ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harmoniously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harmoniously*, -harmoniously-

harmoniously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harmoniously (adv.) อย่างเข้ากันได้ See also: อย่างเข้ากันได้ดี
harmoniously (adv.) อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน See also: อย่างกลมเกลียวกัน Syn. concordantly, compatible, congruousconcordant, compatibly, congruously Ops. discordantly, incompatibly, unharmoniously
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สอดคล้อง (adv.) harmoniously See also: melodiously, agreeably, concordantly Syn. พ้อง, ประสาน Ops. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง
หนึ่งเดียวกัน (adv.) harmoniously See also: congruously, agreeably
อันหนึ่งอันเดียวกัน (adv.) harmoniously See also: congruously, agreeably Syn. หนึ่งเดียวกัน
เป็นปี่เป็นขลุ่ย (adv.) harmoniously See also: concordantly, in perfect harmony Ops. ขัดแย้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, three of the founders coexisted quite harmoniously.ผู้ก่อตั้งทั้งสาม ทำงานปรองดองเป็นอย่างดี

harmoniously ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和睦相处[hé mù xiāng chù, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨˋ, 和睦相处 / 和睦相處] harmoniously

harmoniously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
円滑に[えんかつに, enkatsuni] (adv) smoothly; harmoniously; without a hitch

harmoniously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สอดคล้อง[adv.] (søtkhløng) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony FR: en accord

harmoniously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unharmonisch {adv}disharmoniously
unharmonisch {adv}inharmoniously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harmoniously
Back to top