ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-carpenter-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น carpenter, *carpenter*,

-carpenter- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To the left neighbor, the carpenter Andra, some cracklings, some lard, two sausages.ทางด้านซ้ายเพื่อนบ้านช่างไม้ Andra, บางแรดน้ำมันหมูสองไส้กรอก
Dante Gunther and Liza Carpenter have to be connected somehow.แดน กันเธอร์ กับ ลิซ่า คาร์เพนเทอร์ จะต้องเชื่อมโยงกันด้วยอะไรสักอย่าง
Liza Carpenter signed in two weeks ago, and Dante Gunther, about a week after that.ลิซ่า คาร์เพนเทอร์ลงชื่อเมื่อสองสัปดาห์ก่อน, และแดน กันเธอร์ก็มาเมื่อหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น
Liza Carpenter and Dante Gunther.ลิซ่า คาร์เพนเตอร์ และ แดน กันเธอร์
Haven't you ever seen a John Carpenter movie?นายไม่เคยดูหนังของJohn Carpenter เหรอ?
Ok, first of all, I created that program, and second of all, it is a poor carpenter and hacker who blames his tools.โอเค อย่างแรกเลย ฉันออกแบบโปรแกรมเอง อย่างที่สอง คุณเป็นช่างไม้และแฮกเกอร์ผู้น่าสงสาร ที่ตำหนิเครื่องมือตัวเอง
It's been in the carpenter family since forever.มันอยู่กับครอบครัว คาร์เพทเทอร์ มาหลายชั่วอายุคน
Well, this thing's lived as Vaughn carpenter all these years.แล้วเจ้าตัวนี้ ก็ทำตัวเป็นวานซ์ คาเพนเตอร์ มาตลอดเวลาที่ผ่านมา
What? Huh. Here's one of carpenter as a young man.อะไรนะ นี่เป็นของ คาร์เพนเตอร์ สมัยยังหนุ่ม
He's been living as carpenter for 27 years.แล้วเขาก็ใ้ช้ชิวีตเป็นคาเพนเทอร์ มาตลอด 27 ปี
I'm assuming you didn't take the time to tell Mr. carpenter what that was.ฉันเดาว่า พวกคุณจะไม่เสียเวลาเลย ที่จะบอกคุณคาร์เพนเตอร์ ว่ามันเป็นอะไร
Maybe you talked yourself out of the carpenter too soon.บางทีคุณอาจหยุด เรื่องกับช่างไม้คนนั้นเร็วไป

-carpenter- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイークエンドカーペンター[, ui-kuendoka-penta-] (n) weekend carpenter
カーペンター[, ka-penta-] (n) carpenter
宮大工[みやだいく, miyadaiku] (n) carpenter specializing in temple, shine, etc. construction
木工師[もっこうし, mokkoushi] (n) woodworker; carpenter
熊ん蜂[くまんばち;クマンバチ, kumanbachi ; kumanbachi] (n) (1) (uk) (See 熊蜂・1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) wasp; hornet; yellow jacket
熊蜂[くまばち;クマバチ, kumabachi ; kumabachi] (n) (1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) (See 熊ん蜂・2) wasp; hornet; yellow jacket
熊蟻[くまあり;クマアリ, kumaari ; kumaari] (n) (obsc) (uk) (See 黒大蟻) Japanese carpenter ant (Camponotus japonicus)
黒大蟻[くろおおあり;クロオオアリ, kuroooari ; kuroooari] (n) (uk) Japanese carpenter ant (Camponotus japonicus)

-carpenter- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างไม้[n. exp.] (chang māi) EN: carpenter ; woodworker FR: charpentier [m] ; menuisier [m]
กันลง[n.] (kanlong) EN: carpenter bee FR:
กันลอง[n.] (kanløng) EN: carpenter bee FR:
แมลงภู่[n.] (malaēngphū) EN: carpenter bee ; Xylocopa FR: bourdon [m] ; Xylocopa
มอธเจาะไม้ส้มเล็ก[n. exp.] (møt jǿ māi ) EN: Small Teak carpenter Moth FR:
ภมร[n.] (phamøn) EN: bee ; carpenter bee FR: abeille [f]
พัฒกี[n.] (phatthakī) EN: carpenter FR:
ภู่[n.] (phū) EN: carpenter bee FR: bourdon [m]
ถบดี[n.] (thabødi) EN: carpenter FR:
วัฒกี[n.] (watthakī) EN: carpenter FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -carpenter-
Back to top