ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

basement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *basement*, -basement-

basement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
basement (n.) ห้องใต้ดิน Syn. cellar
English-Thai: HOPE Dictionary
basement(เบส'เมินทฺ) n. ห้องใต้ดิน,รากฐาน
English-Thai: Nontri Dictionary
basement(n) ห้องใต้ถุนตึก,ห้องใต้ดิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
basementหินฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basement membraneเยื่อบุใต้เยื่อบุเมือกและต่อมคัดหลั่ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นใต้ดิน (n.) basement
ห้องใต้ดิน (n.) basement See also: cellar
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Everybody! Head down to the basementทุกคนมุ่งหน้าลงไปที่ใต้ถุนตึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe she went to the basement where there's no air.บางทีเธออาจจะ เดินไปที่ ชั้นใต้ ดิน ที่ มี อากาศ
Remember that broken basement window around by the side.อย่าลืมล่ะ เข้าไปทางช่องหน้าต่างที่แตกด้านข้าง
He came down to the basement at midnight, and he-- he asked me where they were.เที่ยงคืนเขาลงมา... ...ถามหาเศษกระดูก
Security, whose official vehicles are in the basement parking lot?รปภ. , รถที่จอดอยู่บริเวณลานจอดชั้นใต้ดินเป็นของใคร?
Now get the records of the pressure sensors for basement parking stalls B8 and B7.เอาล่ะ ขอดูบันทึกจากตัวเซ็นเซอร์น้ำหนัก บริเวณลานจอดใต้ดิน B-8 และ B-7.
Ln the basement garbage bin eating diaper shit.ถังขยะใต้ถุนตึกครับ กำลังกินอึเด็กเพลินเชียว
He takes the elevator in the basement garage.มันขึ้นลิฟท์จากชั้นใต้ดิน
It goes from the basement to the panic room.เข้ามาจากชั้นใต้ดิน ไปยังห้องนิระภัย
The tragedy occurred in the basement of the building as the dispatched firemen tried to extinguish the flames.เหตุการณ์น่าสลดใจนี้เกิดขึ้นใน ชั้นใต้ดินของอาคาร และเมื่อพนักงานดับเพลิงได้เข้าไป
But at midnight, I'll be in my basement waiting to be ravished.เที่ยงคืน ฉันจะรอเธออยู่ที่ชั้นใต้ดินนะ คอยให้เธอปู้ยี่ปู้ยำร่างกายฉัน
We Gotta Get In The Basement Now!เราต้องไปหลบในห้องใต้ถุนก่อน
I gave him the same line I gave you when you came sniffing around, said all that old stuff was boxed up in the basement of city hall.ฉันบอกเขาไปเหมือนที่ฉันบอกเธอ ตอนที่เธอมาด้อมๆ มองๆ สืบข้อมูลน่ะ บอกไปว่าของเก่าแบบนั้นถูกเก็บไว้ในกล่อง ในห้องใต้ดินของศาลากลาง

basement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地下室[dì xià shì, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, 地下室] basement; cellar
地窖[dì jiào, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄠˋ, 地窖] cellar; basement
庸俗化[yōng sú huà, ㄩㄥ ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, 庸俗化] debasement; vulgarization

basement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P)
ベースメント[, be-sumento] (n) basement
地下二階[ちかにかい, chikanikai] (n) two-story basement (as in department stores)
奈落[ならく, naraku] (n) hell; hades; eternity; theatre basement; theater basement
特売場[とくばいじょう, tokubaijou] (n) bargain floor or basement
卑下[ひげ, hige] (n,vs,adj-no) self-abasement; humility; self-depreciation
地下[ちか, chika] (n,adj-no) (1) basement; cellar; underground place; (pref) (2) underground; below ground; (3) secret; under cover; (n) (4) (col) (abbr) underground (railway); subway; metro; (P)
地下室[ちかしつ, chikashitsu] (n) cellar; basement; (P)
地階[ちかい, chikai] (n) basement; cellar
堕落腐敗[だらくふはい, darakufuhai] (n) debasement; corruption; degradation
変造[へんぞう, henzou] (n,vs) alteration; defacement; debasement; falsification; forgery; (P)
失墜[しっつい, shittsui] (n,vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P)
腐敗堕落[ふはいだらく, fuhaidaraku] (n) debasement; corruption; degradation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地下[ちか, chika] Thai: ชั้นใต้ดิน English: basement

basement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องใต้ดิน[n. exp.] (hǿng tāidin) EN: basement ; cellar FR: sous-sol [m] ; cave [f]
ห้องใต้ถุน[n. exp.] (hǿng tāithu) EN: basement FR:
ใต้ถุน[n.] (tāithun) EN: cellar ; basement ; space under a Thai house FR:
ใต้ถุน[n.] (thāithun) EN: basement ; space under a Thai house FR: espace ouvert situé au rez-de-chaussée [m]
การทำให้ต่ำลง[n. exp.] (kān thamhai) EN: debasement FR: abaissement [m]

basement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kellergewölbe {n}basement vault
Fundament {n}basement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า basement
Back to top