ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-old-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น old, *old*,

-old- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rune (n.) ตัวอักษร old Germanic Syn. letter
กระต่ายเต้น (n.) rhythm of old Thai classical
ขึ้นคาน (v.) be an old maid See also: be a spinster Syn. เป็นโสด
คนแก่เจ้าเล่ห์ (n.) dirty old man Syn. เฒ่าเจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
ตกสนับ (v.) overgrow upon the old grass
ตากลับ (n.) state of the eyesight of old people are getting clearer
ตากลับ (n.) state of the eyesight of old people are getting clearer
ท่องสื่อ (n.) Chinese translator in the old time
บรรพกาล (n.) the old days See also: former times, the olden days, the past Syn. อดีตกาล, โบราณกาล, สมัยโบราณ, อดีต
ปู่เจ้า (n.) grand old man See also: respected aged person Syn. เจ้าปู่
สมัยก่อน (n.) the old days See also: former times, the olden days, the past Syn. อดีตกาล, โบราณกาล, บรรพกาล, สมัยโบราณ, อดีต
เฒ่าหัวงู (n.) dirty old man Syn. คนแก่เจ้าเล่ห์, เฒ่าเจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
เฒ่าหัวงู (n.) dirty old man Syn. เฒ่าเจ้าเล่ห์
เฒ่าเจ้าเล่ห์ (n.) dirty old man Syn. คนแก่เจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
เฒ่าเจ้าเล่ห์ (n.) dirty old man
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's old enough to be your grandmotherเธอแก่มากพอที่จะเป็นยายของคุณได้
You are getting too old for thisคุณกำลังแก่เกินไปสำหรับสิ่งนี้
From now on we'll grow old togetherจากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
Well, you are old enough, I supposeเอาล่ะ ฉันว่าเธอก็อายุมากพอควรแล้ว
You are old enough to go out without my permissionคุณอายุมากพอแล้วที่จะออกไปข้างนอกโดยไม่ต้องขออนุญาตฉัน
This is hardly the time to be having that old discussionนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้เถียงกันเรื่องเก่าๆ นะ
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bunch of old nanny goats.พวงของแพะพี่เลี้ยงเก่า ยาทำให้ฉันรู้สึกแย่ไป
To age my voice, an old hag's cackle.อายุเสียงของเราพูดเหลวไหล แม่มดเก่า
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า
A harmless old peddler woman!หญิงเร่ขายที่ไม่เป็นอันตราย เก่า!
Shame on you, frightening a poor old lady.สำหรับท่านทั้งหลายที่น่ากลัว หญิงชรายากจน
And because you've been so good to poor old Granny,และเนื่องจากคุณได้รับ ดังนั้นที่ดีที่จะยากจนเก่ายาย
Maybe the old Queen's got Snow White.บางทีเก่าของสมเด็จพระราชินีมี หิมะขาว
It's like the old days again, eh?มันเหมือนวันเก่าๆเลยว่าไหม ห่ะ
It seems like the old days again.ดูเหมือนวันเก่าๆอีกครั้ง
It'll be wonderful living in the country, much better than a smoky old city.มันสวยกว่า ประเทศ บ้าๆนี่ ที่ทั้งเก่า และ มีแต่ปล่องควัน
To quote an old Latin phrase...คุณคู่ควรกับสุภาษิตลาติน บทนี้...
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

-old- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蹦达[bèng dá, ㄅㄥˋ ㄉㄚˊ, 蹦达 / 蹦達] active; still bouncy (esp. of old person)
老境[lǎo jìng, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, 老境] advanced years; old age
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
寿礼[shòu lǐ, ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 寿礼 / 壽禮] birthday present (for an old person)
寿辰[shòu chén, ㄕㄡˋ ㄔㄣˊ, 寿辰 / 壽辰] birthday (of an old person)
[yù, ㄩˋ, 妪 / 嫗] brood over; old woman; protect
科泽科德[Kē zé kē dé, ㄎㄜ ㄗㄜˊ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 科泽科德 / 科澤科德] old Chinese name for Calicut, town on Arabian sea in Kerala, India; now called 卡利卡特
卡斯蒂利亚[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 卡斯蒂利亚 / 卡斯蒂利亞] Castilla, old Spanish kingdom; modern Spanish provinces of Castilla-Leon and Castilla-La Mancha
[xǔ, ㄒㄩˇ, 姁] chatter like old woman; cheerful
水玉[shuǐ yù, ㄕㄨㄟˇ ㄩˋ, 水玉] crystal; old word for 水晶
危境[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, 危境] dangerous situation; venerable old age
故家子弟[gù jiā zǐ dì, ㄍㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄗˇ ㄉㄧˋ, 故家子弟] descended from an old family
寿终正寝[shòu zhōng zhèng qǐn, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ, 寿终正寝 / 壽終正寢] to die of old age; to die in one's bed at a ripe old age
换汤不换药[huàn tāng bù huàn yào, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄤ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, 换汤不换药 / 換湯不換藥] different broth but the same old medicine (成语 saw); a change in name only; a change in form but not in substance
老态龙钟[lǎo tài lóng zhōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, 老态龙钟 / 老態龍鐘] old and decrepit; senile; doddering old age
宿儒[sù rú, ㄙㄨˋ ㄖㄨˊ, 宿儒] experienced scholar; old expert in the field
老手[lǎo shǒu, ㄌㄠˇ ㄕㄡˇ, 老手] experienced person; an old hand at sth
仿古[fǎng gǔ, ㄈㄤˇ ㄍㄨˇ, 仿古] pseudo-classical; modeled on antique; in the old style
宿仇[sù chóu, ㄙㄨˋ ㄔㄡˊ, 宿仇] feud; vendetta; old foe
满月[mǎn yuè, ㄇㄢˇ ㄩㄝˋ, 满月 / 滿月] full moon; whole month; baby's one-month old birthday
[jiān, ㄐㄧㄢ, 豜] fully grown pig; 3-year old pig
[mǔ, ㄇㄨˇ, 姥] governess; old woman
元老[yuán lǎo, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ, 元老] grandee; old leadership; chief figure (in a gerontocracy)
[yé, ㄧㄝˊ, 爷 / 爺] grandpa; old gentleman
老伯伯[lǎo bó bo, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, 老伯伯] grandpa (polite form of address for old man)
七老八十[qī lǎo bā shí, ㄑㄧ ㄌㄠˇ ㄅㄚ ㄕˊ, 七老八十] in one's seventies (age); very old (of people)
白头[bái tóu, ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ, 白头 / 白頭] hoary head; old age
多大[duō dà, ㄉㄨㄛ ㄉㄚˋ, 多大] how big; how much; how old etc
积重难返[jī zhòng nán fǎn, ㄐㄧ ㄓㄨㄥˋ ㄋㄢˊ ㄈㄢˇ, 积重难返 / 積重難返] ingrained habits are hard to overcome (成语 saw); bad old practices die hard
释文[shì wén, ㄕˋ ㄨㄣˊ, 释文 / 釋文] interpreting words; to explain the meaning of words in classic texts; to decypher an old script
[sào, ㄙㄠˋ, 瘙] itch; old term for scabies
埃尔金[Āi ěr jīn, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 埃尔金 / 埃爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
约伯[Yuē bó, ㄩㄝ ㄅㄛˊ, 约伯 / 約伯] Job (name); Book of Job in the Old Testament
噶玛兰[Gá mǎ lán, ㄍㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄢˊ, 噶玛兰 / 噶瑪蘭] Kavalan, one of the indigenous peoples of Taiwan; old name of Yilan 宜蘭|宜兰 county, Taiwan
囒吨[Lán dūn, ㄌㄢˊ ㄉㄨㄣ, 囒吨 / 囒噸] old form of London (capital of United Kingdom); now written 倫敦|伦敦
好色之徒[hào sè zhī tú, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 好色之徒] lecher; womanizer; dirty old man
左右勾拳[zuǒ yòu gōu quán, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄍㄡ ㄑㄩㄢˊ, 左右勾拳] left hook and right hook (boxing); the old one-two
额尔金[É ěr jīn, ㄜˊ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 额尔金 / 額爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
套套[tào tao, ㄊㄠˋ ㄊㄠ˙, 套套] methods; the old tricks
中老年[zhōng lǎo nián, ㄓㄨㄥ ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ, 中老年] middle and old age

-old- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP
OB[オービー, o-bi-] (n) (1) (See オールドボーイ) old boy; OB; (2) out-of-bounds
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl
アイスクリン[, aisukurin] (n) old fashioned-style ice cream (icecream)
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.)
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher
オールドイングリッシュシープドッグ[, o-rudoingurisshushi-pudoggu] (n) Old English sheepdog
オールドウーマンエンジェルフィッシュ[, o-rudou-man'enjierufisshu] (n) old woman angelfish (Pomacanthus rhomboides)
オールドエコノミー[, o-rudoekonomi-] (n) Old Economy
オールドカード(P);オールドガード[, o-rudoka-do (P); o-rudoga-do] (n) old guard; (P)
オールドパー[, o-rudopa-] (n) Old Parr
オールドパワー[, o-rudopawa-] (n) old power
オールドミス[, o-rudomisu] (n) (sens) old maid (wasei
オールドリベラリスト[, o-rudoriberarisuto] (n) old liberalist
おじん[, ojin] (n) (See おじさん・2) old man; old-timer; old fogey
オヤジ化[オヤジか, oyaji ka] (exp) (sl) growing old
お婆ん[おばん, oban] (n) (See おばあさん・2) old maid; frump; hag; old woman
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P)
カットオーバー;カットオーバ[, kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) {comp} cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system.
グエノン;ゲノン;グェノン[, guenon ; genon ; guenon] (n) guenon (any Old World monkey of genus Cercopithecus)
ズビニ鉤虫[ズビニこうちゅう, zubini kouchuu] (n) Old World hookworm (Ancylostoma duodenale) (from Dubini hookworm)
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[, beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P)
ぼろ布;ぼろ切れ;襤褸切れ;襤褸切[ぼろきれ, borokire] (n) old rag
ヤラハタ;やらはた[, yarahata ; yarahata] (n) (abbr) (col) (abbr. of やらずのハタチ) (See 遣る・2,二十歳・はたち・1) 20+ years old virgin
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm
ラングリメン[, rangurimen] (n) wraparound retaining straps worn with the old ski cable bindings (ger
一分[いっぷん, ippun] (n) one tenth; one hundredth; one percent; one tenth of a sun; one quarter ryou (an old coin); (P)
一升[いっしょう, isshou] (n) unit of old Japanese liquid measurement; 1800 cc
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos
久しい[ひさしい, hisashii] (adj-i) long; long-continued; old (story); (P)
京師[けいし, keishi] (n) capital; metropolis; old Kyoto
仏滅[ぶつめつ, butsumetsu] (n) (1) Buddha's death; (2) (See 六曜) very unlucky day (according to old almanacs)
仏滅日[ぶつめつにち, butsumetsunichi] (n) (arch) (See 仏滅・2) very unlucky day (according to old almanacs)
伯父さん;叔父さん;小父さん[おじさん;オジサン, ojisan ; ojisan] (n) (1) (hon) (fam) (伯父さん is older than one's parent and 叔父さん is younger) uncle; (2) (fam) (usu. 小父さん or おじさん) old man; mister (vocative); (3) (uk) (usu. オジサン) manybar goatfish (Parupeneus multifasciatus)
出身校[しゅっしんこう, shusshinkou] (n) one's old school or university; alma mater; the school or university one attended
出身者[しゅっしんしゃ, shusshinsha] (n) (1) alumnus (alumnae); graduate; old boy (girl); (2) former member of an organization; (3) former inhabitant (country, region, etc.); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
懐古的[かいこてき, kaikoteki] old fashioned
旧バージョン[きゅうバージョン, kyuu ba-jon] old version, previous version
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new

-old- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้แก่[n. exp.] (ai kaē) EN: old guy FR:
อายุมาก[adj.] (āyu māk) EN: old ; aged ; elderly FR: âgé ; senior
บรรพกาล[adv.] (banphakān =) EN: in olden times ; in ancient times ; in the early days ; originally ; the old days FR:
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old FR:
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; antiquated ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
โบราณ-[pref.] (bōrānna-) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
โบราณกาล[n.] (bōrānnakān ) EN: ancient times ; former times ; antiquity ; olden days ; old days ; days of yore ; remote time, FR:
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhad) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature FR:
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus FR:
บูรณะวัคเก่า[v. exp.] (būrana wat ) EN: restore an old temple FR: restaurer un temple ancien
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile FR: âgé ; vieux ; décrépit
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]
ชื่อเดิม[n. exp.] (cheū doēm) EN: old name FR: ancien nom [m]
ชิณณะ[adj.] (chinna) EN: old FR: vieux
ชิระ[adj.] (chira) EN: old ; ruined FR: vieux
ชิรณะ[adj.] (chirana) EN: old ; ruined FR: vieux
ชิรณ-[pref.] (chirana) EN: old ; ruined FR: vieux
โชกโชน[adj.] (chōkchōn) EN: old ; veteran ; experienced FR: vieux de la vieille
เดิม[adj.] (doēm) EN: former ; old ; original ; primary FR: ancien
หัวเก่า[adj.] (hūakao) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school FR: conservateur ; de la vieille école ; vieux jeu
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chon) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads FR:
อีแก่[n.] (īkaē) EN: old woman ; old lady ; old maid FR:
อีแก่แร้งทึ้ง[n. exp.] (īkaē raēng ) EN: old hag FR:
อีหรอบเดียวกัน[X] (īrøpdīokan) EN: similar ; of the same kind ; the same old thing ; the same old way FR:
อีตาคนนั้น[X] (ī tā khon n) EN: that guy ; that old boy FR:
แก่[adj.] (kaē) EN: old ; aged FR: vieux ; âgé
แก่ชรา[adj.] (kaē charā) EN: very old ; advanced in years ; aged FR:
แก่มาก ๆ[adj.] (kaē māk-māk) EN: as old as the hills (loc.) FR:
แก่หง่อม[adj.] (kaē ngǿm) EN: very old ; hoary ; ancient FR:
แก่ไป[adj.] (kaē pai) EN: too old FR:
แก่แรด[v.] (kaēraēt) EN: be an old hen ; be an old bag ; want to look like an adult woman FR:
แก่เฒ่า[adj.] (kaē thao) EN: very old ; senile FR:
แก่ตัว[v.] (kaētūa) EN: be old ; be aged ; get old ; grow old ; be getting old FR: vieillir
กาหล[n.] (kāhon) EN: old Thai horn FR:
เก่า[adj.] (kao) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; former ; obsolete FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
เก่าแก่[adj.] (kao kaē) EN: ancient ; very old ; former ; passed ; primitive ; run-down ; age-old FR: primitif ; ancien ; originel
เก่า ๆ = เก่าๆ[adj.] (kao-kao) EN: old ; outdated ; aged ; ancient ; antique FR: dépassé ; vieillot ; déglingué
เก่าเก็บ[v.] (kaokep) EN: be old and unused FR:
เก่าเก็บ[adj.] (kaokep) EN: old and disused FR:
เก๋ากึ้ก ; เก๋ากึ๊ก[adj.] (kaokeuk) EN: very old ; antiquated ; out of date ; outdate ; outmoded FR:

-old- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
x-beliebig {adj} [ugs.] | eine x-beliebige Zahl [ugs.]any old | any old number
Tattergreis {m} [ugs.]doddery old man; dodderer
Tattergreisin {f} [ugs.]doddery old woman
Altstadtfest {n}festival in the old town
Altersschwäche {f} | an Altersschwäche sterbeninfirmity (of old age) | to die of old age
Latschen {m}slipper; old shoe
Alterserscheinung {f}symptom (sign) of old age
tausendjährig {adj}thousand years old
zweijährig {adj}two years old

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -old-
Back to top