ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-allocate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น allocate, *allocate*,

-allocate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will allocate you guys your instruments. Go back and practice.ฉันจะจัดสรรคุณเจ้าหมอนั่นอุปกรณ์ของคุณ
I'm entitled to allocate 50% of the cubic footage of the common areas.ฉันมีสิทธิ์ใช้ 50% ของตารางฟุต ในบริเวณพื้นที่ร่วม
How am I supposed to allocate lab resources when he...?แล้วผมจะจัดทรัพยากรของแล็บยังไงถ้าเขา...
No, they don't want to allocate agency funds for the buy-in.ไม่ พวกเขาไม่อยากอนุมัติเงินส่วนกลาง ให้ใช้เป็นเงินพนัน

-allocate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拨款[bō kuǎn, ㄅㄛ ㄎㄨㄢˇ, 拨款 / 撥款] allocate funds; appropriation

-allocate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロケート[, aroke-to] (n) allocate
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)

-allocate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งหน้าที่[v. exp.] (baeng nāthī) EN: assign ; allocate FR: assigner les tâches
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks ; allocate work FR: répartir le travail
แบ่งเวลา[v. exp.] (baeng wēlā) EN: allocate FR:
จัดสรร[v.] (jatsan) EN: allocate ; apportion ; divide ; allot FR: allouer
จัดสรรเงิน[v. exp.] (jatsan ngoe) EN: allocate FR:
จัดสรรเงินทุน[v. exp.] (jatsan ngoe) EN: allocate funds FR:
จัดสรรที่ดิน[v. exp.] (jatsan thīd) EN: allocate land FR:
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
ปัน[v.] (pan) EN: divide ; allocate ; distribute ; share FR: partager ; répartir ; distribuer
ยอมให้[v. exp.] (yøm hai) EN: yield ; allow ; let ; permit ; grant ; allocate ; agree to let ; agree to allow ; bow to FR: concéder ; accorder ; admettre

-allocate- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemeinkosten {pl} | Gemeinkosten verrechnenoverhead costs; overheads | to allocate overhead expense

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -allocate-
Back to top