ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-chaos-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chaos, *chaos*,

-chaos- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry, your Worship, but I've got two men home sick with the flu and it's utter chaos down here.ขอโทษครับ นายท่าน มีนักโทษคิดถึงบ้านเป็นไข้ 2 คน... ...แถวนี้เลยวุ่นวาย
You know, Nietzsche says, "Out of chaos comes order."นิทเช่กล่าวไว้ว่า ความสับสนไป ความสงบจะมา
I remember...a time of chaos ruined dreams...this wasted land.ผมยังจำได้... เวลาแห่งความยุ่งเหยิง ฝันอันโหดร้าย...
Superstring theory, chaos math, advanced algorithms.เป็นทฤษฎีที่ล้ำลึกเกี่ยวกับตัวเลข และการแก้สูตรคณิตศาสตร์
I don't want a bad influence to spread chaos among themฉันไม่ต้องการให้มีอิทธิพลไม่ดี มาทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายกับพวกเขา
'There are reports of chaos on the motorways 'as thousands of people attempt to flee the cities.'มีรายงานความวุ่นวายบนทางหลวง' 'ผู้คนนับพันพยามที่จะหนีออกจากเมือง'
Chaos Theory is correct except that chaos is actually not chaotic at all but perfectly controlled.ทฤษฎีไร้ระเบียบพูดถูกยกเว้นที่ว่า ความยุ่งเหยิงจริง ๆ แล้วก็ไม่ยุ่งเหยิงทั้งหมด แต่มันควบคุมได้
We've got a city in chaos here, frank.เมืองนี้กำลังโกลาหลนะ แฟร้งค์
Who would want to be born between chaos and hatred?ใครอยากจะเกิดมาท่ามกลางความสับสนและความเกลียดชังล่ะ?
That there's randomness and chaos in the universe.มันคือการสุ่มและความยุ่งเหยิงของจักรวาล
The police decided it'd be best to keep this off the main docket in order to avoid exactly the sort of chaos we have across the street;ทางตำรวจตัดสินใจว่า จะไม่เปิดเผยเกี่ยวกับสำนวนคดีนี้ เพื่อป้องกันความโกลาหลวุ่นวาย ตามถนนที่เราข้ามมา
Total chaos at the airport.รวมทั้งความวุ่นวายอลหม่านที่สนามบิน

-chaos- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战乱[zhàn luàn, ㄓㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, 战乱 / 戰亂] chaos of war
混沌学[hùn dùn xué, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˊ, 混沌学 / 混沌學] chaos theory (math.)
兵荒马乱[bīng huāng mǎ luàn, ㄅㄧㄥ ㄏㄨㄤ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄢˋ, 兵荒马乱 / 兵荒馬亂] turmoil and chaos of war

-chaos- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カオス理論[カオスりろん, kaosu riron] (n) chaos theory
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
乱麻[らんま, ranma] (n) anarchy; chaos
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos
治乱[ちらん, chiran] (exp) (whether at) peace or at war; in peacetime and at war; order and chaos
混濁;溷濁[こんだく, kondaku] (n,vs) (1) muddiness; turbidity; opacity; (2) (See 混乱) disorder; chaos

-chaos- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความโกลาหล[n.] (khwām kōlah) EN: confusion ; chaos ; anarchy FR: chaos [m] ; confusion [f] ; anarchie [f]
ความอลหม่าน[n.] (khwām onlam) EN: disorder ; chaos FR: désordre [m]
ความอลวน [n.] (khwām onlaw) EN: chaos FR: chaos [m]
ความสับสน[n.] (khwām sapso) EN: confusion ; chaos ; misunderstanding FR: confusion [f]
ความสับสนวุ่นวาย[n. exp.] (khwām sapso) EN: chaos FR:
ความยุ่งเหยิง[n.] (khwām yungy) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness ; chaos ; clutter FR: désordre [m[ ; pagaille [f] ; chaos [m]
ระส่ำระสาย[adj.] (rasamrasāi) EN: disorganized ; disordered ; in a state of unrest ; in a state of chaos ; in disarray ; in confusion ; disintegrating ; chaotic ; in turmoil FR:
ทฤษฎีความโกลาหล[n. exp.] (thritsadī k) EN: chaos theory FR:
ทฤษฎีความอลวน [n. exp.] (thritsadī k) EN: chaos theory FR: théorie du chaos [f]
ทฤษฎีไร้ระเบียบ[n. exp.] (thritsadī r) EN: chaos theory ; chaology FR:

-chaos- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlamassel {n}; Chaos
Verkehrschaos {n}traffic chaos

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -chaos-
Back to top