swift Tern FR: Sterne huppée [f]
นกเงือกปากดำ[n. exp.] (nok ngeūak ) EN: Bushy-crested Hornbill FR: Calao largup [m]
นกปรอดเหลืองหัวจุก[n. exp.] (nok parøt l) EN: Black-crested Bulbul FR: Bulbul à tête noire [f] ; Bulbul à huppe noire [m]
นกปรอดหงอนปากหนา[n. exp.] (nok parøt n) EN: Crested Finchbill FR: Bulbul à gros bec [m]
นกเป็ดผีใหญ่[n. exp.] (nok pet phī) EN: Great Crested Grebe FR: Grèbe huppé [m] ; Grand Grèbe [m]
นกแซงแซวหงอนขน[n. exp.] (nok saēngsa) EN: Hair-crested Drongo FR: Drongo à crinière [m] ; Drongo soyeux [m]
นกแว่นสีน้ำตาล[n. exp.] (nok waen sī) EN: Malayan Peacock-Pheasant ; Malaysian Peacock-Pheasant ; Crested Peacock-Pheasant ; Polyplectron malacense FR: Éperonnier malais [m] ; Éperonnier de Hardwicke [m] ; Polyplectron malacense
อ่อนอกอ่อนใจ[v.] (øn-ok-ønjai) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted FR:
เป็ดปากแดง[n. exp.] (pet pāk daē) EN: Red-crested Pochard FR: Nette rousse [f] ; Brante roussâtre ; Canard siffleur huppé [m] ; Nette à huppe rousse [f] ; Canard rufin [m] ; Canard espagnol [m]
รุ้ง[n. exp.] (rung) EN: crested serpent eagle FR:
ตีลูกซึม[v.] (tīlūkseum) EN: pretend to be crestfallen ; pretend to know nothing FR:
เหยี่ยวนกเขาหงอน[n. exp.] (yīo nokkhao) EN: Crested Goshawk FR: Autour huppé [m] ; Épervier casqué [m]
เหยี่ยวผึ้ง[n. exp.] (yīo pheung) EN: Oriental Honey-Buzzard ; Oriental Honey Buzzard ; Crested Honey Buzzard ; Crested Honey-Buzzard FR: Bondrée orientale [f] ; Bondrée de Malaisie casquée [f] ; Bondrée huppée [f] ; Bondrée de Java
เหยี่ยวรุ้ง[n. exp.] (yīo rung) EN: Crested Serpent Eagle ; Crested Serpent-Eagle FR: Serpentaire bacha [m] ; Aigle des serpents [m] ; Aigle serpentaire [m]
เหยี่ยวต่างสี[n. exp.] (yīo tāng sī) EN: Changeable Hawk Eagle ; Crested Hawk-Eagle FR: Aigle huppé [m] ; Spizaète huppé [m] ; Spizaëte variable [m]

crest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strichelschopftachuri {m} [ornith.]White-crested Tyrannulet
Schopfhabicht {m} [ornith.]Asian Crested Goshawk
Bernsteinseeschwalbe {f} [ornith.]Chinese Crested Tern
Blondschopfspecht {m} [ornith.]Blond-crested Woodpecker
Cayennetyrann {m} [ornith.]Brown Crested Flycatcher
Devalerche {f} [ornith.]Sykes' Crested Lark
Diademalethe {f} [ornith.]Fire-crested Alethe
Perlsteißhuhn {n} [ornith.]Elegant Crested-Tinamou
Finkenbülbül {m} [ornith.]Crested Finchbill
Eilseeschwalbe {f} [ornith.]Greater Crested Tern
Helenschnäpper {m} [ornith.]Short-crested Blue Monarch
Helmtaube {f} [ornith.]Crested Long-tailed Pigeon
Helmkolibri {m} [ornith.]Bearded Helmetcrest
Fadenschopfelfe {f} [ornith.]Wire-crested Thorntail
Olivhaubentyrann {m} [ornith.]Olive-crested Flycatcher
Japanalk {m} [ornith.]Crested Murrelet
Nipponibis {m} [ornith.]Japanese Crested Ibis
Gelbwangenkakadu {m} [ornith.]Lesser Sulphur-crested Cockatoo
Rüppellseeschwalbe {f} [ornith.]Lesser Crested Tern (Sterna bengalensis)
Rüppelseeschwalbe {f} [ornith.]Lesser Crested Tern
Papuaweih {m} [ornith.]Crested Baza

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crest
Back to top