ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reliance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reliance*, -reliance-

reliance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reliance (n.) ความไว้วางใจ See also: ความเชื่อถือ Syn. belief, trust
reliance (n.) ความมั่นใจ Syn. confidence, faith
English-Thai: HOPE Dictionary
reliance(รีไล'เอินซฺ) n. ความไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,สิ่งที่ไว้วางใจ, Syn. confidence
English-Thai: Nontri Dictionary
reliance(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ,ความเชื่อถือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relianceความไว้ใจ, ความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We recently expanded our research facility in Antarctica in the hope of developing cheap, renewable sources of energy that we might eliminate the world's reliance on fossil fuels.ซึ่งตอนนี้เราได้ขยายศูนย์วิจัยของเรา ในแอนตาร์กติกา... ...เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานที่ถูก และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ...เพื่อล้มล้างการพึ่งพาพลังงาน จากฟอสซิล
I think we've evolved beyond reliance on a group at all.ผมคิดว่าพวกเราได้พัฒนาเกิน ความไว้วางใจในกลุ่มแล้ว
You live in the dark as long as I have and you lose your reliance on it... only then, can you truly begin to live in the light.การมองเห็นเป็นเรื่องที่ตลก หนึ่งในประสาทสัมผัส แต่ไม่ใช่หนึ่งในสิ่งที่ดี เธออยู่ในความมืดมาพอๆ กับฉัน
See, once you've lived in the dark as long as I have you lose your reliance on your eyes until eventually sight leaves you altogether ...ได้ยังไง.. ไม่มีใครต้านทานฉันได้
I agree with Ms. Bingum. There is detrimental reliance here.เควิน เบรกเกอร์ผิดข้อหาโฆษณาเกินจริง
I respected your privacy, and I taught you self-reliance.และ พ่อคิดว่า ลูกเชื่อมั่นใจตัวเอง
Not at all. Self-reliance is the key to a vigorous life.ไม่ใช่อย่างนั้น ความเชื่อในตนเองเป็นหนทางสู่ชีวิตมั่นคง
This crap hole is a monument to self-reliance.หลุมโสโครกนี้ที่แท้คืออนุสรณ์ แด่ความเชื่อมั่นในตัวเอง
Emerson's "Self-Reliance,""การพึ่งตัวเอง" ของ เอเมอร์สัน
Our overreliance on fossil fuels is causing erratic weather patterns like this one.ความเชื่อใจในพลังงานเชื้อเพลิงของพวกเรา คือสาเหตุของ สภาพอากาศที่ไม่แน่นอนเยี่ยงนี้
It's called self-reliance.เขาเรียกการพึ่งพาตัวเองเว้ย
You think I should argue detrimental reliance. - Hmm.มันหมายถึงเขาต้องดื่มเบียร์ 3 แก้วก่อน

reliance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自力更生[zì lì gēng shēng, ㄗˋ ㄌㄧˋ ㄍㄥ ㄕㄥ, 自力更生] regeneration through one's own effort (成语 saw); self-reliance

reliance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe
依存[いぞん(P);いそん, izon (P); ison] (n,vs) dependence; dependent; reliance; (P)
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P)
信用[しんよう, shinyou] (n,vs) confidence; dependence; credit; faith; reliance; belief; credence; (P)
独立独歩[どくりつどっぽ, dokuritsudoppo] (n,adj-no) self-reliance; self-help
独立独行[どくりつどっこう, dokuritsudokkou] (n,adj-no) self-reliance; acting according to one's own ideas and beliefs
独立自存[どくりつじそん, dokuritsujison] (n) independence and self-reliance
独行[どっこう, dokkou] (n,vs) going alone; self-reliance
自力本願[じりきほんがん, jirikihongan] (n,adj-no) salvation by one's own efforts; self-reliance
自立[じりつ, jiritsu] (n,vs,adj-no) independence; self-reliance; (P)
自立心[じりつしん, jiritsushin] (n) spirit of self-reliance; feeling of independence

reliance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครดิต[n.] (khrēdit) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith FR: crédit [m]
ความเชื่อถือ[n.] (khwām cheūa) EN: trust ; faith ; credit ; reliance ; belief FR: crédit [m] ; croyance [f] ; fiabilité [f]
ความมั่นใจ[n.] (khwām manja) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance FR: assurance [f] ; confiance [f]
การพึ่งตนเอง[n. exp.] (kān pheung ) EN: self-reliance FR:

reliance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhängigkeit {f} (von)reliance (on)
Vertrauen {n} (auf)reliance (on)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reliance
Back to top