ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-horrify-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น horrify, *horrify*,

-horrify- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลัวหัวหด[v. exp.] (klūa-hūahot) EN: horrify FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -horrify-
Back to top