ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accessory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accessory*, -accessory-

accessory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accessory (n.) เครื่องประดับตามสมัยนิยม See also:
accessory (adj.) ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม See also: Syn. additional, extra
accessory (adj.) ซึ่งสมรู้ร่วมคิด See also:
accessory (n.) ผู้สมรู้ร่วมคิด See also:
accessory (n.) ส่วนประกอบเพิ่มเติม See also: ์อุปกรณ์เพิ่มเติม Syn. accomplice, assistant
English-Thai: HOPE Dictionary
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
English-Thai: Nontri Dictionary
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accessoryเสริม, ช่วย, สำรอง, เกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessory nerveประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๑ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accessoryชิ้นส่วนประกอบ [การบัญชี]
Accessory Nerveประสาทสมองเส้นที่ 11, ประสาทสมองคู่ที่ 11, ประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทแอกเซสซอรีย์, เส้นประสาทช่วย, ประสาทสมองที่สิบเอ็ด, ประสาทที่ 11 [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้สมรู้ร่วมคิด (n.) accessory See also: accomplice
ผู้เกี่ยวข้อง (n.) accessory See also: accomplice, confederate Ops. บุคคลภายนอก
ส่วนเพิ่มเติม (n.) accessory See also: addition, element, composition Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
องค์ประกอบ (n.) accessory See also: addition, element, composition Syn. ส่วนประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม
เครื่องประกอบ (n.) accessory See also: addition, element, composition Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม
เครื่องเครา (n.) accessory See also: parts, things Syn. เครื่อง, สิ่ง, สิ่งของ
ประดับยนต์ (n.) car accessory See also: minor fitting, of a car, car attachment Syn. เครื่องประดับยนต์, อุปกรณ์ประดับยนต์
อุปกรณ์ประดับยนต์ (n.) car accessory See also: minor fitting, of a car, car attachment Syn. เครื่องประดับยนต์
เครื่องประดับยนต์ (n.) car accessory See also: minor fitting, of a car, car attachment Syn. อุปกรณ์ประดับยนต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An accessory is merely a piece of iconography used to express individual identity.เครื่องประดับเป็นสิ่งของที่... บ่งบอกถึงตัวตนแต่ละคน
But my boy sucre would not be calling me on the telephone, thereby making me an accessory to his dumb-ass escape,man.แต่ซูเครที่ฉันรู้จักมันไม่โทรหาฉันหรอก มันเคยทำงานให้ฉัน แต่ดันโง่มาแหกคุกเนี่ยนะ
I swear to God McClane I had no idea I was gonna be an accessory to Armageddonผมสาบานกับพระเจ้าได้เลย แม็กเคลน / ผมไม่รู้จริงๆว่าผมจะมี ส่วนร่วมกับกับพวกผู้ร้ายพวกนี้
For all I know, you snatched the kid. I don't want to be an accessory for kidnapping.ชั้นเห็นแค่ว่าคุณลักพาตัวเด็กมา ชั้นไม่อยากเข้าคุกไปด้วย
I told them I'd lock 'em up for accessory if they didn't hightail it.ฉันบอกพวกเขาว่าจะขังไว้ ถ้าพวกเขาไม่วิ่งออกไป
So, I'm gonna charge Sanders with accessory to murder.ตกลงเราจะตั้งข้อหาแซนเดอร์ ฐานสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรม
This 'cause somebody from my garage called one of those assholes, that doesn't make me an accessory of murder.นี่เป็นเพราะว่ามีบางคนในอู่ของฉัน โทรหาบางคนในกลุ่มพวกสารเลวนั่น นั่นมันไม่ได้หมายความว่าฉัน จัดหาอาวุธในการฆาตกรรม
This is not a maybe. Ryan burnett is an accessory to a terrorist attack.นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ไรอัน เบอร์เนต สมรู้ร่วมคิดกับการก่อการร้าย
Renee, that makes you an accessory after the fact.เรเน่ จากข้อมูลนี้มันทำให้คุณเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะ
And he died, i can press to make you an accessory to murder.และเขาเสียชีวิต ฉันสามารถทำให้กลายเป็นคดีฆาตกรรมได้
Being accused of accessory to murder.อาจถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับการฆาตกรรม
Well, it's an accessory my mother really wants me to have.ใช่ แต่มันเป็นเครื่องประดับที่แม่อยากให้ฉันใส่มันไว้

accessory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配件挂勾[pèi jiàn guà gōu, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄚˋ ㄍㄡ, 配件挂勾 / 配件掛勾] accessory hook
附属品[fù shǔ pǐn, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ ㄆㄧㄣˇ, 附属品 / 附屬品] accessory
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, 帮凶 / 幫兇] accomplice; accessory
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, 帮凶 / 幫凶] accomplice; accessory

accessory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセ[, akuse] (n) (abbr) (See アクセサリー) accessory
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
ポケット・チーフ;ポケットチーフ[, poketto . chi-fu ; pokettochi-fu] (n) pocket square (decorative handkerchief used as an accessory to a suit)
事前従犯[じぜんじゅうはん, jizenjuuhan] (n) accessory before the fact
事後従犯[じごじゅうはん, jigojuuhan] (n) accessory after the fact
事後従犯人[じごじゅうはんにん, jigojuuhannin] (n) (See 事後従犯) accessory after the fact
付属物[ふぞくぶつ, fuzokubutsu] (n) belongings; appendage; accessory
副神経[ふくしんけい, fukushinkei] (n) accessory nerves
従物[じゅうぶつ, juubutsu] (n) accessory (thing); appurtenance
雲気[うんき, unki] (n) (1) cloud; look of the sky; movement of clouds; (2) kabuki accessory representing a cloud; (3) type of strange mist appearing in the sky, used for divination
アクセサリー(P);アクセサリ[, akusesari-(P); akusesari] (n) accessory; (P)
デスクアクセサリ[, desukuakusesari] (n) {comp} desk accessory; DA
付かたり[つかたり, tsukatari] (n) addition; accessory; appendage; supplement; appendix; complement; excuse
付き物;付物;つき物[つきもの, tsukimono] (n) accessory; accompaniment; indispensable part; appendage
付属品[ふぞくひん, fuzokuhin] (n) accessory; fittings; appurtenances
付帯(P);附帯[ふたい, futai] (n,vs,adj-no) incidental; ancillary; accessory; secondary; collateral; (P)
属具[ぞくぐ, zokugu] (n) tool which is attached to something (e.g. fire extinguisher on a boat); accessory; appliance

accessory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของประกอบ[n.] (khøng prakø) EN: accessory ; supplementary item FR: accessoire [m]
เครื่องมือประกอบ[n. exp.] (khreūangmeū) EN: accessory tools FR:
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]
ผู้สมคบ[n.] (phūsomkhop) EN: accomplice ; accessory FR: complice [m]
ผู้สมรู้ร่วมคิด[n.] (phū som rū ) EN: accomplice ; accessory ; conspirator FR: complice [m]
รู้กัน[v. exp.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory ; understand each other FR:
สัญญาอุปกรณ์[n. exp.] (sanyā uppak) EN: accessory contract FR:
สมคบคิด[v. exp.] (som khopkhi) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with FR: conspirer
ส่วนประกอบ[n.] (suanprakøp ) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; ingrédient [m] ; facteur [m] ; accessoire [m] ; partie [f] ; composante [f]
ตัวประกอบ[n.] (tūaprakøp) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; factor ; accessory FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; facteur [m] ; ingrédient [m] ; accessoire [m]
อุปกรณ์[n.] (uppakøn = u) EN: equipment ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; device ; implement ; adjunct FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
อุปกรณ์ประกอบ[n. exp.] (uppakøn pra) EN: accessory equipment ; accessory FR: accessoire [m]
อุปกรณ์เสริม[n. exp.] (uppakøn soē) EN: accessories [pl] ; accessory equipment FR: accessoire [m]

accessory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonderzubehör {m}optional accessory
Anbaugerät {n}accessory equipment
Nebenanspruch {m}accessory claim
Zubehörteil {m}accessory part
Zusatzgerät {n}accessory unit
Zusatzvertrag {m}accessory contract

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accessory
Back to top