ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bruit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bruit*, -bruit-

bruit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bruit (n.) ข่าวลือ See also: ข่าวโจษจัน Syn. gossip, calumny
bruit (vt.) ลือ See also: เล่าลือ Syn. disclose
bruit about (phrv.) ทำให้รู้กันทั่ว See also: บอกให้รู้กันทั่ว, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้กระจายออกไป Syn. blaze abroad, noise abroad, rumour abroad, spread abroad
bruit abroad (phrv.) ทำให้รู้กันทั่ว See also: บอกให้รู้กันทั่ว, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้กระจายออกไป Syn. blaze abroad, noise abroad, rumour abroad, spread abroad
English-Thai: HOPE Dictionary
bruit(บรูท) vt. กระจายข่าว n. เสียงผิดปกติที่ได้ยินจากการตรวจฟัง,ข่าวลือ,รายงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
bruit(n) ข่าวลือ,ข่าวโคมลอย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bruitเสียงฟู่,เสียงดัง,เสียงผิดปกติที่ฟังได้ที่หลอดเลือดหรือหัวใจ [การแพทย์]

bruit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い広める;言広める[いいひろめる, iihiromeru] (v1,vt) to spread word of; to trumpet; to bruit

bruit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาระ[n.] (dāra) EN: noise FR: bruit [m]
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmlø) EN: rumour ; rumor (Am.) ; unfounded rumour ; dirt ; unfounded news ; unsubstantial news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.) ; racontar [m] ; rumeur infondée [f]
ข่าวเล่าลือ[n. exp.] (khāo laoleū) EN: rumour ; rumor (Am.) ; hearsay FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; ouï-dire [m] ; on-dit [m]
ข่าวลือ[n.] (khāoleū) EN: rumour ; rumor (Am.) ; hearsay FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; ouï-dire [m] ; on-dit [m]
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: rumour ; rumor (Am.) ; report FR: rumeur [bruit] ; bruit [m]
กล่าวลือ[n.] (klāoleū) EN: FR: rumeur [f] ; on-dit [m] ; bruit [m] ; racontar [m] (fam.) ; cancan [m] (fam.)
ลือกันว่า[xp] (leū kan wā) EN: FR: on dit que ; le bruit court que
มลพิษทางเสียง[n. exp.] (monlaphit t) EN: noise pollution FR: pollution sonore [f] ; pollution par le bruit [f]
ปืดปึง[X] (peūtpeung) EN: FR: bruit de tambour [m]
ประแปร้น[X] (prapraēn) EN: FR: bruit de barrissement [m]
ประเปรี้ยง[X] (praprīeng) EN: FR: bruit de tonnerre [m]
เปรื่อง[X] (prēuang) EN: broken dish sound FR: bruit de vaisselle cassée
รณ[n.] (ron) EN: noise ; loud noise FR: bruit [m]
รณ-[pref.] (ronna-) EN: noise ; loud noise FR: bruit [m]
เสียง[n.] (sīeng = sie) EN: sound ; noise ; tone FR: son [m] ; bruit [m] ; ton [m]
เสียงกระจกแตก[n. exp.] (sīeng krajo) EN: FR: bruit de verre brisé [m]
เสียงปืน[n. exp.] (sīeng peūn) EN: gunshot FR: détonation [f] ; coup de feu [m] ; le bruit des armes [m]
เสียงผิดปกติ[n. exp.] (sīeng phitp) EN: abnormal sound FR: bruit anormal [m]
เสียงธรรมชาติ[n. exp.] (sīeng thamm) EN: FR: bruit naturel [m]
ทำเสียงดัง[v. exp.] (tham sīengd) EN: make noise ; be noisy FR: faire du bruit ; claquer
ได้ยินเสียง[v. exp.] (dāiyin sīen) EN: FR: entendre un bruit
ดูดซับเสียง[v. exp.] (dūt sap sīe) EN: FR: absorber le son ; absorber le bruit
กำแพงกันเสียง[n. exp.] (kamphaēng k) EN: FR: mur anti-bruit [m] ; écran anti-bruit [m] ; écran acoustique [m]
ขุก[onomat.] (khuk) EN: FR: [bruit de la toux]
ขุก ๆ[onomat.] (khuk-khuk) EN: FR: [bruit de la toux]
เงียบ ๆ = เงียบๆ[adv.] (ngīep-ngīep) EN: quietly ; silently FR: sans faire de bruit
ปฏิเสธข่าวลือ[v. exp.] (patisēt khā) EN: decline rumours ; deny rumours FR: démentir un bruit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bruit
Back to top