ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-adjudicate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adjudicate, *adjudicate*,

-adjudicate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วินิจฉัย[v.] (winitchai) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider FR: juger ; décider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -adjudicate-
Back to top