ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-civilian-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น civilian, *civilian*,

-civilian- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rambo's a civilian now, he's my problem.แรมโบ้ คือพลเรือนในขณะนี้ เขาเป็นปัญหาของผม
FOR YOU! For me, civilian life is nothing.สำหรับคุณ สำหรับผมชีวิตพลเรือนไม่มีอะไร
There's not even any ordinary civilian staff here, sir.ลูกจ้างที่เป็นชาวบ้านของเรา ยังไม่มาเลย
This is a civilian team, and we don't have to be subjected to your tyranny.พวกเราเจริญแล้วนะท่าน เราไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้อาณัติคุณ
All of a sudden this civilian rushes into the plane.ทำไมพี่ไม่หาห้องเช่าสักห้อง แล้วมาทำงานกับผมล่ะครับ
It was strange to see soldiers on the street... all of them terrified of the civilian population... any one of whom could be an IRA gunman.มันแปลกเพื่อดู ทหารบนถนน ... ทั้งหมดของพวกเขากลัว ของประชากรพลเรือน ... หนึ่งคนใดอาจจะ มือปืน, บ้านมือสอง
This is a civilian facility.นี่คือสิ่งอำนวยความ สะดวกพลเรือน
It's infected half the civilian Internet as well as secondary military apps.ครึ่งหนึ่งของอินเตอร์เน็ตทั่วไป และโปรแกรมย่อยของรัฐติดไวรัส
Only the civilian sector was affected.ใช่ครับ ที่ติดไวรัสมีแค่ระบบเอกชน
That's not what your civilian counterparts there told me.แต่คนที่ CRS ไม่ได้บอกผมอย่างนั้น
We have tried using madam Suliman's magic to shield our palace from the enemy's bombs, but the bombs fall on civilian homes instead.เราเคยลองใช้เวทย์มนตร์ของมาดามซัลไลมานในการสร้างเกราะ กันพระราชวังจากระเบิดของศัตรู แต่ระเบิดตกใส่บ้านของประชาชนแทน
We want you to sabotage Goodchild's central civilian facility.เราต้องการให้เธอไปก่อวินาศกรรม ศูนย์พลเรือนกลางของกู๊ดชายลด์

-civilian- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便衣[biàn yī, ㄅㄧㄢˋ ㄧ, 便衣] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便服] everyday clothes; informal dress; civilian clothes
文职[wén zhí, ㄨㄣˊ ㄓˊ, 文职 / 文職] civilian post (as opposed to military); civil service; administration
民用[mín yòng, ㄇㄧㄣˊ ㄩㄥˋ, 民用] (for) civilian use

-civilian- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シビリアン[, shibirian] (n) civilian
シビリアンコントロール[, shibiriankontoro-ru] (n) civilian control; (P)
官武[かんぶ, kanbu] (n) civilian and military man
平服[へいふく, heifuku] (n,adj-no) civilian clothes; plain clothes; ordinary clothes
文民統制[ぶんみんとうせい, bunmintousei] (n) civilian control
私服[しふく, shifuku] (n,adj-no) civilian clothes; plain clothes; (P)
軍属[ぐんぞく, gunzoku] (n) civilian in military employ; (P)
非戦闘員[ひせんとういん, hisentouin] (n) non-combatant; civilian

-civilian- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าราชการพลเรือน[n. exp.] (khārātchakā) EN: civilian government official ; civil servant ; civil official FR:
พลเมือง[n.] (phonlameūan) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population FR: citoyen [m] ; civil [m] ; population [f] ; gens [fpl]
พลเรือน[n.] (phonlareūoe) EN: civil ; civilian ; noncombatant FR: civil [m]
ตำรวจลับ[n. exp.] (tamrūat lap) EN: secret police ; plainclothesman ; plainclothes policeman ; police in civilian clothes FR: police secrète [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -civilian-
Back to top