ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

colleague

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *colleague*, -colleague-

colleague ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
colleague (n.) เพื่อนร่วมงาน Syn. associate, co-worker, partner
English-Thai: HOPE Dictionary
colleague(คอล'ลีก) n. ผู้ร่วมงาน,เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate
English-Thai: Nontri Dictionary
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colleaguesผู้ร่วมงาน,ผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ร่วมงาน (n.) colleague See also: fellow, associate, partner, team-mate Syn. เพื่อนร่วมงาน
สหายร่วมงาน (n.) colleague See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate Syn. เพื่อนผู้ร่วมงาน
เพื่อนผู้ร่วมงาน (n.) colleague See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate Syn. สหายร่วมงาน
เพื่อนร่วมงาน (n.) colleague See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate Syn. สหายร่วมงาน, เพื่อนผู้ร่วมงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Where's your colleague?เพื่อนร่วมงานคุณอยู่ที่ไหน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like you to meet a colleague of mine, Punjit Chaka.{\cHFFFFFF}ฉันอยากให้คุณตอบสนองความ เพื่อนร่วมงานของผม Punjit จักกะ
Maulana Azad, my colleague and a fellow Muslim and just recently released from prison.เมาลาน่า อาแซด เพื่อนร่วมงานผม และคนมุสลิม และเพิ่งพ้นคุกมา
Ladies and gentlemen... like my learned colleague in the defense...สุภาพชน ... เช่นเพื่อนร่วมงานได้เรียนรู้ของฉัน ในการป้องกัน ...
Who is that guy? You said a colleague of yours had an anonymous harvest.เขาเป็นใครน่ะ นายบอกว่าเพื่อนร่วมงานของนายมีไข่นิรนาม
And your late colleague opposed it, didn't he?พนักงานของคุณคงจะเสียเวลามามากแล้ว
A security guard was found unconscious late last night... by a colleague at the office of appliance maker, Ceymix.ตอนนี้เราพบ รปภ. ที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อคืนแล้วครับ โดยผู้ร่วมงานที่ทำงานของเขาเอง
It seems our erstwhile colleague has disappeared.ดูเหมือนเพื่อนร่วมงานเก่าแก่ของเราจะหายไปนะ
My colleague accidentally left the bags there.เพื่อนร่วมงานของผมบังเอิญทิ้งกระเป๋าไว้
And his colleague Mr. Stone.แล้วก็นี่ เพื่อนร่วมงานของเขา คุณสโตน
Well, my colleague was murdered, brutally, from what I've been able to piece together.เอ่อ ผู้ร่วมงานของฉันถูกฆาตกรรม มันโหดร้าย อะไรบางอย่าง ที่ฉันอาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
Your father was my colleague and my friend.พ่อของคุณเป็นทั้งเพื่อนสนิท และเพื่อนร่วมงานของผม
Her name is Wakita Masako and she was wanted for killing her colleague when she was working in a nightclub.เธอชื่อวากิตะ มาซาโกะและเธอต้องการ ฆ่าเพื่อนร่วมสมัยที่ทำงานไนท์คลับ

colleague ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炎帝[Yán dì, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ, 炎帝] Fiery emperor, colleague of Yellow Emperor 黄帝; another name for 神農氏|神农氏
同事[tóng shì, ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ, 同事] colleague; co-worker
同伙[tóng huǒ, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, 同伙] colleague; co-conspirator
同僚[tóng liáo, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄠˊ, 同僚] colleague; fellow-worker

colleague ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同役[どうやく, douyaku] (n) colleague
相役[あいやく, aiyaku] (n) colleague
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P)
仲間に加える[なかまにくわえる, nakamanikuwaeru] (exp,v1) to add to one's circle of friends (or colleagues, etc.); to take in; to accept
取り巻き連中[とりまきれんちゅう, torimakirenchuu] (n) colleagues; cronies; merry men
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P)
同僚[どうりょう, douryou] (n) coworker; co-worker; colleague; associate; (P)
同輩[どうはい, douhai] (n) fellows; comrade; colleague; one's equal
環境型セクハラ[かんきょうがたセクハラ, kankyougata sekuhara] (n) sexual harassment from colleagues in the work environment (lit
社友[しゃゆう, shayuu] (n) colleague; company friend

colleague ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen rua) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate FR: collègue [m] ; collègue de travail [m] ; associé [m] ; confrère [m]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า colleague
Back to top