ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trustworthiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trustworthiness*, -trustworthiness-

trustworthiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trustworthiness (n.) ความคู่ควรแก่การไว้วางใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความวางใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความไว้ใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ Ops. ความระแวง
ความเชื่อใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความไว้ใจ, ความวางใจ, ความเชื่อมั่น Ops. ความระแวง
ความไว้วางใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความไว้ใจ, ความวางใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ Ops. ความระแวง
ความไว้ใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความวางใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ Ops. ความระแวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hope we've at least convinced you of our trustworthiness.เราหวังว่าอย่างน้อย เธอจะไว้วางใจเรา

trustworthiness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
頼り甲斐[たよりがい, tayorigai] (n,adj-no) reliability; trustworthiness; dependability

trustworthiness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความมั่นใจ[n.] (khwām manja) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance FR: assurance [f] ; confiance [f]
ความน่าเชื่อถือ[n. exp.] (khwām nā ch) EN: credit ; reliability ; credibility ; trustworthiness FR: crédit [m] ; crédibilité [f] ; fiabilité [f]
ความไว้ใจ[n.] (khwām waija) EN: trustworthiness FR: confiance [f]
ความไว้วางใจ[n. exp.] (khwām waiwā) EN: trustworthiness ; reliability FR: confiance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trustworthiness
Back to top