ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-laity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น laity, *laity*,

-laity- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俗人[sú rén, ㄙㄨˊ ㄖㄣˊ, 俗人] common people; laity (i.e. not priests)

-laity- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俗体[ぞくたい, zokutai] (n) {Buddh} condition of the laity
在俗[ざいぞく, zaizoku] (n) {Buddh} layman or laity
平信徒[ひらしんと;へいしんと, hirashinto ; heishinto] (n) layman; laity
教職[きょうしょく, kyoushoku] (n) (1) the teaching profession; (2) (in Christianity) education of laity
祭文[さいぶん;さいもん, saibun ; saimon] (n) address to the gods; type of song which spread from mountain hermits to the laity during the Kamakura era
道俗[どうぞく, douzoku] (n) monks and laity

-laity- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆราวาส[n.] (kharāwāt) EN: layman ; layperson ; householder ; lay Buddhist ; laity FR: laïc [m] ; laïque [m]
คิหิปฏิบัติ[n.] (khihipatiba) EN: practices for the layman ; code of morality for the laity FR:
ญาติธรรม[n.] (yāttitham) EN: laity FR:
ญาติโยม[n. exp.] (yāt yōm) EN: lay people ; laity ; folks FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -laity-
Back to top