ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*laity*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น laity, -laity-

*laity* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laity (n.) คนทั้งหมด (ที่ไม่ใช่พระ) Syn. religious worshipper
English-Thai: HOPE Dictionary
laity(เล'อิที) n. กลุ่มฆราวาส,กลุ่มผู้ทำงานสักการะบูชา,ผู้ไม่ชำนาญ,ผู้อยู่นอกวงการอาชีพหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
laity(n) ฆราวาส

*laity* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俗人[sú rén, ㄙㄨˊ ㄖㄣˊ, 俗人] common people; laity (i.e. not priests)
僧俗[sēng sú, ㄙㄥ ㄙㄨˊ, 僧俗] laymen; laity

*laity* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぞく(P);しょく(ok), zoku (P); shoku (ok)] (n) (1) layman (esp. as opposed to a Buddhist monk); laity; man of the world; the world; (2) local manners; modern customs; (adj-na,adj-no) (3) common; popular; (4) (ant
俗体[ぞくたい, zokutai] (n) {Buddh} condition of the laity
信徒[しんと, shinto] (n) layman; believer; adherent; follower; laity; (P)
在俗[ざいぞく, zaizoku] (n) {Buddh} layman or laity
在家[ざいけ;ざいか, zaike ; zaika] (n,adj-no) (1) (ざいけ only) {Buddh} (See 出家) laity; layman; laywoman; laic; (2) country home
平信徒[ひらしんと;へいしんと, hirashinto ; heishinto] (n) layman; laity
教職[きょうしょく, kyoushoku] (n) (1) the teaching profession; (2) (in Christianity) education of laity
祭文[さいぶん;さいもん, saibun ; saimon] (n) address to the gods; type of song which spread from mountain hermits to the laity during the Kamakura era
道俗[どうぞく, douzoku] (n) monks and laity

*laity* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆราวาส[n.] (kharāwāt) EN: layman ; layperson ; householder ; lay Buddhist ; laity FR: laïc [m] ; laïque [m]
คิหิปฏิบัติ[n.] (khihipatiba) EN: practices for the layman ; code of morality for the laity FR:
ญาติธรรม[n.] (yāttitham) EN: laity FR:
ญาติโยม[n. exp.] (yāt yōm) EN: lay people ; laity ; folks FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *laity*
Back to top