ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

digging

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *digging*, -digging-

digging ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
digging (n.) กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์) Syn. burrowing, unearthing
digging tool (n.) พลั่ว Syn. trowel, shovel
diggings (n.) พื้นที่ที่มีการขุด See also: ที่อยู่อาศัย
diggings (n.) สถานที่ขุดหาแร่ธาตุโดยเฉพาะแร่ที่มีค่า See also: แหล่งขุดหาแร่ธาตุ
English-Thai: HOPE Dictionary
diggings(ดิก'กิงซ) n. พื้นที่ที่มีการขุด,สถานที่อยู่อาศัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลั่วหางปลา (n.) kind of shovel (for digging earth) See also: forked spade
หางปลา (n.) kind of shovel (for digging earth) See also: forked spade Syn. พลั่วหางปลา
การขุดแต่ง (n.) digging out

digging ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破土[pò tǔ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ, 破土] to break ground; to start digging; to plough; to break through the ground (of seedling); fig. the start of a building project
[chán, ㄔㄢˊ, 鑱] sharp instrument for digging

digging ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product
掘削(P);掘鑿[くっさく, kussaku] (n,vs) digging out; excavation; (P)
穴窯[あながま, anagama] (n) very old type of kiln made by digging a hole in the side of a hill
穿鑿[せんさく, sensaku] (n,vs) scrutiny; digging into; excavation; inquiry into; enquiry into; prying
突っ込み[つっこみ, tsukkomi] (n) (1) penetration; digging into something; (2) (See 惚け・ぼけ・2) straight man (in comedy); (3) riposte; retort; quip; (4) (id) rape; (5) corner entry (motorsports, racing)
芋堀り[いもほり, imohori] (n) digging for potatoes
試掘[しくつ, shikutsu] (n,vs) prospecting; trial digging
開削[かいさく, kaisaku] (n,vs) excavation; cutting; digging
開鑿(oK)[かいさく, kaisaku] (n,vs) excavation; cutting; digging
井戸掘り[いどほり, idohori] (n) well digging; well digger
盗掘[とうくつ, toukutsu] (n,vs) illegal digging; illegal mining; grave robbing; tomb robbing
苦無[くない, kunai] (n) (1) mediaeval tool for digging, prying, etc.; (2) (col) Ninja throwing knives

digging ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอบ[n.] (jøp) EN: hoe ; pickax ; weeding tool ; digging tool ; hoe spade FR: houe [f] ; binette [f] ; pioche [f]
ขุดพบ[v. exp.] (khut phop) EN: dig up ; unearth ; make a find (by digging/excavating) FR:

digging ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
graben; buddeln | grabend; buddelnd | gegraben; gebuddelt | er/sie gräbt | ich/er/sie grub | er/sie hat/hatte gegraben | ich/er/sie grübeto dig {dug; dug} | digging | dug | he/she digs | I/he/she dug | he/she has/had dug | I/he/she would dig
Bude {f}diggings
Ausgrabungsstätte {f}diggings
Aushub {m}excavation; digging; back-dirt
Brunnenbau {m}well digging; well boring
Lagerstätte {f}diggings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า digging
Back to top