ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

civilian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *civilian*, -civilian-

civilian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
civilian (n.) คนในกองทัพที่ไม่ร่วมทำการรบ (เช่น แพทย์, พระ) Syn. neutral
civilian (n.) ชาวบ้าน See also: ลูกบ้าน, คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน Syn. inhabitant
civilian army (n.) ทหารกองหนุน Syn. military force, army
English-Thai: HOPE Dictionary
civilian(ซิวิล'เยิน) n. พลเรือน,นักศึกษากฎหมายแพ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
civilian(n) พลเรือน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
civilianพลเรือน, ฝ่ายพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civilian reliefการบรรเทาทุกข์พลเรือน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลเรือน (n.) civilian See also: official Syn. ข้าราชการ
พลเรือน (n.) civilian See also: noncombatants Syn. ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง
ราษฎร (n.) civilian See also: noncombatants Syn. ประชาชน, พลเมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rambo's a civilian now, he's my problem.แรมโบ้ คือพลเรือนในขณะนี้ เขาเป็นปัญหาของผม
FOR YOU! For me, civilian life is nothing.สำหรับคุณ สำหรับผมชีวิตพลเรือนไม่มีอะไร
There's not even any ordinary civilian staff here, sir.ลูกจ้างที่เป็นชาวบ้านของเรา ยังไม่มาเลย
This is a civilian team, and we don't have to be subjected to your tyranny.พวกเราเจริญแล้วนะท่าน เราไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้อาณัติคุณ
All of a sudden this civilian rushes into the plane.ทำไมพี่ไม่หาห้องเช่าสักห้อง แล้วมาทำงานกับผมล่ะครับ
It was strange to see soldiers on the street... all of them terrified of the civilian population... any one of whom could be an IRA gunman.มันแปลกเพื่อดู ทหารบนถนน ... ทั้งหมดของพวกเขากลัว ของประชากรพลเรือน ... หนึ่งคนใดอาจจะ มือปืน, บ้านมือสอง
This is a civilian facility.นี่คือสิ่งอำนวยความ สะดวกพลเรือน
It's infected half the civilian Internet as well as secondary military apps.ครึ่งหนึ่งของอินเตอร์เน็ตทั่วไป และโปรแกรมย่อยของรัฐติดไวรัส
Only the civilian sector was affected.ใช่ครับ ที่ติดไวรัสมีแค่ระบบเอกชน
That's not what your civilian counterparts there told me.แต่คนที่ CRS ไม่ได้บอกผมอย่างนั้น
We have tried using madam Suliman's magic to shield our palace from the enemy's bombs, but the bombs fall on civilian homes instead.เราเคยลองใช้เวทย์มนตร์ของมาดามซัลไลมานในการสร้างเกราะ กันพระราชวังจากระเบิดของศัตรู แต่ระเบิดตกใส่บ้านของประชาชนแทน
We want you to sabotage Goodchild's central civilian facility.เราต้องการให้เธอไปก่อวินาศกรรม ศูนย์พลเรือนกลางของกู๊ดชายลด์

civilian ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便衣[biàn yī, ㄅㄧㄢˋ ㄧ, 便衣] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便服] everyday clothes; informal dress; civilian clothes
文职[wén zhí, ㄨㄣˊ ㄓˊ, 文职 / 文職] civilian post (as opposed to military); civil service; administration
民用[mín yòng, ㄇㄧㄣˊ ㄩㄥˋ, 民用] (for) civilian use
平民[píng mín, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˊ, 平民] (ordinary) people; commoner; civilian
撤侨[chè qiáo, ㄔㄜˋ ㄑㄧㄠˊ, 撤侨 / 撤僑] to evacuate (e.g. foreign civilians from a war zone)

civilian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シビリアン[, shibirian] (n) civilian
シビリアンコントロール[, shibiriankontoro-ru] (n) civilian control; (P)
官武[かんぶ, kanbu] (n) civilian and military man
平服[へいふく, heifuku] (n,adj-no) civilian clothes; plain clothes; ordinary clothes
文民統制[ぶんみんとうせい, bunmintousei] (n) civilian control
私服[しふく, shifuku] (n,adj-no) civilian clothes; plain clothes; (P)
軍属[ぐんぞく, gunzoku] (n) civilian in military employ; (P)
非戦闘員[ひせんとういん, hisentouin] (n) non-combatant; civilian
文民[ぶんみん, bunmin] (n,adj-no) civilian; (P)
軍民[ぐんみん, gunmin] (n) the military and civilians

civilian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าราชการพลเรือน[n. exp.] (khārātchakā) EN: civilian government official ; civil servant ; civil official FR:
พลเมือง[n.] (phonlameūan) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population FR: citoyen [m] ; civil [m] ; population [f] ; gens [fpl]
พลเรือน[n.] (phonlareūoe) EN: civil ; civilian ; noncombatant FR: civil [m]
ตำรวจลับ[n. exp.] (tamrūat lap) EN: secret police ; plainclothesman ; plainclothes policeman ; police in civilian clothes FR: police secrète [f]
พสกนิกร[n.] (phasokkanik) EN: inhabitants ; citizens ; people ; civilians ; subjects ; populace FR:

civilian ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zivilbevölkerung {f}civilian population
Zivilist {m}civilian
Zivilluftfahrt {f}civilian aviation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า civilian
Back to top