ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

addicted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *addicted*, -addicted-

addicted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
addicted (adj.) ซึ่งติดยา See also: ซึ่งติดยาเสพติด
English-Thai: HOPE Dictionary
addicted(อะดิด' ทิค) adj. ซึ่งติดยาเสพติด, ซึ่งติดนิสัยในบางอย่าง. -addictedness n., Syn. devoted, involved)
English-Thai: Nontri Dictionary
addicted(adj) ซึ่งติดยาเสพติด,ซึ่งติดเป็นนิสัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดกัญชา (v.) be addicted to drugs Syn. ติดยาเสพย์ติด, ติดฝิ่น, ติดเฮโรอีน
ติดงอมแงม (v.) be addicted in See also: be hooked on
ติดบุหรี่ (v.) be addicted to smoke See also: be a habitual smoker
ติดฝิ่น (v.) be addicted to opium See also: be an opium addict
ติดยา (v.) be addicted to drugs Syn. ติดยาเสพย์ติด, ติดฝิ่น, ติดกัญชา, ติดเฮโรอีน
ติดยาเสพติด (v.) be addicted to drugs
ติดยาเสพย์ติด (v.) be addicted to drugs Syn. ติดยา
ติดเฮโรอีน (v.) be addicted to drugs Syn. ติดยาเสพย์ติด, ติดฝิ่น, ติดกัญชา
ลุ่มหลง (v.) to be addicted (to) See also: be infatuated, be blinded by, be crazy about Syn. มัวเมา, หลงระเลิง, หลง, หลงใหล
หลงระเลิง (v.) to be addicted (to) See also: be infatuated, be blinded by, be crazy about Syn. มัวเมา, ลุ่มหลง, หลง, หลงใหล
เมามัว (v.) to be addicted (to) See also: be infatuated, be blinded by, be crazy about Syn. มัวเมา, หลงระเลิง, ลุ่มหลง, หลง, หลงใหล
ติด (v.) addicted to See also: be a habit, be crazy about, be fascinated
ติด (v.) addicted to Syn. ติดข้อง
ติดข้อง (v.) addicted to
ขี้ยา (adj.) addicted to drugs Syn. ติดยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What you said about me being addicted to risk about having to do more and more dangerous things....ที่คุณพูดเกี่ยวกับฉัน การติดความเสี่ยงภัย... ...เกี่ยวกับต้องทำ เรื่องอันตรายให้มากยิ่งขึ้น...
I kill because I'm addicted to risk. Or to prove that I exist.ฉันฆ่าก็เพราะฉันติดภาวะเสี่ยงภัย หรือเพื่อพิสูจน์ว่าฉันมีตัวตน
She's addicted to what Angel's dick did.หล่อนติดใจฝีมือไอ้ดุ๊กดิ๊กของแองเจิล
I'm addicted to reading.ผมเป็นพวกหนอนหนังสือน่ะครับ
Yeah, name one thing I'm addicted to.- ใช่ บอกให้อีกอย่างผมกำลังติด
I mean, we get addicted for a reason, right?ผมหมายถึง,เราต้องการบางอย่างเพื่อหาเหตุผล,ใช่ไหม๊
There's something else I got addicted to.แล้วมีอะไรอีก ผมชักติดใจมันแล้ว
I do it... because I am addicted to it.ผมทำเพราะผมเสพติดมัน
I'm addicted to it. I'm addicted to it.ล้อเล่นรึเปล่า ผมติดเลยล่ะ
Oh, beauty is a beguiling call to death and I'm addicted to the sweet pitch of its siren.โฮ้ ความงดงามมักจะนำมาซึ่งความตาย และฉันก็หลงใหลอยู่กับเสน่ห์ของมัน
Because obviously, I am not as honoured as this drive addicted murderer.แต่ความเป็นจริง ผมก็ไม่รู้สึกเป็นเกรียรติหรอกนะ
Chemotherapy and marijuana go together like apple pie and Chevrolet. Maybe he' s addicted to the pot and he owes his drug dealer a lot of money.เอ่อ ฉันจะบอกเธอให้นะ เรากำลังตามสืบเรื่องนี้กันอยู่

addicted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, 嗜] addicted to; fond of; stem corresponding to -phil or -phile
[dān, ㄉㄢ, 酖] addicted to liquor
[nì, ㄋㄧˋ, 溺] drown; indulge; be addicted to; spoil (a child)
宅男[zhái nán, ㄓㄞˊ ㄋㄢˊ, 宅男] male addicted to computers, computer games, adult cartoons etc (2000s Taiwan slang, derived from Japanese otaku 御宅男 house male); fan of computer games; by extension, nerd

addicted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted
填まり込む;填り込む;はまり込む;嵌まり込む;嵌り込む;填まりこむ[はまりこむ, hamarikomu] (v5m) (1) to get stuck in; to be mired in; (2) to be addicted to
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P)
惑溺[わくでき, wakudeki] (n,vs) being addicted or given over to
溺らす[おぼらす, oborasu] (v5s,vt) (1) to drown; (2) to cause to be indulged or addicted
漬け[づけ, duke] (suf) (1) pickled (something); (2) being badly influenced by; being addicted to
病み付き[やみつき, yamitsuki] (n) being addicted to; being wholly absorbed by
病み付く;病みつく[やみつく, yamitsuku] (v5k,vi) to be taken ill; to be addicted to; to become absorbed in; to give oneself up (to)
溺れ込む[おぼれこむ, oborekomu] (v5m) to drown; to get addicted; to become infatuated

addicted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็กติดเกม[n. exp.] (dek tit kēm) EN: child addicted to computer games FR:
ขี้-[pref. (adj.)] (khī-) EN: apt to ; inclined to ; prone to ; addicted to ; having a propensity for ; leaning towards ; having the unpleasant habit of FR: enclin à ; sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour ; prompt à ; qui a la mauvaise habitude de
ขี้ยา[adj.] (khīyā) EN: addicted to drugs FR:
หลงระเลิง[v. exp.] (long raloēn) EN: be addicted (to) FR:
เมามัว[adj.] (maomūa) EN: addicted (to) ; infatuated (with) ; blinded (by) ; crazy about FR:
มัวเมา[adj.] (mūamao) EN: infatuated (with) ; intoxicated (by) ; addicted (to) ; inebriated ; blinded (by) ; crazy about FR:
โงหัวไม่ขึ้น[xp] (ngō hūa mai) EN: be utterly defeated ; be addicted (to) ; be inveterate FR:
เสน่หา[v.] (sanēhā) EN: be enamored of ; love ; be infatuated with ; be addicted to FR:
ทาสการพนัน[n. exp.] (thāt kān ph) EN: slave to gambling ; addicted to gambling ; inveterate gambler FR:
ติด[v.] (tit) EN: be addicted to ; become attached to ; form a habit ; be crazy about ; be mad about ; be fascinated by ; be hooked on FR: être fou de
ติดยา[v.] (tit yā) EN: be addicted ; be addicted to drugs ; be drug-dependent FR: être toxicomane

addicted ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
süchtig {adj} | nicht süchtigaddicted | unaddicted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า addicted
Back to top