ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*colleague*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น colleague, -colleague-

*colleague* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
colleague (n.) เพื่อนร่วมงาน Syn. associate, co-worker, partner
English-Thai: HOPE Dictionary
colleague(คอล'ลีก) n. ผู้ร่วมงาน,เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate
English-Thai: Nontri Dictionary
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colleaguesผู้ร่วมงาน,ผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ร่วมงาน (n.) colleague See also: fellow, associate, partner, team-mate Syn. เพื่อนร่วมงาน
สหายร่วมงาน (n.) colleague See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate Syn. เพื่อนผู้ร่วมงาน
เพื่อนผู้ร่วมงาน (n.) colleague See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate Syn. สหายร่วมงาน
เพื่อนร่วมงาน (n.) colleague See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate Syn. สหายร่วมงาน, เพื่อนผู้ร่วมงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Where's your colleague?เพื่อนร่วมงานคุณอยู่ที่ไหน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like you to meet a colleague of mine, Punjit Chaka.{\cHFFFFFF}ฉันอยากให้คุณตอบสนองความ เพื่อนร่วมงานของผม Punjit จักกะ
One of his colleagues was with him.สิ่งของนักศึกษาของเขา .คือกับเขา. \ NThey ที่วาดฉันข้างใน
Maulana Azad, my colleague and a fellow Muslim and just recently released from prison.เมาลาน่า อาแซด เพื่อนร่วมงานผม และคนมุสลิม และเพิ่งพ้นคุกมา
My colleagues and I wish to examine him at the earliest opportunity.เพื่อนร่วมงานของฉันและ ฉันต้องการที่จะตรวจสอบเขาในโอกาสแรก
Uh, we received a cable from his colleague, Dr.Schneider, who has no idea of his whereabouts or what's become of him.อ้า, เราได้รับโทรเลข จากเพื่อนรวมงานของเขา, ดร.ชไนเดอร์, ผู้ซึ่ง ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน
Ladies and gentlemen... like my learned colleague in the defense...สุภาพชน ... เช่นเพื่อนร่วมงานได้เรียนรู้ของฉัน ในการป้องกัน ...
And one of your colleagues, My Lord... who sat where you sit now said, "It is a pity..."และหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของคุณ ... พระเจ้าของฉัน นั่งอยู่ที่คุณนั่งในขณะนี้กล่าวว่า "มันเป็นความสงสา
As director of Leland University's Biotechnology Research Program... I thank you on behalf of my esteemed colleagues for your consideration.ในฐานะ ผ.อ.โครงการวิจัยไบโอเทคมหาวิทยาลัยเลแลนด์ ผมขอขอบคุณในนามของเพื่อนที่เคารพในการรับพิจารณาโครงการ
Who is that guy? You said a colleague of yours had an anonymous harvest.เขาเป็นใครน่ะ นายบอกว่าเพื่อนร่วมงานของนายมีไข่นิรนาม
Still outside the home of Senator Kevin Keeley... the co-founder of the Coalition for Moral Order waiting for Senator Jackson's colleague, Senator Kevin Keeley.ยังคงอยู่นอกบ้านของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ ... ผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... ... รอวุฒิสมาชิกของแจ็คสันเพื่อนร่วมงานของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์
And your late colleague opposed it, didn't he?พนักงานของคุณคงจะเสียเวลามามากแล้ว
However, uh, my colleagues and I have conferred, and there is a problem on the board right now... that took us more than two years to prove.แต่ถึงไง.. ชั้นกับเพื่อนร่วมงานปรึกษากัน ชั้นเขียนได้โจทย์ ไว้ที่บอร์ดอย่างเคย ข้อนี้ชั้นใช้เวลาทำถึง 2 ปี อันนี้ปล่อยไปก่อน

*colleague* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同事[tóng shì, ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ, 同事] colleague; co-worker
同伙[tóng huǒ, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, 同伙] colleague; co-conspirator
同僚[tóng liáo, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄠˊ, 同僚] colleague; fellow-worker
炎帝[Yán dì, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ, 炎帝] Fiery emperor, colleague of Yellow Emperor 黄帝; another name for 神農氏|神农氏

*colleague* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P)
仲間に加える[なかまにくわえる, nakamanikuwaeru] (exp,v1) to add to one's circle of friends (or colleagues, etc.); to take in; to accept
取り巻き連中[とりまきれんちゅう, torimakirenchuu] (n) colleagues; cronies; merry men
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P)
同僚[どうりょう, douryou] (n) coworker; co-worker; colleague; associate; (P)
同役[どうやく, douyaku] (n) colleague
同輩[どうはい, douhai] (n) fellows; comrade; colleague; one's equal
環境型セクハラ[かんきょうがたセクハラ, kankyougata sekuhara] (n) sexual harassment from colleagues in the work environment (lit
相役[あいやく, aiyaku] (n) colleague
社友[しゃゆう, shayuu] (n) colleague; company friend

*colleague* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen rua) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate FR: collègue [m] ; collègue de travail [m] ; associé [m] ; confrère [m]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *colleague*
Back to top