ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sadden-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sadden, *sadden*,

-sadden- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She'll sadden one who was once happy...เคยมีความสุข ให้มีความทุกข์...

-sadden- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สลด[v.] (salot) EN: sadden ; grieve FR: attrister
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
โศก[v.] (sōk) EN: grieve ; sadden FR:
ทำร้ายจิตใจ[v. exp.] (thamrāi jit) EN: hurt one's feeling ; grieve ; sadden ; distress ; pain ; upset ; wound FR: peiner ; attrister ; blesser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sadden-
Back to top