ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burrow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burrow*, -burrow-

burrow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
burrow (vt.) ทำให้เป็นรูหรือโพรง See also: มุด, หลบ, ซ่อน, ซุก, แอบ Syn. dig
burrow (n.) รู Syn. tunnel, hole
burrower (n.) ผู้ขุดค้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับวัตถุโบราณ Syn. digger
burrowing (n.) กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์) Syn. digging, unearthing
English-Thai: HOPE Dictionary
burrow(เบอ'โร) {burrowed,burrowing,burrows} n. โพรง -v. เจาะรู,เจาะโพรง
English-Thai: Nontri Dictionary
burrow(n) หลุม,โพรง,รู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
burrowรูชอนไช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burrowร่องลึก,เป็นโพรง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชอน (v.) burrow See also: worm
ชอนไช (v.) burrow See also: warm
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Under a log or a burrow somewhere....โพรงไม้ที่ไหนสักแห่ง
I think its burrow is two blocks down. If you go past...คิดว่าโพรงของมันอยู่แถวๆ นี้แหละ ลองย้อนกลับไปดู
He's either going to try to burrow or climb his way free.เขาคงไม่ขุดหลุมหนี ก็หาทางปีนออกไป
Flies... the blow flies are attracted by the smell and they lay eggs and the beetles, they're drawn by the larvae, and they burrow into every orifice...แมลงวันได้กลิ่น แล้วก็วางไข่ แล้วพวกแมลงปีกแข็ง ก็มาหาหนอนแมลงวัน
In humans, the larvae attack the central nervous system and sort of burrow their way into the brain stem.ในคน ตัวอ่อน จะโจมตีระบบประสาทส่วนกลาง และไชชอนหาทางเข้าสู่สมอง
Or burrow into one's soul as self-doubt over a child's rejection.หรือซุกซ่อนลงไปในจิตวิญญาณแห่งความสงสัย จากการถูกลูกทอดทิ้ง
Our thieves broke into a travel agency in order to burrow into the building next door.หัวขโมยของพวกเราได้บุกเข้าไปในบริษัทท่องเที่ยว เพื่อที่จะแอบเข้าไปในตึกถัดไป
Burrow Strike!Burrow Strike! แล้วตามด้วย Epicenter!
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน
Month after month they burrow, bury, hide, kill.เป็นเวลาหลายเดือนกับการ ขุด ฝัง ซ่อน และฆ่า
Large, burrowing, African mammal that feeds on ants and termites.ตัวใหญ่, อยู่ในรู, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกา กินมดกับปลวกเป็นอาหาร
News agencies in Paris and Madrid speak of strange burrowing machines rising from the ground, robbing entire communities of their coal and oil reserves.ทางแหล่งข่าวจากปารีสและแมดริด เปิดเผยว่ามันเป็นเครื่องจักรรูปร่างประหลาด ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน เข้ามาทำการยึดครอง แหล่งถ่านหินและน้ำมันสำรอง

burrow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蝼蛄[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, 蝼蛄 / 螻蛄] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest)

burrow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
掘り進む[ほりすすむ, horisusumu] (v5m) to burrow through; to dig through
巣穴;巣孔[すあな, suana] (n) nesting hole; burrow; den
木村蜘蛛[きむらぐも;キムラグモ, kimuragumo ; kimuragumo] (n) (uk) Heptathela kimurai (species of burrowing spider)
無足類[むそくるい, musokurui] (n) (obsc) (See 足無井守) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona)
穴堀梟[あなほりふくろう;アナホリフクロウ, anahorifukurou ; anahorifukurou] (n) (uk) burrowing owl (Athene cunicularia)
裸蛇[はだかへび, hadakahebi] (n) (obsc) (See 足無井守) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona)
足無井守;足無し井守[あしなしいもり;アシナシイモリ, ashinashiimori ; ashinashiimori] (n) (uk) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona)

burrow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชอน[v.] (chøn) EN: burrow ; worm FR: percer ; trouer ; fouir
ชอนไช[v.] (chønchai) EN: burrow ; worm FR:
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous
โพรงใต้ดิน[n. exp.] (phrōng tāid) EN: burrow FR:
อึ่งปากขวด[n. exp.] (eung pāk kh) EN: truncate-snouted burrowing frog ; balloon frog ; Glyphoglossus molossus FR:
อึ่งเพ้า[n. exp.] (eung phao) EN: truncate-snouted burrowing frog ; balloon frog ; Glyphoglossus molossus FR:
แมลงแกลบยักษ์[n. exp.] (malaēng kla) EN: Giant burrowing cockroach ; rhinoceros cockroach FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burrow
Back to top