ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-citizen-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น citizen, *citizen*,

-citizen- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No Russian citizen is allowed to remain on or allowed to enter the Discovery.ไม่มีพลเมืองรัสเซียได้รับ อนุญาตให้อยู่ใน หรือได้รับอนุญาตที่จะเข้า สู่ดิสคัเฟอรี
Create the impression of a decent citizen with familial responsibilities who happened to slip up once.ว่าแต่เรากำลังจะไปไหนอ่ะ เราต้องไปหาใครคนนึง ซางชุลเงินชั้นอยู่ที่มัน ซางชุล?
But my dad interferes less in my life when I pretend... to be an upstanding young citizen with a respectable job.พ่อผมจะเข้ามาแทรกแซงน้อยลง ถ้าผมทำงานสุจริต หรือทำตัวเป็นเยาวชนตัวอย่าง
The martyrdom of our fellow citizen in defense of his country was not a useless sacrifice.นี่นับเป็นการเสียสละเพื่อประเทศชาติ ไม่ใช่การเสียสละโดยสูญเปล่า
Yeah, but I was thinking more among the lines of a blind, ex-illiterate senior citizen who learned to read while fighting the Nazis.But l was thinking more of a blind, ex-illiterate senior citizen who learned... -... to read while fighting Nazis.
And you're just a good citizen helping' out?แล้วนายเป็นพลเมืองดีที่จะช่วยเหลือใช่ไม๊?
That's great. Citizen high to citizen low.ดีจัง / ทำเหมือนไม่รู้จักกันเลย
Well, it's good to know that we still have a concerned citizen who's willing to get involved.ดีที่ได้รู้ว่าเรายังมีพลเมืองที่ห่วงใย...
As a citizen and voter in the city of Los Angeles, it is up to you to decide if you will allow...การที่คุณเป็นประชากรที่ถูกกฎหมายของ ลอส แองเจลลีส คุณสามารถตัดสินใจ ถ้านายจะอนุญาต
Yes, drivers license, student ID, citizen ID, I have everything so don't worry.ทำไมหลานไม่ไปสตาดต์รถล่ะ
Can a cop treat a citizen like this?เป็นตำรวจแล้วทำกับประชาชนอย่างนี้ได้เหรอ?
District 1 17, a citizen down at the factory behind Evening Star Parkเขต 117 มีพลเมืองถูกยิง ที่โรงงานด้านหลังสวนสาธารณะ อีเวนนิ่ง สตาร์ พาร์ค

-citizen- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同胞[tóng bāo, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄠ, 同胞] fellow citizen or countryman
华裔[huá yì, ㄏㄨㄚˊ ㄧˋ, 华裔 / 華裔] ethnic Chinese; non-Chinese citizen of Chinese ancestry

-citizen- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネチズン[, nechizun] (n) {comp} netizen; Net citizen
世界人[せかいじん, sekaijin] (n) cosmopolitan; world citizen
京人[けいじん, keijin] (n) citizen of the capital
国際人[こくさいじん, kokusaijin] (n) international celebrity; cosmopolitan; citizen of the world; (P)
寝たきり老人[ねたきりろうじん, netakiriroujin] (n) (sens) bedridden senior citizen
帰化人[きかじん, kikajin] (n) naturalized citizen; naturalised citizen
裁判員[さいばんいん, saiban'in] (n) lay judge (2005 reforms); citizen judge; juror
遵法者[じゅんぽうしゃ, junpousha] (n) law-abiding citizen

-citizen- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people ; folk ; national FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; ressortissant [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวโลก[n. exp.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth ; the world FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
เอกชน[n.] (ēkkachon) EN: individual ; private citizen ; person FR: individu [m] ; privé [m] ; particulier [m]
จงเป็นพลเมืองดี[xp] (jong pen ph) EN: be a good citizen FR:
คนสูงอายุ[n. exp.] (khon sūng-ā) EN: elderly person ; senior citizen FR: personne âgée [f]
คนสูงวัย[n. exp.] (khon sūng w) EN: elderly person ; senior citizen FR: personne âgée [f]
โครงการสร้างสำนึกพลเมือง[org.] (Khrōngkān S) EN: Project Citizen FR:
นครวาสี[n.] (nakharawāsī) EN: town-dweller ; citizen FR:
นครวาสี[n.] (nakhønwāsī ) EN: town-dweller ; citizen FR:
โอนชาติ[v.] (ōnchāt) EN: become a naturalized citizen ; change one's nationality ; become nationalized FR: être naturalisé ; changer de nationalité
พรรคประชาชนไทย[org.] (Phak Prachā) EN: Thai Citizen Party FR:
พี่น้องร่วมชาติ[n. exp.] (phīnøng rua) EN: fellow citizen FR:
พลเมือง[n.] (phonlameūan) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population FR: citoyen [m] ; civil [m] ; population [f] ; gens [fpl]
พลเมืองชั้นสอง[n. exp.] (phonlameūan) EN: second-class citizen FR: citoyen de seconde zone [m]
พลเมืองดี[n. exp.] (phonlameūan) EN: good citizen FR:
พลเมืองโดยกำเนิด[n. exp.] (phonlameūan) EN: natural-born citizen FR: citoyen de naissance [m]
ผู้มีอันจะกิน[n. exp.] (phū mī an j) EN: well-to-do ; person of means ; person of substance ; solid citizen ; somebody who is well-off FR: personne aisée [f]
ผู้สูงวัย[n. exp.] (phū sūng wa) EN: elderly person ; older person ; senior citizen FR: personne âgée [f]

-citizen- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrenbürger {m}honorary citizen
Mitbürger {m}fellow citizen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -citizen-
Back to top