ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-deliberately-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น deliberately, *deliberately*,

-deliberately- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You knew I didn't want you to go there, but you deliberately went.คุณก็รู้อยู่ว่าผมไม่อยากให้คุณไปที่นั่น แต่คุณก็ยังดึงดันจะไปให้ได้
You knew it. You knew that she wore it, and yet you deliberately suggested I wear it.คุณรู้อยู่ว่าหล่อนเคยสวมชุดนี้ เเต่คุณก็จงใจแนะนําให้ฉันใส่มัน
Mrs. Danvers, it has been suggested that Mrs. De Winter was deliberately murdered.คุณนายแดนเวอร์ส มันได้มีการนําเสนอเป็นนัยๆ ว่า คุณนายเดอ วินเทอร์ถูกฆาตกรรมโดยเจตนา
Do I deliberately bump into a girl spill coffee on her...คุณคิดว่าผมจะตั้งใจชนหญิง เเล้วทำกาแฟหกใส่เหรอ...
I know she was deliberately avoiding me, so I didn't press her about it.ผมก็เลยไม่อยากไปเซ้าซี้ถาม
He deliberately took a lot of pictures of me, to make you think that I am a scumbag,เขาถ่ายแต่ภาพของฉันคนเดียว เพื่อให้พวกนาย เข้าใจว่าฉันชั่ว!
The misconception that there's disagreement about the science has been deliberately created by a relatively small group of people.แนวคิดผิดๆว่ายังมีความเห็นทางวิทยาศาสตร์ไม่ตรงกัน ได้ถูกจงใจสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่ง
Did you deliberately put the scissors into Mrs. Contiella's body?คุณได้ตั้งใจวางกรรไกร ไว้ในท้องของคุณนายคอนเทลล่า รึเปล่า
So you deliberately framed Orson?นี่เธอใส่ร้ายออร์สันเหรอ
Sources tell us the plane was deliberately set ablaze by the cdc after all passengers' remains had been removed...แหล่งข่าวแจ้งว่า\ เครื่องบินถูกจุดไฟเผา โดย จนท.ซีดีซี หลังจากซากศพของผู้โดยสาร
You deliberately let me win, counting on the fact that Cyndi Lauper would prey on my emotions.คุณเจตนาให้ฉันชนะ นับตามความเป็นจริง ซินดี้ ลอเปอร์ นั้น คุณอยากจะทำลายอารมณ์ฉัน
Which I deliberately made not my issue.ซึ่งผมไม่ตั้งใจให้เป็นหัวข้อของผม

-deliberately- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
故弄玄虚[gù nòng xuán xū, ㄍㄨˋ ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, 故弄玄虚 / 故弄玄虛] deliberately mystifying; to make sth unnecessarily complicated
矫情[jiǎo qíng, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, 矫情 / 矯情] maverick; deliberately unconventional; to conceal the whole story
怪杰[guài jié, ㄍㄨㄞˋ ㄐㄧㄝˊ, 怪杰 / 怪傑] monstre sacré (i.e. artist famous for being deliberately preposterous)

-deliberately- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature)
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention)
意地が悪い[いじがわるい, ijigawarui] (exp,adj-i) malicious; deliberately mean
薩摩の守[さつまのかみ, satsumanokami] (n) traveling while deliberately not paying a fare (travelling)

-deliberately- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่[v. (loc.)] (aohūpainā a) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention ; do not pay attention FR: ignorer délibérément
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation ; expressément
โดยจงใจ[adv.] (dōi jongjai) EN: deliberately FR:
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
กระดุบกระดิบ[v.] (kradupkradi) EN: slowly ; deliberately ; at a snail's pace FR:
เมินเฉย[v.] (moēnchoēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent FR: être indifférent
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications FR:
ยานคาง[v.] (yānkhāng) EN: draw out ; drawl ; speak deliberately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -deliberately-
Back to top