ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

broker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *broker*, -broker-

broker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broker (n.) นายหน้า Syn. dealer, agent
broker (vi.) เป็นนายหน้า
broker-dealer (n.) ผู้ทำงานในตลาดหุ้น
brokerage (n.) ค่านายหน้า See also: เงินปากถุง
English-Thai: HOPE Dictionary
broker(โบร'เคอะ) n. นายหน้าซื้อขาย,ตัวแทนซื้อขาย, See also: brokership n., Syn. middleman
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า,ค่านายหน้า,ค่าธรรมเนียม
English-Thai: Nontri Dictionary
broker(n) นายหน้า,ตัวแทน
brokerage(n) การเป็นนายหน้า,ค่านายหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brokerนายหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brokerageค่าบำเหน็จนายหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Brokerageค่านายหน้า [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเจรจา (n.) broker See also: agent, middleman Syn. คนกลาง
นายหน้า (n.) broker See also: agent, middleman Syn. คนกลาง, คนเจรจา
นายหน้าซื้อขาย (n.) broker See also: agent, go-between Syn. ผู้แทนขาย, คนกลาง
ผู้แทนขาย (n.) broker See also: agent, go-between Syn. คนกลาง
โบรกเกอร์ (n.) broker Syn. นายหน้า
เงินปากถุง (n.) brokerage See also: fee, service charge Syn. ค่าธรรมเนียม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
S. R. Hadden a legendary power broker in perhaps his final bid for immortality.เอสอาร์ฮาร์ดเดน โบรกเกอร์อำนาจในตำนาน บางทีอาจจะเสนอราคาสุดท้าย ของเขาสำหรับความเป็นอมตะ
Every broker was chanting that there was not a broker that I know of that wasn't excited about that.โบรกเกอร์ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน ไม่มีโบรกเกอร์สักคนที่ผมรู้จัก ที่ไม่กระเหี้ยนกระหือรือกับเรื่องนี้
The broker called today and upped the offer on the Porsche.วันนี้นายหน้าโทรมาเสนอราคารถพอร์ช
Why did this broker run away from here?ทำไมพ่อสื่อถึงเผ่นไปจากที่นี่ล่ะ?
I was hoping you and I could resolve this dispute and broker a treaty.ข้าหวังว่าท่านและข้าจะแก้ไขเรื่องนี้ได้ และเจรจาสนธิสัญญา
A HIGH-VOLUME BROKER MIGHT KNOW A BROADER SPECTRUM OF FANS.- ซิด รัทเลจ - รัทเลจ?
We must broker a peace between the Pantaurens and the creatures who call this place home.เราต้องเป็นตัวกลางในการเจรจาสันติ ระหว่างพวกแพนทอร์เรน กับพวกสัตว์ที่เรียกดาวดวงนี้ว่าบ้าน
What Skarssen is attempting to do is to make the IBBC the exclusive broker of Chinese small arms to the Third World.สิ่งที่สการ์สเซ่นตั้งใจก็คือ ทำให้IBBCกลายเป็นนายหน้ารายใหญ่ ขายอาวุธของจีน ให้กับประเทศอื่น
Who was the broker working under Man Jong?ใครเป็นนายหน้าที่ทำงานให้ มาน จอง
An Iranian diamond broker got jacked on the corner of 6th and Santa Fe.ไออีหร่านนั้นมันมีเพรช บนมุมถนน ซานตาเฟ่
If he were alive, we could have used him to broker a peace with Winterfell and Riverrun, which would have given us more time to deal with Robert's brothers.หากเขายังมีชีวิต เราใช้เขาได้ เพื่อเจรจาศึก กับวินเทอร์เฟลแลริเวอร์รัน ซึ่งคงให้เวลา เรามากกว่านี้
Asian markets are in a tailspin, and I can't get my broker on the phone.ตลาดเอเชีย อ่อนไหว และฉันไม่สามารถติดต่อ เอเย่นฉันได้ทางโทรศัพท์

broker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 侩 / 儈] broker
回扣[huí kòu, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄡˋ, 回扣 / 回釦] brokerage; a commission paid to a middleman; euphemism for a bribe; a kickback
经纪人[jīng jì rén, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄖㄣˊ, 经纪人 / 經紀人] broker; middleman; agent; manager
[yòng, ㄩㄥˋ, 佣 / 傭] commission (for middleman); brokerage fee

broker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォメーションブローカー[, infome-shonburo-ka-] (n) information broker
コールブローカー[, ko-ruburo-ka-] (n) call broker
ビルブローカー[, biruburo-ka-] (n) bill broker
リストプローカー[, risutopuro-ka-] (n) list broker
中間商人[ちゅうかんしょうにん, chuukanshounin] (n) middleman; broker
乙仲[おつなか, otsunaka] (n) (abbr) (abbr. of 乙種海運仲立業) chartering broker (arranges customs clearance and shipping details for trade goods); freight forwarding agent
ストックブローカー[, sutokkuburo-ka-] (n) stockbroker
ビジブローカー[, bijiburo-ka-] (n) {comp} VisiBroker
ブローカー(P);ブローカ[, buro-ka-(P); buro-ka] (n) broker; (P)
中継ぎ(P);中次ぎ(P);中継;中次[なかつぎ, nakatsugi] (n,vs) (1) joining; joint; intermediation; relaying; intermediary; relay; agency; brokerage; (2) relief (pitcher, etc.); (P)
仲立ち営業;仲立営業(io)[なかだちえいぎょう, nakadachieigyou] (n) brokerage company
仲買[なかがい, nakagai] (n) brokerage; (P)
仲買人[なかがいにん, nakagainin] (n) broker; jobber
切り賃[きりちん, kirichin] (n) brokerage; exchange commission
千三屋[せんみつや, senmitsuya] (n) broker; land agent; great liar; unreliable person
口銭[こうせん, kousen] (n) commission; brokerage
周旋屋[しゅうせんや, shuusenya] (n) broker; employment agency
周旋料[しゅうせんりょう, shuusenryou] (n) brokerage; commission
周旋業[しゅうせんぎょう, shuusengyou] (n) brokerage; commission agency
周旋業者[しゅうせんぎょうしゃ, shuusengyousha] (n) broker; middleman; employment agency
才取り[さいとり, saitori] (n) (1) (abbr) brokering; broker; (2) handing materials up a ladder (to a plasterer); assistant who hands things up a ladder (to a plasterer); (3) (See 才取り棒) pole used to hand things up a ladder
斡旋者[あっせんしゃ, assensha] (n) mediator; intermediary; agent; broker; middleman
株屋[かぶや, kabuya] (n) (col) stockbroker
株式仲買人[かぶしきなかがいにん, kabushikinakagainin] (n) stockbroker
牙保[がほ, gaho] (n) brokerage; mediation; fencing (of stolen goods)
牙婆;数間;仲[すあい;すわい(牙婆), suai ; suwai ( kiba baa )] (n) (arch) broker; brokerage; brokerage fee
鞘取り;さや取り[さやとり, sayatori] (n) brokerage
黒幕[くろまく, kuromaku] (n,adj-no) (1) black curtain; (2) wire puller; mastermind; political fixer; power broker; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
情報検索代行業者[じょうほうけんさくだいこうぎょうしゃ, jouhoukensakudaikougyousha] information broker
ビジブローカー[びじぶろーかー, bijiburo-ka-] VisiBroker

broker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทนายหน้า[n. exp.] (børisat nāi) EN: broker FR:
โบรกเกอร์[n.] (brōkkoē) EN: broker ; stockbroker FR:
นายหน้า[n.] (nāinā) EN: broker ; agent ; middleman ; go-between FR: négociant [m] ; intermédiaire [m]
นายหน้าขายที่ดิน[n. exp.] (nāinā khāi ) EN: real estate broker FR:
ตัวแทนออกของ[n. exp.] (tūathaēn øk) EN: customs broker FR:
เจ้าของโรงรับจำนำ[n. exp.] (jaokhøng rō) EN: pawnbroker FR: prêteur sur gages [m] ; prêteuse sur gages [f]
ค่านายหน้า[n. exp.] (khā nāinā) EN: commission ; sales commission ; brokerage ; brokerage fee ; broker's fee ; compensation ; fee FR: prime [f] ; commission [f] ; courtage [m]
ค่าป่วยการ[n.] (khāpūaykān) EN: commission ; service charge ; broker's fee FR: commission [f]
นายหน้าค้าหุ้น[n. exp.] (nāinā khā h) EN: stockbroker FR:
นายหน้าซื้อขาย[n. exp.] (nāinā seū-k) EN: broker; agent ; go-between FR: négociant [m]
นายหน้าซื้อขายหุ้น[n. exp.] (nāinā seū-k) EN: stockbroker FR:
เงินปากถุง[n.] (ngoenpākthu) EN: brokerage ; fee ; service charge ; loan charges FR:
ผู้บงการ[n.] (phū bongkān) EN: instigator ; manipulator ; wirepuller ; powerbroker FR: instigateur [m]
ผู้รับจำนำ[n. exp.] (phū rap jam) EN: pledgee ; pawnbroker FR:
โรงรับจำนำ[n.] (rōngrapjamn) EN: pawn shop ; pawnbroker's FR: mont-de-piété [m] ; bureau de prêteur sur gages [m]

broker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldmakler {m}money broker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า broker
Back to top