ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clatter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clatter*, -clatter-

clatter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clatter (vi.) เกิดเสียงกระทบกัน Syn. clash, crash
clatter (vt.) ทำให้เกิดเสียงกระทบกัน Syn. clack, bang
clatter about (phrv.) ทำให้เกิดเสียงดัง
English-Thai: HOPE Dictionary
clatter(แคลท'เทอะ) {clattered.clattering,clatters} vi.,n. (เสียง) ดังกระทบ,เคลื่อนที่ดังโกรกเกรก,หัวเราะกิ๊ก ๆ ,พูดเร็ว,พูดไม่หยุด vt.ทำให้เกิดเสียงกระทบ,การพูดนินทา,การพูดเร็ว,การพูดฉอด, See also: clattery adj. ดูclatter
English-Thai: Nontri Dictionary
clatter(n) เสียงกระทบกัน,เสียงดัง,เสียงกระดกลิ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กึกกัก (adv.) sound or clattering
กุกกัก (adv.) sound or clattering Syn. กุกๆ กักๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a clatter ring. First point it down and that means that you're free.ถ้าครั้งแรกมันชี้ไปข้างล่าง และ / นั่นหมายความว่าคุณเป็นอิสระแล้ว
I must see to these sheets. SWORDS CLATTER I see you've been busy undoing the goblin's magic.ข้าต้องดูของพวกนี้ ข้าว่าท่านดูยุ่งมาก ที่ไม่ได้ทำอะไรกับ เวทมนต์ของก้อบลิน
I'm Amy. [ Muttering ] [ Keys clatter ]ฉันเอมี่ โอ้ บ้าจริง
( pieces clatter ) They don't have enough men between them to raid a pantry.คนสามตระกูลนี้รวมกันยังปล้นโรงครัวไม่ได้เลย
It's totally different with us. - Us? - (clattering increases)ฉันไม่มีทางชนะได้เลยใช่มั้ย?
(CLATTERING )I need your keys. I need a vehicIe.
[ Whirring, Clattering ][Whirring, Clattering]
But I can't wait anymore... [dishes clatter] Everett?แต่ว่า ฉันคงรอเธอไม่ได้แล้ว เอเวอรเรต
[volume increases] [bowling ball rumbling] [pins clatter] [jukebox playing soft rock][เสียงดังขึ้น] [เสียง โยนลูกโบว์ลิ่ง] [เสียง พินล้ม]
[ball rumbles down lane] [pins clatter] [keys clacking][เสียง โยนลูกบอล] [เสียง พิณล้ม] [เสียงพิมพ์ดีด]
Hold on a second. (Clatters) Ana working for john?เดี๋ยวก่อนนะ อาน่าจะทำงานกับจอห์นเหรอ / คุณบ้ารึเปล่า
(clattering)(เสียงดังกร๊อบแกร๊บ)

clatter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pī, ㄆㄧ, 噼] child's buttocks (esp. Cantonese); see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc
[pī, ㄆㄧ, 劈] to hack; to chop; to split open; see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc
[lāng, ㄌㄤ, 啷] onomat. bang; clank; see 哐啷, clatter
[kuāng, ㄎㄨㄤ, 哐] phonetic; onomat. clang; see 哐啷, clatter

clatter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かたこと;カタコト[, katakoto ; katakoto] (adv,adv-to) (on-mim) click-clack; clip-clop; clatter
がちゃがちゃ[, gachagacha] (adj-na,n,vs,adv,adv-to) (on-mim) clatter
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
がくがく;ガクガク[, gakugaku ; gakugaku] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) body trembling; teeth clattering; something coming loose
かしゃかしゃ[, kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound
かたかた[, katakata] (adv,n,vs) (on-mim) clattering
かたり[, katari] (adv-to) (on-mim) with a clatter; clatteringly
かちゃかちゃ[, kachakacha] (n,adv-to) clink; clatter; clang
がちゃつく[, gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down
バタバタ(P);ばたばた(P)[, batabata (P); batabata (P)] (n,vs,adv,adv-to) (1) (on-mim) flapping; rattling (sound); noisily; clattering noise; (n) (2) commotion; kerfuffle; (P)
パラパラ[, parapara] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) falling in (large) drops; sprinkle; pattering; clattering; flipping through a book; (P)
喧騒;喧噪;諠譟[けんそう, kensou] (n,adj-na) tumult; great noise; clatter; hustle and bustle

clatter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขลุกขลัก[v.] (khlukkhlak) EN: rattle ; clatter FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clatter
Back to top