ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affected

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affected*, -affected-

affected ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affected (adj.) ได้รับผล Syn. influenced
affected (adj.) เสแสร้ง See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ Syn. feigned, faked
English-Thai: HOPE Dictionary
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
English-Thai: Nontri Dictionary
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affected๑. -ได้รับผล, -เป็นโรค๒. -แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affectedคนเป็นโรค [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาถั่ว (n.) eye affected by cataract See also: opaque spot on the cornea Ops. ตาดี
เมา (v.) be affected by motion sickness See also: have motion sickness (e.g. car sick, sea sick etc.)
สะบัดสะบิ้ง (adv.) affectedly See also: insincerely, unnaturally
ช้อยชด (adj.) affectedly graceful See also: graceful in manner
กระเทือนใจ (v.) be affected See also: be touched, be moved, strike one´s mind, be hurt Syn. สะเทือนใจ, กระทบกระเทือนใจ
กระแดะ (v.) be affected See also: be unnatural, be artificial, be insincere Syn. ดัดจริต, กระแดะกระแด๋
กระแดะกระแด๋ (v.) be affected See also: be unnatural, be artificial, be insincere Syn. ดัดจริต
ดัดจริต (v.) be affected See also: be unnatural, be artificial, be insincere Syn. กระแดะกระแด๋
มีจริต (v.) be affected See also: put on an act, be artificial Syn. มีจริตจะก้าน
มีจริต (v.) be affected See also: put on an act, be artificial Syn. มีจริตจะก้าน
มีจริตจะก้าน (v.) be affected See also: put on an act, be artificial
มีจริตจะก้าน (v.) be affected See also: put on an act, be artificial
สะดิ้ง (v.) behave affectedly
สะดีดสะดิ้ง (v.) behave affectedly Syn. สะดิ้ง
สะบัดสะบิ้ง (v.) behave affectedly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The most important is that Fletcher cannot be affected by this.ที่สำคัญ.. ต้องไม่กระทบกับเฟลทเชอร์
It's affected and as cultivated as usual.เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในศิลปะและวัฒนธรรม
Have you heard the rumors... that Cane's books have affected certain readers?คุณเคยได้ยินข่าวลือที่ว่า หนังสือของเคนมีอิทธิพลกับผู้อ่านบ้างมั้ย
Yes, it's interesting actually, because the passenger trains seem to be affected by the flooding, but the coal trains are running as normal.ใช่ มันน่าสนใจมากทีเดียว รถไฟโดยสารดูเหมือนจะเจอน้ำท่วม แต่รถไฟขนถ่านหินวิ่งไปปกติ
It hasn't affected our relationship in any way. She just came to apologise.มันไม่มีผลอะไรกับความสัมพันธ์ของเราหรอก หล่อนมาเพื่อขอโทษน่ะ
He was affected by the cloud like us.เขาได้รับผลกระทบเหมือนเรา.
It seems this has greatly affected him.ดูเหมือนเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อพระองค์มาก
First, let me say our hearts go out to all of those affected by this tragedy.การสืบส่วนอาจต้องใช้เวลาสักหน่อย. มันเป็นลักษณะเฉพาะที่มีความซับซ้อน คดีอาชญากรรม.
And there are millions of ecological niches that are affected by global warming in just this way.มีระบบนิเวศย่อยๆอีกนับล้าน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในแบบเดียวกันนี้
You're not the only one affected by this.คุณไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้
I thought that only affected werewolves.ฉันนึกว่าใช้ได้แค่กับมนุษย์หมาป่า
Fifteen years ago Katusragi set up a swindling scheme that affected all of Japan's economic situation.สิบห้าปีที่แล้ว คัทซึรากิวางอุบายให้นักต้มตุ๋นจัดการโกงเพื่อให้สถานการณ์ของเศรษฐกิจในญี่ปุ่นสั่นคลอน

affected ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受到影响[shòu dào yǐng xiǎng, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ, 受到影响 / 受到影響] affected (usually adversely); to suffer
受寒[shòu hán, ㄕㄡˋ ㄏㄢˊ, 受寒] affected by cold; to catch cold
受暑[shòu shǔ, ㄕㄡˋ ㄕㄨˇ, 受暑] affected by heat; to suffer heatstroke or sunstroke
受潮[shòu cháo, ㄕㄡˋ ㄔㄠˊ, 受潮] damp; affected by damp and cold
拔毒[bá dú, ㄅㄚˊ ㄉㄨˊ, 拔毒] draw out pus by applying a plaster to the affected area
做作[zuò zuo, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, 做作] affected; artificial
扭扭捏捏[niǔ niǔ niē niē, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ ㄋㄧㄝ, 扭扭捏捏] affectedly shy
扭捏[niǔ nie, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ˙, 扭捏] affectedly shy
装模作样[zhuāng mú zuò yang, ㄓㄨㄤ ㄇㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄤ˙, 装模作样 / 裝模作樣] affected; to put on an act; to indulge in histrionics
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂漫 / 爛漫] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂熳 / 爛熳] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
洒脱[sǎ tuō, ㄙㄚˇ ㄊㄨㄛ, 洒脱 / 灑脫] free and easy; unaffected
受累[shòu lèi, ㄕㄡˋ ㄌㄟˋ, 受累] put to a lot of trouble (on sb else's behalf); affected
[jiā, ㄐㄧㄚ, 浃 / 浹] soaked; to wetten; see 淪浹|沦浃, deeply affected
安然无恙[ān rán wú yàng, ㄢ ㄖㄢˊ ˊ ㄧㄤˋ, 安然无恙 / 安然無恙] unaffected (by a disease); safe and sound (set phrase)
无做作[wú zuò zuo, ˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, 无做作 / 無做作] unaffected (i.e. behaving naturally)
无恙[wú yàng, ˊ ㄧㄤˋ, 无恙 / 無恙] unaffected (by a disease)
质朴[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, 质朴 / 質樸] simple; plain; unadorned; unaffected; unsophisticated; rustic; earthy
质樸[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, 质樸 / 質樸] simple and unadorned; downright; unpretentious; plain; unaffected

affected ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ます[, masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action
似非笑い[えせわらい, esewarai] (n) smirk; affected smile
作り顔[つくりがお, tsukurigao] (n) affected look; made-up face
局部[きょくぶ, kyokubu] (n,adj-no) (1) part; section; (2) affected region; (3) genitals; private parts
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed
患部[かんぶ, kanbu] (n) affected part; (P)
意気に感じる[いきにかんじる, ikinikanjiru] (exp,v1) to be positively affected by someone's strength of spirit
気取り屋[きどりや, kidoriya] (n) snob; affected person
気障っぽい[きざっぽい, kizappoi] (adj-i) affected (appearance, attitude); stuck up; self-loving
被災地区[ひさいちく, hisaichiku] (n) stricken area; affected district
関係当事者[かんけいとうじしゃ, kankeitoujisha] (exp) affected party; party concerned
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)
すかす[, sukasu] (v5s) to pose; to be affected; to put on an air
とっぽい[, toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P)
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P)
態とらしい[わざとらしい, wazatorashii] (adj-i) unnatural; affected; studied; forced
朴訥;朴とつ;木訥[ぼくとつ, bokutotsu] (adj-na) unsophisticated; ruggedly honest; artless; unaffected; simple; naive
柔婉[じゅうえん, juuen] (adj-na) simple; plain; honest; unaffected; frank; unpretentious
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P)
知らず;不知[しらず, shirazu] (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~は知らず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if
磊々落々;磊磊落落[らいらいらくらく, rairairakuraku] (n,adj-na) openhearted; unaffected; free and easy
簡明率直[かんめいそっちょく, kanmeisocchoku] (n,adj-na) simple, plain, and artless; clear, concise, and unaffected
素直[すなお, sunao] (adj-na,n) (1) obedient; meek; docile; unaffected; (2) honest; frank; upfront (about one's feelings); (P)
芝居掛かった;芝居がかった[しばいがかった, shibaigakatta] (exp) affected; theatrical; pompous
豪放[ごうほう, gouhou] (adj-na,n) largehearted; frank; unaffected
質実剛健[しつじつごうけん, shitsujitsugouken] (n,adj-na) unaffected and sincere, with fortitude and vigor (vigour)

affected ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉุยฉาย[v.] (chuichāi) EN: walk with affected grace ; put on airs FR:
แดะแด๋[v. exp.] (dae daē) EN: be affected ; affect manners ; put on airs FR:
ได้รับผล[adj.] (dāi rap pho) EN: affected ; subject to FR: sujet à
ได้รับผลกระทบ[adj.] (dāi rap pho) EN: affected FR: affecté
ดัดจริต[v.] (datjarit) EN: be affected FR: être maniéré ; affecter
โดนของ[v. exp.] (dōn khøng) EN: be affected by a spell/black magic FR:
ดูดดื่ม[v.] (dūtdeūm) EN: be affected ; be touched ; be impressed FR:
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
เหียน ๆ = เหียนๆ[v.] (hīen-hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
จีบปากจีบคอพูด[v. exp.] (jīppākjīpkh) EN: speak in an affected way ; sweet-talk FR:
กะริงกะเรียด[v.] (karingkarīe) EN: be affected FR:
เข้าเลือด ; เข้าเลือดเข้าเนื้อ[v.] (khaoleūat ;) EN: lose ; suffer a loss ; be affected FR:
เข้าเนื้อ[v.] (khaoneūa) EN: lose ; take a loss ; suffer a loss ; be affected (by) ; get worse off FR:
กระแดะ[v.] (kradae) EN: be affected FR:
กระแดะกระแด๋[adj.] (kradaekrada) EN: affected ; unnatural ; artificial ; insincere FR:
กระแด้แร่[adj.] (kradaēraē) EN: affected FR:
กระเทือนใจ[v.] (kratheūoenj) EN: be affected ; be touched ; be moved ; strike one's mind ; be hurt FR:
กระตุก[v.] (kratuk) EN: be affected by spasms ; twitch FR:
กระตุ้งกระติ้ง[adj.] (kratungkrat) EN: coquettish ; girlish ; affected FR: coquet
กรีด[v.] (krīt) EN: walk in an affected manner ; move in a refined manner FR:
กรีดนิ้ว[v. exp.] (krītniu) EN: do a thing in an affected manner ; use the fingers daintily ; gesture with the fingers FR:
รับเคราะห์[v. exp.] (rap khrǿ) EN: be the victim ; suffer ; get the blame ; be affected FR:
สะดิ้ง[adj.] (sading) EN: affected ; cutesy ; vivacious ; full ol verve ; effeminate ; swishy (inf.) FR:
สะดุ้งสะดิ้ง[adj.] (sadungsadin) EN: affected ; cutesy ; vivacious ; full ol verve ; effeminate ; swishy (inf.) FR:
สะเทือนใจ[v.] (satheūoenja) EN: be touched ; be deeply moved ; be deeply affected ; be hurt FR: être ému ; être touché
ตาลอ[n.] (tālø) EN: eye affected by cataract FR:
ตาถั่ว[n.] (tāthūa) EN: failing eyesight ; eye affected by cataract FR:
ตระอาล[adj.] (tra-ān) EN: affected ; shaken FR:
ตุ้งติ้ง[adj.] (tungting) EN: affected ; prissy ; girlish FR:
ไหวหวั่น[adj.] (waiwan) EN: sensitive (to) ; affected (by) ; anxious ; nervous FR:
วางปุ่ม[v.] (wāngpum) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose FR: frimer ; prendre de grands airs
วางท่า[v.] (wāngthā) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose FR: frimer ; prendre de grands airs
หวั่นไหว[adj.] (wanwai) EN: sensitive (to) ; affected (by) ; anxious ; nervous FR: sensible (à)
ยับยาน[v.] (yapyān) EN: be shaken ; be affected FR:
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner FR: souple ; délié
ชด[adj.] (chot) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR:
ชดช้อย[adj.] (chotchōi) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR: gracieux
จีบปาก[v.] (jīppāk) EN: speak cajolingly ; speak enticingly ; speak affectedly ; sweet-talk ; talk prunes and prisms FR:
จีบปากจีบคอ[v.] (jīppākjīpkh) EN: speak cajolingly ; speak enticingly ; speak affectedly ; sweet-talk ; talk prunes and prisms FR:
แป๋ว[adj.] (paeo) EN: innocent ; artless ; unaffected FR:

affected ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
affektiert {adj} | affektierter | am affektiertestenaffected | more affected | most affected
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood
Befallenheit {f}affectedness
Betroffene {m,f}; Betroffenerperson affected; person concerned
ungekünstelt {adj} | ungekünstelter | am ungekünsteltstenunaffected | more unaffected | most unaffected
Aufrichtigkeit {f}unaffectedness
unberührt {adv}unaffectedly
ungekünstelt {adv}unaffectedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affected
Back to top