ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distribution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distribution*, -distribution-

distribution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distribution (n.) การแจกจ่าย See also: การปันส่วน, การกระจาย, การแบ่งสรร
English-Thai: HOPE Dictionary
distribution(ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก,การแบ่งสรร,การแพร่,การกระจาย,การจำหน่าย,การจำแนก,การรื้อแม่พิมพ์
English-Thai: Nontri Dictionary
distribution(n) การแจก,การจำหน่าย,การแบ่งสันปันส่วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
distribution๑. การแจกแจง๒. การจ่าย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distributionการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจัดส่ง (n.) distribution See also: delivery
การจ่าย (n.) distribution Syn. การปัน, การจ่ายแจก
การจ่ายแจก (n.) distribution Syn. การปัน, การจ่าย
การปัน (n.) distribution See also: apportion, division Syn. การแจก, การแบ่ง
การปัน (n.) distribution Syn. การจ่าย, การจ่ายแจก
การแจก (n.) distribution See also: apportion, division Syn. การแบ่ง, การปัน
การแจกจ่าย (n.) distribution
การแจกแจง (n.) distribution Syn. การปัน, การจ่าย, การจ่ายแจก
การแบ่ง (n.) distribution See also: apportion, division Syn. การแจก, การปัน
พิภาค (n.) distribution See also: apportion, division Syn. การแจก, การแบ่ง, การปัน
คลองระบายน้ำ (n.) water-distribution canal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It depos cash on Thursday for distribution to all the other branches... to cover Friday payroll checks.เงินมหาศาลแจกจ่ายไปตามสาขา สำหรับให้เบิกเงินเดือนวันศุกร์
Imported tea usually lose their aroma during the long distribution process.ชานำเข้ามักไม่มีกลิ่นหอม และเก็บไว้นาน
If Kira before and after the restraint was the same person... then the distribution wouldn't be so different.ถ้าคิระคนก่อนและคนหลังถูกควบคุมโดยคนเดียวกัน การกระทำคงไม่ต่างกันขนาดนี้
Sekiguchi is in a movie distribution company, and Saki is in a international brokerage firm.เซกิกูชิทำที่บริษัทสร้างหนัง และ ซากิทำองค์การระหว่างประเทศ
I have now been promoted manager in charge of retail distribution and customer liaison.ฉันถูกเลื่อนขั้นให้เป็นผู้จัดการคอยดูแลการกระจายของ และการประสานงานกับลูกค้าแล้ว
Well, Miami's gasoline comes from the same central distribution point, individual stations, they add unique additives.แต่ น้ำมันในไมอามี่มาจากแหล่งกระจายน้ำมันกลางเดียวกัน แต่ละสถานี เขาก็จะเพิ่มตัวประกอบเฉพาะของแต่ละที่เอง
We're the largest biological distribution company on the West Coast.ทำงานกับบริษัทที่ใหญ่ที่สุด ทางด้านชีววิทยา ทางฝั่งตะวันตก
Everything you need to intercept and renegotiate the distribution agreement.ทุกอย่างที่นายอยากขัดขวาง และข้อตกลงต่อรองใหม่การแบ่งผลประโยชน์
Your under arrest for distribution of meth Meth?นายมีกัญชาไว้ในครอบครอง
All right, that's 40 times 42, minus distribution charges.ราคาที่คุณบอกให้เพิ่มขึ้น เอาล่ะ นั่นได้ 40 ครั้ง 42
Now, as I made clear many months ago we operate and apply a zero-tolerance policy with reference to criminal activity involving firearms and the distribution of drugs.และอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อหลายเดือนก่อน เรามีนโยบายการทำงานโดยไม่ใช้และไม่สนับสนุนความรุนแรง เพื่อต่อต้านการกระทำที่เป็นอาชญากรรม
Came to close a distribution deal.มาเพื่อปิดการเเบ่งสรรปันส่วน

distribution ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
供销商[gōng xiāo shāng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ ㄕㄤ, 供销商 / 供銷商] distribution business; supplier
分销网络[fēn xiāo wǎng luò, ㄈㄣ ㄒㄧㄠ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 分销网络 / 分銷網絡] distribution network
按劳分配[àn láo fēn pèi, ㄢˋ ㄌㄠˊ ㄈㄣ ㄆㄟˋ, 按劳分配 / 按勞分配] distribution according to work
按需分配[àn xū fēn pèi, ㄢˋ ㄒㄩ ㄈㄣ ㄆㄟˋ, 按需分配] distribution according to need
物流[wù liú, ˋ ㄌㄧㄡˊ, 物流] distribution (business); logistics
集散地[jí sàn dì, ㄐㄧˊ ㄙㄢˋ ㄉㄧˋ, 集散地] distribution center
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, 分布图 / 分佈圖] scatter diagram; distribution chart; histogram
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, 分布图 / 分布圖] scatter diagram; distribution chart; histogram
分销[fēn xiāo, ㄈㄣ ㄒㄧㄠ, 分销 / 分銷] distribution; retail store
运销[yùn xiāo, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄠ, 运销 / 運銷] distribution; transport and sale (of goods)
民生主义[mín shēng zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民生主义 / 民生主義] principle of people's livelihood, the third of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning redistribution of wealth, self-sufficiency and internal trade)
参考消息[Cān kǎo Xiāo xī, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧㄠ ㄒㄧ, 参考消息 / 參考消息] Reference News (PRC limited-distribution daily newspaper)
供销[gōng xiāo, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ, 供销 / 供銷] supply and marketing; distribution; supply and sales

distribution ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] (n) {comp} online distribution
ガウス分布[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] (n) (See 正規分布) Gaussian distribution; normal distribution
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] (n) {comp} clock (signal) distribution
ディストリビューション[, deisutoribyu-shon] (n) distribution
ポワッソン分布[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] (n) {comp} Poisson distribution
ロジスティック分布[ロジスティックぶんぷ, rojisuteikku bunpu] (n) {math} logistic distribution
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] (n) {comp} general distribution (of software, e.g.)
二項分布[にこうぶんぷ, nikoubunpu] (n) binomial distribution
分餐[ぶんさん, bunsan] (n,vs) distribution (the emblems in Communion)
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)
垂直分布[すいちょくぶんぷ, suichokubunpu] (n) (See 水平分布) perpendicular distribution; vertical distribution
層別[そうべつ, soubetsu] (n,vs,adj-no) stratification; classification; (data) distribution
形見分け[かたみわけ, katamiwake] (n,vs) distribution of mementos
指数分布[しすうぶんぷ, shisuubunpu] (n) {comp} exponential distribution
案分;按分;あん分[あんぶん, anbun] (n,vs) proportional division or distribution
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) normal distribution; Gaussian distribution
水争い[みずあらそい, mizuarasoi] (n) (See 水喧嘩) dispute over water rights; dispute over the distribution of water into paddies during the summer (in rural areas)
水喧嘩;水げんか[みずげんか, mizugenka] (n) (See 水争い) dispute over the distribution of water into paddies during the summer (in rural areas)
物流[ぶつりゅう, butsuryuu] (n,adj-no) (physical) distribution; distribution of goods; logistics; (P)
確率分布[かくりつぶんぷ, kakuritsubunpu] (n) probability distribution
累積分布関数[るいせきぶんぷかんすう, ruisekibunpukansuu] (n) {comp} cumulative distribution function
課役[かえき, kaeki] (n) distribution of assignments
配光[はいこう, haikou] (n) light distribution (e.g. in candle-power or candela); luminous intensity distribution; spatial distribution of luminous intensity
配賦[はいふ, haifu] (n,vs) allocation; apportionment; distribution
電力供給[でんりょくきょうきゅう, denryokukyoukyuu] (n,adj-no) power supply; power distribution
音楽配信[おんがくはいしん, ongakuhaishin] (n) online music distribution
音楽配信サービス[おんがくはいしんサービス, ongakuhaishin sa-bisu] (n) music distribution service
偏在[へんざい, henzai] (n,vs) uneven distribution; unfair distribution; maldistribution; unevenly distributed
分与[ぶんよ, bunyo] (n,vs) distribution; allocation; dispensation; impartation
分布[ぶんぷ, bunpu] (n,vs) distribution; dissemination; allocation; (P)
分散[ぶんさん, bunsan] (n,vs) dispersion; decentralization; decentralisation; variance (statistics); distribution; dissemination; allocation; (P)
分配[ぶんぱい, bunpai] (n,vs) division; sharing; distribution; dissemination; allocation; (P)
割り付け;割付け;割付[わりつけ, waritsuke] (n) allotment; assignment; allocation; distribution; layout; editing
配分[はいぶん, haibun] (n,vs,adj-no) distribution; allotment; (P)
頒行[はんこう, hankou] (n,vs) (obsc) circulation; distribution; promulgation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution
ガウス分布[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] gaussian distribution
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution
ポワッソン分布[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] Poisson distribution
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.)
二項分布[にこうぶんぷ, nikoubunpu] binomial distribution
分布[ぶんぷ, bunpu] distribution (vs), dissemination, allocation
分散[ぶんさん, bunsan] distribution (vs), dissemination, allocation
分配[ぶんぱい, bunpai] distribution (vs), dissemination, allocation
同一分布[どういつぶんぷ, douitsubunpu] uniform distribution
指数分布[しすうぶんぷ, shisuubunpu] exponential distribution
標本分布[ひょうほんぶんぷ, hyouhonbunpu] sampling distribution
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] normal distribution
累積分布関数[るいせきぶんぷかんすう, ruisekibunpukansuu] cumulative distribution function
連続分布[れんぞくぶんぷ, renzokubunpu] continuous distribution
配布先表の使用[はいふさきひょうのしよう, haifusakihyounoshiyou] use of distribution list
配線ケーブル[はいせんケーブル, haisen ke-buru] distribution cable
配線盤[はいせんばん, haisenban] distribution frame, plugboard
鍵の配布[かぎのはいふ, kaginohaifu] key distribution
再配布[さいはいふ, saihaifu] resdistribution

distribution ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทจำหน่าย...[n. exp.] (børisat jam) EN: FR: société de distribution de … [f]
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: channel of distribution FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
ช่องทางการจัดจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: channel of distribution ; distribution channel FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
ดิสทริบิวชั่น[n. exp.] (ditsathribi) EN: distribution FR: distribution [f]
ฟังก์ชันการแจกแจง[n. exp.] (fangchan kā) EN: distribution function FR:
ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบสะสม[n. exp.] (fangchan kā) EN: cumulative probability distribution function FR:
ฟังก์ชันการแจกแจงร่วม[n. exp.] (fangchan kā) EN: joint distribution function FR:
ฟังก์ชันการแจกแจงสะสม[n. exp.] (fangchan kā) EN: cumulative distribution function FR:
การแบ่ง[n.] (kān baeng) EN: division ; distribution FR: distribution [f] ; partage [m]
การแจก[n.] (kān jaēk) EN: distribution FR:
การแจกแจง[n.] (kān jaēkjaē) EN: distribution FR:
การแจกแจงอเนกนาม[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: multinomial distribution FR:
การแจกแจงแบบเกาส์เซียน[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: Gaussian distribution FR: distribution gaussienne [f]
การแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: exponential distribution FR: distribution exponentielle [f]
การแจกแจงแบบไม่สมมาตร[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: asymmetric distribution FR:
การแจกแจงแบบปกติ[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: normal distribution FR: distribution normale [f]
การแจกแจงแบบสองยอด[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: bimodal distribution FR:
การแจกแจงเบ้[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: skew distribution FR:
การแจกแจงบีตา[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: beta distribution FR:
การแจกแจงเอกรูป[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: uniform distribution FR: distribution uniforme [f]
การแจกแจงแกมมา[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: gamma distribution FR:
การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: sampling distribution FR:
การแจกแจงไคกำลังสอง[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: chi-square distribution FR:
การแจกแจงของค่าสัดส่วนตัวอย่าง[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: distribution of the sample proportion FR:
การแจกแจงความน่าจะเป็น[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: probability distribution FR:
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: probability distribution of a random variable FR:
การแจกแจงความถี่[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: frequency distribution ; frequency distribution table FR:
การแจกแจงความถี่ของข้อมูล[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: frequency distribution FR:
การแจกแจงหลายตัวแปร[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: multivariate distribution FR:
การแจกแจงหนึ่งตัวแปร[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: univariate distribution FR:
การแจกแจงปรกติ[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: normal distribution ; Gaussian distribution FR:
การแจกแจงปรกติมาตรฐาน[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: standard normal distribution FR:
การแจกแจงปรกติสองตัวแปร[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: bivariate normal distribution FR:
การแจกแจงเรขาคณิต[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: geometric distribution FR: distribution géométrique [f]
การแจกแจงเรย์ลี[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: Rayleigh distribution FR:
การแจกแจงสะสม[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: cumulative distribution FR:
การแจกแจงสะสมร่วม[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: joint cumulative distribution FR:
การแจกแจงสมมาตร[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: symmetric distribution FR:
การแจกแจงตามขอบ[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: marginal distribution FR:
การแจกแจงฐานนิยมเดี่ยว[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: nimodal distribution FR:

distribution ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslieferungsgebiet {n}area of distribution
asymmetrische Verteilung {f}asymmetrical distribution
Bernoulli-Verteilung {f} [math.]Bernoulli distribution
Binomialverteilung {f} [math.]binominal distribution
Vertriebsweg {m}channel of distribution
Chi-Quadrat-Verteilung {f} [math.]chi-square distribution
Kaltwassernetz {n}chilled water distribution net
Kühltheke {f}chilled distribution depot
Dampfverteilung {f}steam distribution
Verteilung {f} [math.] | eindimensionale Verteilung | mehrdimensionale Verteilung | hypergeometrische Verteilung | t-Verteilung | zweidimensionale Verteilungdistribution | univariate distribution | multivariate distribution | hypergeometric distribution | t distribution | two dimensional distribution
Verteilungsfunktion {f} [math.] | empirische Verteilungsfunktiondistribution function | empirical distribution function
Energieverteilung {f}energy distribution
Etagenverteiler {m}storey distribution board
Generalrepräsentanz {f}exclusive agency; sole distribution
Faserdurchmesserverteilung {f}fibre diameter distribution; fiber diameter distribution [Am.]
Häufigkeitsverteilung {f} [math.]frequency distribution
Vollausschüttung {f} des Gewinns [econ.]full profit distribution
Korngrößenverteilung {f}grain size distribution; particle size distribution
Hauptverteilung {f}main distribution board
Größenverteilung {f}particle size distribution
Poisson-Verteilung {f} [math.]Poisson distribution
Wahrscheinlichkeitsverteilung {f} [math.] | Parameter einer Wahrscheinlichkeitsverteilungprobability distribution | parameter of a probability distribution
Alleinverkaufsrecht {n}sole distribution rights
Gleichverteilung {f} [math.]uniform distribution
Geschwindigkeitsverteilung {f}velocity distribution
Spannungsverteilung {f}voltage distribution
Gewichtsverteilung {f}weight distribution
Abzweigdose {f}distribution box; junction box; conduit box
Distribution {f}distribution
Konzentrationsverteilung {f}distribution of concentration
Schaltschrankverteiler {m}distribution cabinet
Verteilung {f} der Wanksteifigkeitdistribution of roll stiffness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distribution
Back to top