ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bygone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bygone*, -bygone-

bygone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bygone (adj.) ซึ่งผ่านไปแล้ว See also: ซึ่งเกิดขึ้นนานมาแล้ว Syn. former, past Ops. future
bygone (n.) สิ่งที่ผ่านไปแล้ว See also: อดีต Syn. past
bygones (n.) สิ่งที่มีมานานแล้ว
English-Thai: HOPE Dictionary
bygone(บาย'กอน) adj. อดีต,แต่ก่อน,ล้าสมัย n.bygones สิ่งที่เป็นอดีต -Id. (letbygonesbebygones เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป), Syn. past ###A. present
English-Thai: Nontri Dictionary
bygone(adj) ผ่านไปแล้ว,ล่วงไปแล้ว,ที่เป็นอดีต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลยตามเลย (adv.) bygone
แล้วกันไป (v.) let bygones be bygones Syn. แล้วไป
แล้วก็แล้วกันไป (v.) let bygones be bygones Syn. แล้วไป, แล้วกันไป
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let bygones be bygones!ที่ผ่านไปแล้ว ก็ให้มันแล้วไปเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the sort of bygone American town.และเมืองแบบอเมริกันในอดีต
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
I mean, they're like dinosaurs or relics of a bygone era.ฉันหมายถึงพวกนี้เหมือนไดโนเสาร์ หรือเศษซากจากอดีต
I mean, clearly not bygone enough.ฉันหมายถึงจริงๆแล้วยังไม่ได้หายไปซะหมด
A reminder of a bygone era when men were men, and women were sex cooks who did laundry.ร้านตัดผม ทำให้นึกถึงสมัยก่อน ที่ผู้ชายคือชายแท้ และผู้หญิงคือแม่บ้าน ที่เป็นทาสอารมณ์
Wasting his strength on bygone days.เสียแรงไปโดยเปล่าประโยชน์ กับสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว
Bygones be bygones?สิ่งที่แล้ว ให้มันแล้วไปนะ ?
And I'd like to let bygones be bygones. What do you say? Good.ฉันว่า อะไรมันแล้วก็มันแล้วกันไป พี่จะว่ายังไง
But I am willing to let bygones be bygones, because, Wardo, I've got some good news.แต่ฉันพยายามให้มันแล้วแล้วไป เพราะฉันมีข่าวดี วัลโด้
Bygones are bygones, she always says.เธอพูดเสมอว่าอดีตที่ผ่านมาให้มันผ่านไป
Bygones will be bygones?อดีตที่ผ่านมาจะอดีตที่ผ่านไปเหรอ?
Bygones. (exhales deeply) (sighs)อดีต กลายเป็นว่าสิ่งที่เบนทำไว้ตอนติดคุก

bygone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 亡国 / 亡國] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction
前嫌[qián xián, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˊ, 前嫌] former hatred; bygone enmity
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, 不咎既往] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones

bygone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
昔を偲ばせる品[むかしをしのばせるしな, mukashiwoshinobaserushina] (exp) things reminiscent of bygone days
過ぎ来し方;過ぎこし方;過ぎこしかた[すぎこしかた, sugikoshikata] (exp) (1) (See 来し方) the past; bygone days (years, age, etc.); (2) the course (route) one has come by; the direction one came from
過去[かこ, kako] (n-adv,n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) {ling} past (tense); preterit; preterite; (4) {Buddh} previous life; (P)
旧事[きゅうじ;くじ, kyuuji ; kuji] (n) past events; bygones
昔は昔今は今[むかしはむかしいまはいま, mukashihamukashiimahaima] (exp) (id) Let bygones be bygones
水に流す[みずにながす, mizuninagasu] (exp,v5s) to forgive and forget; to let bygones be bygones; to sweep under the carpet; to wipe the slate clean
過ぎた事[すぎたこと, sugitakoto] (n) bygones; the past; past event

bygone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตสมัย[n.] (adīttasamai) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
สิ่งที่ผ่านไปแล้ว[xp] (sing thī ph) EN: bygone FR: le passé
แล้วก็แล้วกันไป[xp] (laēokø laēo) EN: let bygones be bygones FR: oublions le passé ; n'en parlons plus
เลยตามเลย[X] (loēitāmloēi) EN: let things take their own course; let bygones be bygones FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bygone
Back to top