ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

charlatan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *charlatan*, -charlatan-

charlatan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
charlatan (n.) นักต้มตุ๋น See also: พวกสิบแปดมงกุฏ, พวกกำมะลอ Syn. fake, fraud, impostor, mountebank, phony
charlatanism (n.) วิธีการหลอกลวง See also: วิธีการต้มตุ๋น Syn. pretense, imposture
English-Thai: HOPE Dictionary
charlatan(ชาร์'ละเทิน) n. กำมะลอ,หมอเถื่อน,นักต้ม, See also: charlatanistic adj. charlatanism n. charlatanish adj., Syn. impostor
charlatanry(ชาร์'ละเทินรี) n. การหลอกลวงว่าเป็นผู้รู้หรือผู้ชำนาญ
English-Thai: Nontri Dictionary
charlatan(n) คนล่อลวง,คนปลิ้นปล้อน,คนคุยโต,หมอกำมะลอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who sent that thieving charlatan onto my ship?ใครส่งเจ้าหัวขโมยนั่นขึ้นมาบนเรือข้า
The charlatan murders my daughter and then feeds me his philosophy.ฆาตกรรมคนล่อลวง ลูกสาวของฉันแล้วฉันฟีดปรัชญาของเขา
I don't-- uh... see... why you shouldn't all leave immediately, because when you are dealing with a charlatan like Ivy Dickens, time is of the essence.ฉันไม่-- อ่า.. เข้าใจว่า...
Three dragons the size of cats and an alliance with a charlatan do not make you a king.มังกรขนาดเท่าแมว สามตัว และพันธมิตรที่เป็น พวกสิบแปดมงกุฎ ไม่ได้ทำให้เจ้าเป็นกษัตริย์
What kind of charlatan are you?เจ้าเป็นคนปลิ้นปล้อนแบบไหนกัน
No, that's what a good charlatan does.ไม่ นั้นมันเป็นการหลอกลวงดี ๆ นิืเอง
"A deluded, washed-up charlatan "who never had a hit in his career.""สิบแปดมงกุฎต้มตุ๋น ที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในสายอาชีพ"
He is a charlatan. He's a faker.มันเป็นพวกปลิ้นปล้อนลวงโลก
In the name of His Imperial Majesty... and the City of Vienna, I hereby arrest Eduard Abramovicz- also known as Eisenheim the Illusionist- on charges of disturbing public order... charlatanism and threats against the empire!ด้วยพระนามของพระจักรพรรดิ.. และกรุงเวียนนา ข้าพเจ้าขอจับกุมเอ็ดเวิร์ด อาบราโมวิคส์.. หรือ ไอเซนไฮม์ นักมายากล..
LEOPOLD : He's a charlatan. He's a faker.มันเป็นพวกต้มตุ๋น พวกจอมปลอม
Uh, you're a wicked charlatan... and you're going to hell then.คุณนี่หลอกคนได้อย่างร้ายมาก คุณต้องตกนรกแน่ๆ
I'm not a charlatan, detective.ฉันไม่ใช่นักต้มตุ๋น คุณนักสืบ

charlatan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庸医[yōng yī, ㄩㄥ ㄧ, 庸医 / 庸醫] quack; charlatan
江湖医生[Jiāng hú yī shēng, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄧ ㄕㄥ, 江湖医生 / 江湖醫生] quack; charlatan; itinerant doctor and swindler

charlatan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
野師;弥四;香具師[やし, yashi] (n) showman; charlatan; faker; quack

charlatan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สิบแปดมงกุฎ[n.] (sippaētmong) EN: swindler ; cheater ; charlatan ; flimflammer FR:

charlatan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quacksalber {m}quack; charlatan
Scharlatan {m} | Scharlatane
Scharlatanerei {f}charlatanry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า charlatan
Back to top