ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

account

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *account*, -account-

account ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
account (n.) การคำนวณ Syn. counting, calculation
account (n.) การบรรยาย See also: การอธิบาย Syn. explanation
account (vi.) ทำรายการบัญชี See also: ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
account (n.) บัญชี See also: บัญชีรายรับ-รายจ่าย, รายการบัญชี
account (n.) บัญชีเงินฝาก See also: บัญชีธนาคาร
account (vt.) พิจารณา See also: ประเมินค่า Syn. consider, judge, value
account (n.) รายงาน See also: บันทึก, ประวัติ, เรื่องราว Syn. report, description
account book (n.) สมุดฝากและถอนเงินของธนาคาร Syn. bankbook
account book (n.) สมุดลงทะเบียน Syn. cartulary
account for (phrv.) อธิบาย See also: ให้เหตุผลสำหรับ, เป็นเหตุผลของ
account for (phrv.) ฆ่า See also: ยิง, จับ (สัตว์, คน, เครื่องบิน)
account for (phrv.) ชดใช้ (เงินหรือการลงโทษ)
account for preferences (idm.) สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ
account for tastes (idm.) สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ
account to (phrv.) ตอบคำถาม See also: ตอบ Syn. answer to
accountability (n.) ความรับผิดชอบ
accountable (adj.) ที่สามารถอธิบายได้ Syn. explainable
accountancy (n.) การบัญชี
accountant (n.) นักบัญชี See also: สมุห์บัญชี
accounterment (n.) สิ่งเพิ่มเติม See also: สิ่งประกอบ, สิ่งที่เสริม Syn. accessory
accounting (n.) หลักการบัญชี See also: ทฤษฎีการทำบัญชี
accounts (n.) วิชาการทำบัญชี Syn. double entry
English-Thai: HOPE Dictionary
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี,สมุหบัญชี. -accountantship n.
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี,วิชาการทำบัญชี
English-Thai: Nontri Dictionary
account(n) บัญชี
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
accountancy(n) การทำบัญชี
accountant(n) นักบัญชี,สมุหบัญชี
accounting(n) การบัญชี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accountบัญชีผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accountants clauseข้อกำหนดนักบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accounting machineเครื่องทำบัญชี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Account balanceยอดดุลในบัญชี [การบัญชี]
Accountancyอาชีพบัญญชี งานบัญญชี [การบัญชี]
Accountantนักบัญชี [การบัญชี]
Accountingการบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หักบัญชี (v.) make an auto payment through account number See also: pay by withdrawing the amount of money in the bank Syn. หักหนี้, ลบล้าง, ชำระหนี้
บ/ช (n.) account See also: a/c, A/C, acct. Syn. บัญชี
บช. (n.) account See also: a/c, A/C, acct. Syn. บัญชี
บัญชี (n.) account
บัญชี (n.) account book Syn. สมุดบัญชี
สมุดบัญชี (n.) account book
บัญชีกระแสรายวัน (n.) account current See also: A/C
การบัญชี (n.) accountancy
พนักงานบัญชี (n.) accountant See also: bookkeeper
สมุห์บัญชี (n.) accountant
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (n.) accounting manager
บช. (n.) accounting section Syn. แผนกบัญชี
แผนกบัญชี (n.) accounting section
DA (abbr.) บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)
กระแสรายวัน (n.) current account Syn. บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีเดินสะพัด
บช.บ. (n.) Bachelor of Accountancy See also: B.Acc.
บช.ม. (n.) Master of Accountancy See also: M.Acc.
บัญชีธนาคาร (n.) deposit account See also: bank account
บัญชีบัณฑิต (n.) Bachelor of Accountancy See also: B.Acc. Syn. บช.บ.
บัญชีมหาบัณฑิต (n.) Master of Accountancy See also: M.Acc. Syn. บช.ม.
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There are other things that need to be taken into accountมีสิ่งอื่นๆ ที่ต้องนำมาพิจารณากัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like, some account exec will get up and he'll say:เช่น exec บัญชีบางส่วนจะได้รับการขึ้นและเขาจะกล่าวว่า
The Antiterrorist Act will remain on the statutes but on no account is Gandhi to be arrested.กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายยังใช้อยู่ แต่ไม่มีเหตุเพียงพอที่จะจับเขาได้
When war damages are calculated will It be taken Into account that some children were fatherless for 4 years?เมื่อมีการคำนวณค- วามเสียหายจากสงคราม จะถูกนำเข้าบัญชี เด็กบางคนกำพร้าพ่อ 4 ปี?
Which might account for his panicking into error.เลยทำให้เขาตื่นตระหนก จนทำผิดพลาด
The trouble is, a lot of highly paid favourite sons are in danger of having their rice bowls broken and going hungry, all on account of these goddamn notebooks.ปัญหาคือคนจำนวนมากที่ชื่นชอบจ่ายสูง ตกอยู่ในอันตรายของการมีชามข้าวหักและจะหิว ทั้งหมดในบัญชีของโน้ตบุ๊ค goddamn เหล่านี้
You didn't pay. The waiter knows me. I got an account here.คุณต้องทำงานหนักแน่ๆเลยคุณร้อยโท
I've opened an account at the bank for Julie, and they'll pay in money from my account every week, so all that's taken care of.แม่เปิดบัญชีในชื่อจูลี่ไว้ ลูกไปเบิกใช้ได้ทุกสัปดาห์
The way we account for everything. What we share, what we don't share.เรื่องที่เราต้องทำบัญชีทุกอย่าง เราแชร์อะไร ไม่แชร์อะไร ฉันเบื่อกับมันเต็มทีแล้ว
However, does not account for small unidentified object found in subject's nasal cavity..... ยืนยันว่าเหมือนคน แต่ อาจมีสรีระ ที่แปรเปลี่ยนไปจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถอธิบาย ได้ว่า...
Though this agent can corroborate Agent Mulder's account of two unidentified flying objects in the northern sky over Ellens Air Base, their exact nature or design could not be determined.แม้ว่า เจ้าหน้าที่คนนี้จะสามารถยืนยัน เรื่องราวของ Agent Mulder ได้... ..ว่าพบ วัตถุบินลึกลับ สองชิ้น อยู่บนท้องฟ้า ทางเหนือของฐานทัพอากาศ Ellens... ....
Then why would Diana Reddin's account show continuing requisitions... for Expectane components?แล้วทำไมรายการของไดอานา เรดดิน ถึงมีรายการสิ่งของ สำหรับปรุงยาเอ็กซ์เพกเทนล่ะ
Word 'round the campfire is it was on account of Marsellus Wallace's wife.คำว่า 'รอบแคมป์ไฟที่มันเป็นในบัญชีของภรรยา Marsellus วอลเลซ

account ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
册历[cè lì, ㄘㄜˋ ㄌㄧˋ, 册历 / 冊歷] account book; ledger
帐号[zhàng hào, ㄓㄤˋ ㄏㄠˋ, 帐号 / 帳號] account number
因为[yīn wèi, ㄨㄟˋ, 因为 / 因為] because; owing to; on account of
基于[jī yú, ㄐㄧ ㄩˊ, 基于 / 基於] because of; on the basis of; in view of; on account of
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 三国演义 / 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao
存簿[cún bù, ㄘㄨㄣˊ ㄅㄨˋ, 存簿] savings book; bank account passbook
满打满算[mǎn dǎ mǎn suàn, ㄇㄢˇ ㄉㄚˇ ㄇㄢˇ ㄙㄨㄢˋ, 满打满算 / 滿打滿算] taking everything into account (成语 saw); when all is said and done
[zhàng, ㄓㄤˋ, 帐 / 帳] account; mosquito net; tent; curtain; debt; credit
应付帐款[yīng fù zhàng kuǎn, ㄈㄨˋ ㄓㄤˋ ㄎㄨㄢˇ, 应付帐款 / 應付帳款] accounts payable
应收帐款[yīng shōu zhàng kuǎn, ㄕㄡ ㄓㄤˋ ㄎㄨㄢˇ, 应收帐款 / 應收帳款] accounts receivable
据闻[jù wén, ㄐㄩˋ ㄨㄣˊ, 据闻 / 據聞] accounts; one's understanding
会计[kuài jì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ, 会计 / 會計] accountant; accounting
会计制度[kuài jì zhì dù, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 会计制度 / 會計制度] accounting system
会计学[kuài jì xué, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 会计学 / 會計學] accounting; accountancy
会计师[kuài jì shī, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 会计师 / 會計師] accountant
会计准则理事会[kuài jì zhǔn zé lǐ shì huì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄓㄨㄣˇ ㄗㄜˊ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ, 会计准则理事会 / 會計準則理事會] accounting standards council
户头[hù tóu, ㄏㄨˋ ㄊㄡˊ, 户头 / 戶頭] bank account
赊销[shē xiāo, ㄕㄜ ㄒㄧㄠ, 赊销 / 賒銷] credit transaction; to sell on account
[gá, ㄍㄚˊ, 轧 / 軋] to crush together (in a crowd); to make friends; to check (accounts)
死账[sǐ zhàng, ㄙˇ ㄓㄤˋ, 死账 / 死賬] dormant bank account
财会[cái kuài, ㄘㄞˊ ㄎㄨㄞˋ, 财会 / 財會] finance and accounting
财务软件[cái wù ruǎn jiàn, ㄘㄞˊ ˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 财务软件 / 財務軟件] financial software; accounting software
折子[zhé zi, ㄓㄜˊ ㄗ˙, 折子 / 摺子] folding notebook; accounts book
失踪[shī zōng, ㄕ ㄗㄨㄥ, 失踪 / 失蹤] missing; lost; unaccounted for
糊涂账[hú tu zhàng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄓㄤˋ, 糊涂账 / 糊涂賬] muddled accounts; a mess of bookkeeping
名义账户[míng yì zhàng hù, ㄇㄧㄥˊ ㄧˋ ㄓㄤˋ ㄏㄨˋ, 名义账户 / 名義賬戶] nominal bank account
莫名其妙[mò míng qí miào, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, 莫名其妙] odd; baffling; unaccountable; mysterious; boring (e.g. movie)
莫名奇妙[mò míng qí miào, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, 莫名奇妙] odd; baffling; unaccountable; mysterious; boring (e.g. movie)
汇兑[huì duì, ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, 汇兑 / 匯兌] remittance; funds paid to a bank account
报帐[bào zhàng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˋ, 报帐 / 報帳] render an account; submit an expense account; apply for reimbursement
活期存款[huó qī cún kuǎn, ㄏㄨㄛˊ ㄑㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ, 活期存款] savings account
交帐[jiāo zhàng, ㄐㄧㄠ ㄓㄤˋ, 交帐 / 交帳] to settle accounts
付账[fù zhàng, ㄈㄨˋ ㄓㄤˋ, 付账 / 付賬] to settle and account
清算[qīng suàn, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ, 清算] to settle accounts; to clear accounts; to liquidate; to expose and criticize
煞账[shā zhàng, ㄕㄚ ㄓㄤˋ, 煞账 / 煞賬] to settle an account
秋后算帐[qiū hòu suàn zhàng, ㄑㄧㄡ ㄏㄡˋ ㄙㄨㄢˋ ㄓㄤˋ, 秋后算帐 / 秋後算帳] lit. settling accounts after the autumn harvest (成语 saw); to wait until the time is ripe to settle accounts; to bide time for revenge
结帐[jié zhàng, ㄐㄧㄝˊ ㄓㄤˋ, 结帐 / 結帳] to settle accounts
结算[jié suàn, ㄐㄧㄝˊ ㄙㄨㄢˋ, 结算 / 結算] to settle a bill; to close an account
报销[bào xiāo, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠ, 报销 / 報銷] submit an expense account; apply for reimbursement; write-off; wipe out
符类福音[fú lèi fú yīn, ㄈㄨˊ ㄌㄟˋ ㄈㄨˊ , 符类福音 / 符類福音] synoptic gospels (i.e. Matthew, Mark and Luke, with similar accounts and chronology)

account ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカウント[, akaunto] (n) account
アカウントエイリアス[, akauntoeiriasu] (n) {comp} account alias
アカウントエグゼクティブ[, akauntoeguzekuteibu] (n) account executive
アカウントドメイン[, akauntodomein] (n) {comp} account domain
アカウントプランナー[, akauntopuranna-] (n) account planner
アカウントポリシー[, akauntoporishi-] (n) {comp} account policy
アカウントマネージャ[, akauntomane-ja] (n) account manager
アカウントロックアウト[, akauntorokkuauto] (n) {comp} account lockout
アカウント管理[アカウントかんり, akaunto kanri] (n) account management
コンマ以下[コンマいか, konma ika] (exp) below the decimal; of no account
パリティ計算[パリティけいさん, paritei keisan] (n) parity account
一般会計予算[いっぱんかいけいよさん, ippankaikeiyosan] (n) general account budget
一般会計歳出[いっぱんかいけいさいしゅつ, ippankaikeisaishutsu] (n) general account expenditure
占む[しむ, shimu] (v5m,vt) (arch) to occupy; to hold; to command; to account for
占める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) to comprise (some part of the whole); to account for; to make up (of); (2) to hold; to occupy; (P)
台帳[だいちょう, daichou] (n) account book; ledger; register; (P)
届出印;届け出印[ととけでいん, totokedein] (n) seal used to open and associated with a bank account
工場簿記[こうじょうぼき, koujouboki] (n) factory accounting; factory bookkeeping; manufacturer's account
帳簿に付ける;帳簿につける[ちょうぼにつける, choubonitsukeru] (exp,v1) to enter in an account book
度外視[どがいし, dogaishi] (n) (1) taking no account of; neglecting; (vs) (2) to disregard; to take no account of; to overlook
延滞料[えんたいりょう, entairyou] (n) arrears; late fee; delinquent account charge
延滞金[えんたいきん, entaikin] (n) arrears; late fee; delinquent account charge
当座[とうざ, touza] (n,adj-no) (1) for the time being; for the present; temporarily; for a time; (2) immediate; present; current; (3) for some time (after); (4) (See 当座預金) current account
当座預金[とうざよきん, touzayokin] (n) (1) (See 預金) current account; transactional account; (2) checking account; cheque account; demand account
当座預金口座[とうざよきんこうざ, touzayokinkouza] (n) checking account; cheque account
役立てる[やくだてる, yakudateru] (v1,vt) to put to use; to make use of; to turn to account
承知の上で[しょうちのうえで, shouchinouede] (exp) intentionally; on purpose; deliberately; taking something into account
支払い勘定[しはらいかんじょう, shiharaikanjou] (n) bill or account payable
明細表[めいさいひょう, meisaihyou] (n) itemized account; itemised account
無記名預金[むきめいよきん, mukimeiyokin] (n) anonymous bank account
申し立て(P);申立;申立て[もうしたて, moushitate] (n) statement; account (of something); declaration; allegation; (P)
皮算用[かわざんよう, kawazanyou] (exp) (See 取らぬ狸の皮算用) over-optimistic calculation; unreliable account
目撃談[もくげきだん, mokugekidan] (n) first-hand account
直話[じきわ;ちょくわ;じきばなし, jikiwa ; chokuwa ; jikibanashi] (n,vs) one's own account (of something); account one got (heard) from somebody at first hand
睡眠預金[すいみんよきん, suiminyokin] (n) inactive bank account (no withdrawals or deposits made, and to which the owner's rights have been terminated)
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
経常収支[けいじょうしゅうし, keijoushuushi] (n) current account balance
経常黒字[けいじょうくろじ, keijoukuroji] (n) current account surplus
総合口座[そうごうこうざ, sougoukouza] (n) savings account; deposit account
総毛立つ[そうけだつ, soukedatsu] (v5t,vi) to relate a hair-raising account or experience
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アカウント[あかうんと, akaunto] account
ユーザアカウント[ゆーざあかうんと, yu-zaakaunto] user account
会計処理[かいけいしょり, kaikeishori] account processing
利用可能時間[りようしゃかのうじかん, riyoushakanoujikan] accountable time
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] accounting information
責任追跡[せきにんついせき, sekinintsuiseki] accountability
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
記事[きじ, kiji] Thai: รายการบัญชี English: account

account ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
แบบฟอร์มบัญชี[n. exp.] (baēp føm ba) EN: account form FR:
บัญชี[n.] (banchī) EN: account ; account book FR: compte [m] ; livre de compte [m]
บัญชีเชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: charge account ; accounts payable FR:
บัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (banchī doēn) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account FR: compte courant [m]
บัญชีจัดสรร[n. exp.] (banchī jats) EN: appropriation account FR:
บัญชีจริง[n. exp.] (banchī jing) EN: real account FR:
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamr) EN: profit and loss account FR:
บัญชีขาย [n. exp.] (banchī khāi) EN: sales account FR:
บัญชีคุมยอด[n. exp.] (banchī khum) EN: control account FR:
บัญชีกระแสรายวัน[n. exp.] (banchī kras) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account FR: compte courant [m]
บัญชีเงินเชื่อ [n. exp.] (banchī ngoe) EN: credit account FR:
บัญชีเงินฝาก[n. exp.] (banchī ngoe) EN: deposit account ; bank account ; account FR: compte d'épargne [m] ; compte sur livret [m] ; compte bancaire [m]
บัญชีเงินฝากประจำ[n. exp.] (banchī ngoe) EN: deposit account FR:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์[n. exp.] (banchī ngoe) EN: savings account FR: compte d'épargne [m] ; compte sur livret [m] ; compte bancaire [m]
บัญชีเงินฝากธนาคาร[n. exp.] (banchī ngoe) EN: bank account FR: compte bancaire [m]
บัญชีเงินสด[n. exp.] (banchī ngoe) EN: cash account FR:
บัญชีงบดุล[n. exp.] (banchī ngop) EN: balance sheet ; balance sheet account FR: bilan [m]
บัญชีออมทรัพย์[n. exp.] (banchī ømsa) EN: savings account ; deposit account FR: compte d'épargne [m]
บัญชีเป็น[n. exp.] (banchī pen) EN: active account FR: compte actif [m]
บัญชีพัก[n. exp.] (banchī phak) EN: suspense account FR:
บัญชีผี[n. exp.] (banchī phī) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account FR:
บัญชีผู้ใช้[n.] (banchī phūc) EN: account FR: compte [m]
บัญชีปรับมูลค่า[n. exp.] (banchī prap) EN: offset account ; valuation account FR:
บัญชีรายวัน[n. exp.] (banchī rāiw) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account FR: compte courant [m]
บัญชีร่วม[n. exp.] (banchī ruam) EN: joint account FR:
บัญชีรูปตัว T = บัญชีรูปตัว “ที”[n. exp.] (banchī rūp ) EN: T-account ; 'T' account FR:
บัญชีสาขา[n. exp.] (banchī sākh) EN: detail account FR:
บัญชีซื้อ[n. exp.] (banchī seū) EN: purchase account FR:
บัญชีส่วนบุคคล[n. exp.] (banchī suan) EN: personal account FR:
บัญชีธนาคาร[n. exp.] (banchī than) EN: deposit account FR: compte bancaire [m]
บัญชีถูกระงับ[n. exp.] (banchī thūk) EN: suspended account FR:
บัญชีทุน[n. exp.] (banchī thun) EN: capital account FR:
บัญชีตรงข้าม[n. exp.] (banchī tron) EN: contra account FR:
บัญชีแยกประเภท[n. exp.] (banchī yaēk) EN: ledger ; ledger account FR: grand-livre [m]
บัญชีย่อย[n. exp.] (banchī yǿi) EN: subsidiary account FR:
บันทึกถ้อยคำ[n. exp.] (bantheuk th) EN: account FR: récit [m]
บรรยาย[v.] (banyāi = ba) EN: explain ; narrate ; recount ; give an account ; relate FR: narrer ; raconter ; relater ; dépeindre ; décrire
เบิกเงินเกินบัญชี[v. exp.] (boēk ngoen ) EN: overdraw an account FR: être en négatif [Belg.)
บริการด้านบัญชี[n. exp.] (børikān dān) EN: account service FR:

account ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sammelkonto {n}absorption account
Kontoauszug {m}abstract of account
Verrechnungskonto {n}allocation account
Bereitstellungskonto {n}appropriation account
Artikelkonto {n}article account
Artikelkontonummer {f}article account number
Anlagenbestandskont {n}asset investment account
Kapitalbilanz {f}capital account
Gegenrechnung {f}check account
Summenkarte {f}asset control account
Firmenkundeneinlage {f}corporate account deposit
Leistungsbilanz {f}current account
Leistungsbilanz {f}current account balance [Am.]
Debetkonto {n}debit account
Debitorenkonto {n}accounts receivable account
Depot {n} (für Wertpapiere)securities deposit account
Endabrechnung {f}final account
Festgeldkonto {n}fixed-term deposit account
Girokonto {n}C/A : current account
Warenkonto {n}goods account
Sachkonto {n}impersonal account; inventory account
Gemeinschaftskonto {n}joint account
Großkunden-Außendienst {m}key account management
Großkunden-Betreuer {m}key account manager
Liquidationskonto {n}realization account
Nostrokonto {n}nostro account
Nummernkonto {n}numbered account
Verrechnungskonto {n}offset account
halber; wegen {prp; Genitiv+}on account of
Abschlagszahlung {f}payment on account
Akontozahlung {f}payment on account
Erfolgsrechnungen {pl}profit and loss account
Wareneingangskonto {n} [fin.]purchase account
Sparkonto {n}savings account
Spendenkonto {n}donations account
Abrechnungscomputer {m}accounting computer
Abrechnungsdatei {f}accounting file
Abnehmer {m}account debtor
Abrechnungsperiode {f}account period
Buchungsgebühr {f}account management fee

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า account
Back to top