ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-amiable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น amiable, *amiable*,

-amiable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ
An amiable man could not object.คนอัธยาศัยดีคงไม่พลาดหรอกค่ะ
Let's hope Mr. Jane remains so amiable when he wakes up in the morning with a pounding headache and time to think.มาหวังให้มิสเตอร์เจน จดจำไมตรีจิตของเขาได้ ตอนตื่นมาพรุ่งนี้เช้า พร้อมกับอาการปวดหัวอย่างหนัก และมีเวลาให้คิด
Men of science are amiable and morally superior.ผู้ชายของวิทยาศาสตร์มีความ น่ารักและดีกว่าทางศีลธรรม

-amiable- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in
随和[suí hé, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 随和 / 隨和] amiable (disposition); easy-going

-amiable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
温良[おんりょう, onryou] (adj-na,n) gentle; amiable

-amiable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่ม[adj.] (chaem) EN: merry ; amiable ; joyful FR:
จุ๋มจิ๋ม[adj.] (jumjim) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty FR:
มีไมตรีจิต[adj.] (mī maitrīji) EN: amiable FR: aimable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -amiable-
Back to top