ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-colleague-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น colleague, *colleague*,

-colleague- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like you to meet a colleague of mine, Punjit Chaka.{\cHFFFFFF}ฉันอยากให้คุณตอบสนองความ เพื่อนร่วมงานของผม Punjit จักกะ
Maulana Azad, my colleague and a fellow Muslim and just recently released from prison.เมาลาน่า อาแซด เพื่อนร่วมงานผม และคนมุสลิม และเพิ่งพ้นคุกมา
Ladies and gentlemen... like my learned colleague in the defense...สุภาพชน ... เช่นเพื่อนร่วมงานได้เรียนรู้ของฉัน ในการป้องกัน ...
Who is that guy? You said a colleague of yours had an anonymous harvest.เขาเป็นใครน่ะ นายบอกว่าเพื่อนร่วมงานของนายมีไข่นิรนาม
And your late colleague opposed it, didn't he?พนักงานของคุณคงจะเสียเวลามามากแล้ว
A security guard was found unconscious late last night... by a colleague at the office of appliance maker, Ceymix.ตอนนี้เราพบ รปภ. ที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อคืนแล้วครับ โดยผู้ร่วมงานที่ทำงานของเขาเอง
It seems our erstwhile colleague has disappeared.ดูเหมือนเพื่อนร่วมงานเก่าแก่ของเราจะหายไปนะ
My colleague accidentally left the bags there.เพื่อนร่วมงานของผมบังเอิญทิ้งกระเป๋าไว้
And his colleague Mr. Stone.แล้วก็นี่ เพื่อนร่วมงานของเขา คุณสโตน
Well, my colleague was murdered, brutally, from what I've been able to piece together.เอ่อ ผู้ร่วมงานของฉันถูกฆาตกรรม มันโหดร้าย อะไรบางอย่าง ที่ฉันอาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
Your father was my colleague and my friend.พ่อของคุณเป็นทั้งเพื่อนสนิท และเพื่อนร่วมงานของผม
Her name is Wakita Masako and she was wanted for killing her colleague when she was working in a nightclub.เธอชื่อวากิตะ มาซาโกะและเธอต้องการ ฆ่าเพื่อนร่วมสมัยที่ทำงานไนท์คลับ

-colleague- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炎帝[Yán dì, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ, 炎帝] Fiery emperor, colleague of Yellow Emperor 黄帝; another name for 神農氏|神农氏

-colleague- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同役[どうやく, douyaku] (n) colleague
相役[あいやく, aiyaku] (n) colleague

-colleague- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen rua) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate FR: collègue [m] ; collègue de travail [m] ; associé [m] ; confrère [m]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -colleague-
Back to top