ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amiable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amiable*, -amiable-

amiable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amiable (adj.) เป็นมิตร See also: เป็นกันเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable ###A. disagreeable)
English-Thai: Nontri Dictionary
amiable(adj) น่าคบ,น่ารัก,มีอัธยาศัยดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amiable actionการกระทำฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ
An amiable man could not object.คนอัธยาศัยดีคงไม่พลาดหรอกค่ะ
Let's hope Mr. Jane remains so amiable when he wakes up in the morning with a pounding headache and time to think.มาหวังให้มิสเตอร์เจน จดจำไมตรีจิตของเขาได้ ตอนตื่นมาพรุ่งนี้เช้า พร้อมกับอาการปวดหัวอย่างหนัก และมีเวลาให้คิด
Men of science are amiable and morally superior.ผู้ชายของวิทยาศาสตร์มีความ น่ารักและดีกว่าทางศีลธรรม
Indeed, he has no improper pride. He is perfectly amiable.จริงๆ แล้ว เขาไม่มีความหยิ่งยโสที่ไม่เหมาะสมเลย เขาเป็นคนที่มีไมตรีจิตที่สมบูรณ์แบบ
If they are amiable, they have no minds of their own.ถ้าพวกเขาอ่อนโยน พวกเขาคงไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง
Oh, now, that's not very amiable, is it?โอ้ว นั่นไม่น่ารักเอาซะเลยนะ

amiable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in
随和[suí hé, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 随和 / 隨和] amiable (disposition); easy-going
可爱[kě ài, ㄎㄜˇ ㄞˋ, 可爱 / 可愛] amiable; cute; lovely
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
蔼然[ǎi rán, ㄞˇ ㄖㄢˊ, 蔼然 / 藹然] amicable; amiable
和气[hé qi, ㄏㄜˊ ㄑㄧ˙, 和气 / 和氣] friendly; polite; amiable
可亲[kě qīn, ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ, 可亲 / 可親] kindly; nice; amiable
和蔼[hé ǎi, ㄏㄜˊ ㄞˇ, 和蔼 / 和藹] kindly; nice; amiable

amiable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
温良[おんりょう, onryou] (adj-na,n) gentle; amiable
人懐っこい;人なつっこい;人懐こい[ひとなつっこい(人懐っこい;人なつっこい);ひとなつこい(人懐こい), hitonatsukkoi ( nin natsukko i ; nin natsukkoi ); hitonatsukoi ( nin natsuko i )] (adj-i) friendly; affable; amiable; sociable; loving company; (animals) taking kindly to men
優しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P)
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable
懐こい[なつこい, natsukoi] (adj-i) amiable; affable; likable
懐っこい[なつっこい, natsukkoi] (adj-i) amiable; affable; likable
気の置けない[きのおけない, kinookenai] (adj-i) (See 気が置けない) amiable; affable

amiable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่ม[adj.] (chaem) EN: merry ; amiable ; joyful FR:
จุ๋มจิ๋ม[adj.] (jumjim) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty FR:
มีไมตรีจิต[adj.] (mī maitrīji) EN: amiable FR: aimable
ด้วยสันติวิธี[adv.] (dūay santi ) EN: FR: à l'amiable
การหย่าโดยความยินยอม[n. exp.] (kān yā dōi ) EN: FR: divorce à l'amiable [m]
รอมชอม[v.] (rømchøm) EN: compromise ; reach a compromise ; come to an agreement ; settle ; reach an agreement ; come to terms ; make concessions FR: s'arranger à l'amiable ; faire un compromis ; trouver un compromis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amiable
Back to top