ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cellar*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cellar, -cellar-

*cellar* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cellar (vt.) เก็บในห้องใต้ดิน
cellar (n.) ห้องใต้ดิน Syn. underground room, vault, basement
cellarage (n.) ค่าธรรมเนียมสำหรับการเก็บของในห้องเก็บของ
saltcellar (n.) กระปุกเกลือ See also: ถ้วยเกลือ
wine cellar (n.) ห้องใต้ดินสำหรับเก็บเหล้าองุ่นหรือเหล้าไวน์
English-Thai: HOPE Dictionary
cellar(เซล'ลาร์) n. หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ
cellarage(เซล'ลาร์) n. ห้องใต้ดิน,หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ, Syn. vault
cellarer(เซล'เลอเรอ) n. ผู้ดูแลรักษาห้องใต้ดิน
cellaretn. ตู้ใส่เหล้า,หิ้งใส่เหล้า
cellaretten. ตู้ใส่เหล้า,หิ้งใส่เหล้า
ocellar(โอเซล'ลาร์) adj. เกี่ยวกับocellus (ดู)
wine cellarn. ห้องใต้ดินสำหรับเก็บเหล้าองุ่น,เหล้าองุ่นที่เก็บไว้
English-Thai: Nontri Dictionary
cellar(n) ห้องใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน
saltcellar(n) ขวดเกลือ,กระปุกเกลือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cellarห้องเก็บของใต้ดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shearwater (n.) นกทะเลตระกูล Procellariidae
ใต้ดิน (n.) cellar Ops. บนดิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible
When all the girls are in the cellar, our hero is highly aroused, having so many contacts without once ejaculatingเมื่อเด็กผู้หญิงทั้งหมดคือ in the หลุมใต้ดิน, วีรบุรุษของเรา... ...ที่ถูกกระตุ้นอย่างมาก, มี many contacts เกินไป โดยปราศจากที่พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆครั้งหนึ่ง
And I suggest that the two shortest search the cellar, and so on, up.และผมขอให้ไม้สั้นที่สุดค้นหาที่ห้องใต้ดิน และคู่อื่นๆ ก็ค้นไล่ขึ้นมา
Now I suggest that we stack the bodies in the cellar, lock it, leave quietly one at a time, and pretend that none of this has ever happened.ตอนนี้ผมขอแนะนำว่าเรา ขนศพไปไว้ในห้องใต้ดิน ล็อคมัน แล้วออกไปอย่างเงียบๆ ทีละคน คิดซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่
We'll stack the bodies in the cellar, lock it, leave quietly, one at a time, and forget that any of this ever happened.เราจะเอาศพไว้ในห้องใต้ดินล็อคมันซะ ออกจากบ้านอย่างเงียบๆ ทีละคน และลืมว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่
Let's stand around and bullshit in the cellar where it's safe.ถ้าจะพล่าม ก็ลงไปห้องใต้ดิน มันปลอดภัยกว่า
I'm not sure locking ourselves in that cellar is a smart move.ผมไม่คิดว่า การขังตัวเองในห้องใต้ดิน เป็นความคิดที่ฉลาด
The cellar is the only safe place. You just watch.ชั้นใต้ดินเป็นที่เดียวที่ปลอดภัย คุณคอยดู
If you want to get into that cellar, you get in there now or forget it!ถ้าแกอยากลงห้องใต้ดิน ก็ลงไปตอนนี้ ไม่งั้นไม่ต้องลงเลย!
I want you down in that cellar, Helen. There's nothing we can do up here now.กลับห้องใต้ดินเถอะ เฮเลน เราทำอะไรไม่ได้หรอก
Into the cellar, now. Your daughter needs you.ลงไปห้องใต้ดิน เดี๋ยวนี้ ลูกต้องการคุณ
They keep the liquor in the cellar of the restaurant.เขาเก็บเหล้าไว้ในห้องใต้ดินของภัตตาคาร.

*cellar* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地窖[dì jiào, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄠˋ, 地窖] cellar; basement
地下室[dì xià shì, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, 地下室] basement; cellar
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 窌] cellar
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 窖] cellar
[yìn, ˋ, 窨] cellar

*cellar* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セラー[, sera-] (n) (1) seller; (2) cellar; (P)
ワインセラー[, wainsera-] (n) wine cellar
地下[ちか, chika] (n,adj-no) (1) basement; cellar; underground place; (pref) (2) underground; below ground; (3) secret; under cover; (n) (4) (col) (abbr) underground (railway); subway; metro; (P)
地下室[ちかしつ, chikashitsu] (n) cellar; basement; (P)
地階[ちかい, chikai] (n) basement; cellar
[むろ, muro] (n) greenhouse; icehouse; cellar
最下位[さいかい, saikai] (n) lowest rank; bottom; cellar; least significant (bit)
水薙鳥;水凪鳥[みずなぎどり;ミズナギドリ, mizunagidori ; mizunagidori] (n) (uk) petrel (esp. petrels of family Procellariidae)
穴蔵;穴倉;窖;穴ぐら[あなぐら, anagura] (n) cellar; cave; hole in the ground
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P)
酒蔵;酒倉[さかぐら, sakagura] (n) (1) sake brewery; (2) wine cellar; (3) bar; bar-room
隠熊之実[かくれくまのみ, kakurekumanomi] (n) (uk) Ocellaris clownfish (Amphiprion ocellaris)

*cellar* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องใต้ดิน[n. exp.] (hǿng tāidin) EN: basement ; cellar FR: sous-sol [m] ; cave [f]
กระปุกเกลือ[n.] (krapuk kleū) EN: saltcellar ; salt shaker (Am.) FR: salière [f]
นกจมูกหลอด[n. exp.] (nok jamūklø) EN: Procellariidae FR:
ปลาการ์ตูนส้มขาว[n. exp.] (plā kātūn s) EN: ocellaris clownfish ; clown anemonefish ; clownfish ; false percula clownfish ; Amphiprion ocellaris FR: poisson-clown [m] ; Amphiprion ocellaris
ใต้ถุน[n.] (tāithun) EN: cellar ; basement ; space under a Thai house FR:

*cellar* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kellertheater {n}cellar theatre; cellar theater [Am.]
Erdkeller {m}earth cellar
Salz- und Pfefferstreuer {m}salt cellar and pepper pot
Salzfässchen {n}salt cellar
Steinkeller {m}stone cellar
Kellerlokal {n}cellar restaurant
Vorratskeller {m}cellar storeroom
Kellermeister {m}cellarer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cellar*
Back to top