ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*chaos*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chaos, -chaos-

*chaos* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chaos (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความสับสน Syn. confusion, disorder
English-Thai: HOPE Dictionary
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
English-Thai: Nontri Dictionary
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chaosภาวะยุ่งเหยิง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry, your Worship, but I've got two men home sick with the flu and it's utter chaos down here.ขอโทษครับ นายท่าน มีนักโทษคิดถึงบ้านเป็นไข้ 2 คน... ...แถวนี้เลยวุ่นวาย
You know, Nietzsche says, "Out of chaos comes order."นิทเช่กล่าวไว้ว่า ความสับสนไป ความสงบจะมา
I remember...a time of chaos ruined dreams...this wasted land.ผมยังจำได้... เวลาแห่งความยุ่งเหยิง ฝันอันโหดร้าย...
A dimension of pure chaos, pure evil.มิติแห่งหายนะ ความชั่วล้วน ๆ
Superstring theory, chaos math, advanced algorithms.เป็นทฤษฎีที่ล้ำลึกเกี่ยวกับตัวเลข และการแก้สูตรคณิตศาสตร์
OK. I believe in death, destruction... chaos, filth, and greed.โอเค ฉันศรัทธาความตาย / การทำลายล้าง... ความสับสน สิ่งโสมม และความโลภ
I don't want a bad influence to spread chaos among themฉันไม่ต้องการให้มีอิทธิพลไม่ดี มาทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายกับพวกเขา
It's cruelty and it's chaos. The detectives are wrong.มันโหดร้ายและมันสับสน นักสืบพวกนั้นผิด
'There are reports of chaos on the motorways 'as thousands of people attempt to flee the cities.'มีรายงานความวุ่นวายบนทางหลวง' 'ผู้คนนับพันพยามที่จะหนีออกจากเมือง'
Then it will cause chaos; it wont be long more.มันต้องวุ่นวายแน่ อีกไม่นานหรอก
Doubt will plunge this country back into chaos, and I will not let that happen.ความแคลงใจที่ทำให้ประเทศวุ่นวาย, จะให้เกิดขึ้นไม่ได้
With so much chaos, someone will do something stupid.ยิ่งเกิดความโกลาหล, ก็จะมีคนทำอะไรโง่ๆขึ้นมา

*chaos* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拨乱反正[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 拨乱反正 / 撥亂反正] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder
乱象[luàn xiàng, ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 乱象 / 亂象] chaos; madness
战乱[zhàn luàn, ㄓㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, 战乱 / 戰亂] chaos of war
混沌学[hùn dùn xué, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˊ, 混沌学 / 混沌學] chaos theory (math.)
混沌[hùn dùn, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ, 混沌] primal chaos; formless mass before creation in Chinese mythology; muddled; innocent as a baby
兵荒马乱[bīng huāng mǎ luàn, ㄅㄧㄥ ㄏㄨㄤ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄢˋ, 兵荒马乱 / 兵荒馬亂] turmoil and chaos of war
凌乱[líng luàn, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄢˋ, 凌乱 / 凌亂] chaos
混乱[hùn luàn, ㄏㄨㄣˋ ㄌㄨㄢˋ, 混乱 / 混亂] confusion; chaos
紊乱[wěn luàn, ㄨㄣˇ ㄌㄨㄢˋ, 紊乱 / 紊亂] disorder; chaos

*chaos* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カオス理論[カオスりろん, kaosu riron] (n) chaos theory
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos
バタフライ効果[バタフライこうか, batafurai kouka] (n) butterfly effect (chaos theory)
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
乱麻[らんま, ranma] (n) anarchy; chaos
大混乱[だいこんらん, daikonran] (n) chaos; turmoil; pandemonium; havoc
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos
治乱[ちらん, chiran] (exp) (whether at) peace or at war; in peacetime and at war; order and chaos
混乱[こんらん, konran] (n,vs) disorder; chaos; confusion; mayhem; (P)
混濁;溷濁[こんだく, kondaku] (n,vs) (1) muddiness; turbidity; opacity; (2) (See 混乱) disorder; chaos
混迷[こんめい, konmei] (n,vs) turmoil; chaos; confusion; (P)
無秩序[むちつじょ, muchitsujo] (adj-na,n) disorder; chaos; confusion; (P)

*chaos* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช่าทรัพย์[v.] (chaosap) EN: lease FR:
เช่าซื้อ[v.] (chaoseū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase FR: acheter en leasing ; louer-acheter
การเช่าซื้อ[n.] (kān chaoseū) EN: hire purchase (HP) ; hire-purchase ; leasing FR: leasing [m] (anglic.) ; crédit-bail [m]
ความโกลาหล[n.] (khwām kōlah) EN: confusion ; chaos ; anarchy FR: chaos [m] ; confusion [f] ; anarchie [f]
ความอลหม่าน[n.] (khwām onlam) EN: disorder ; chaos FR: désordre [m]
ความอลวน [n.] (khwām onlaw) EN: chaos FR: chaos [m]
ความสับสน[n.] (khwām sapso) EN: confusion ; chaos ; misunderstanding FR: confusion [f]
ความสับสนวุ่นวาย[n. exp.] (khwām sapso) EN: chaos FR:
ความยุ่งเหยิง[n.] (khwām yungy) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness ; chaos ; clutter FR: désordre [m[ ; pagaille [f] ; chaos [m]
กระเช้าสวรรค์[n.] (krachaosawa) EN: Ferris wheel ; Big Wheel FR: grande roue [f]
กระเช้าสีดา[n.] (krachaosīdā) EN: Aristolochia FR: Aristolochia
ระส่ำระสาย[adj.] (rasamrasāi) EN: disorganized ; disordered ; in a state of unrest ; in a state of chaos ; in disarray ; in confusion ; disintegrating ; chaotic ; in turmoil FR:
ทฤษฎีความโกลาหล[n. exp.] (thritsadī k) EN: chaos theory FR:
ทฤษฎีความอลวน [n. exp.] (thritsadī k) EN: chaos theory FR: théorie du chaos [f]
ทฤษฎีไร้ระเบียบ[n. exp.] (thritsadī r) EN: chaos theory ; chaology FR:

*chaos* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlamassel {n}; Chaos
Verkehrschaos {n}traffic chaos

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *chaos*
Back to top