ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*deliberately*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น deliberately, -deliberately-

*deliberately* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deliberately (adv.) อย่างรอบคอบ See also: อย่างสุขุม
English-Thai: Nontri Dictionary
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deliberatelyโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยจงใจ (adv.) deliberately See also: intentionally, on purpose, calculatingly Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You knew I didn't want you to go there, but you deliberately went.คุณก็รู้อยู่ว่าผมไม่อยากให้คุณไปที่นั่น แต่คุณก็ยังดึงดันจะไปให้ได้
You knew it. You knew that she wore it, and yet you deliberately suggested I wear it.คุณรู้อยู่ว่าหล่อนเคยสวมชุดนี้ เเต่คุณก็จงใจแนะนําให้ฉันใส่มัน
Mrs. Danvers, it has been suggested that Mrs. De Winter was deliberately murdered.คุณนายแดนเวอร์ส มันได้มีการนําเสนอเป็นนัยๆ ว่า คุณนายเดอ วินเทอร์ถูกฆาตกรรมโดยเจตนา
Those familiar words open every graduation address at Smallville High and I use them deliberately, because the rest of my speech will not be so reassuring.คำพูดเปิดงานที่คุ้นเคยทุกๆ ปี ของโรงเรียนของเรา ฉันจะใช้มันอย่างรอบคอบที่สุด เพราะว่ายิ่งพูดมาก อาจจะทำให้ยิ่งไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
If you did, that means you baked those cookies and set that plate there deliberately, purposefully which means that you're sitting there also deliberately, purposefully.ถ้าคุณรู้ ก็แสดงว่าคุณอบขนมนี่แล้วตั้งไว้ตรงนี้ ด้วยความตั้งใจ นั่นหมายถึงว่าคุณก็กำลังตั้งใจรอผมอยู่ตรงนี้เช่นกัน
Do I deliberately bump into a girl spill coffee on her...คุณคิดว่าผมจะตั้งใจชนหญิง เเล้วทำกาแฟหกใส่เหรอ...
I came home deliberately, I came home early.ผมตั้งใจกลับมาเอง ผมตั้งใจกลับเร็วกว่ากำหนด
I know she was deliberately avoiding me, so I didn't press her about it.ผมก็เลยไม่อยากไปเซ้าซี้ถาม
He deliberately took a lot of pictures of me, to make you think that I am a scumbag,เขาถ่ายแต่ภาพของฉันคนเดียว เพื่อให้พวกนาย เข้าใจว่าฉันชั่ว!
The misconception that there's disagreement about the science has been deliberately created by a relatively small group of people.แนวคิดผิดๆว่ายังมีความเห็นทางวิทยาศาสตร์ไม่ตรงกัน ได้ถูกจงใจสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่ง
Did you deliberately put the scissors into Mrs. Contiella's body?คุณได้ตั้งใจวางกรรไกร ไว้ในท้องของคุณนายคอนเทลล่า รึเปล่า
So you deliberately framed Orson?นี่เธอใส่ร้ายออร์สันเหรอ

*deliberately* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意识[yì shí, ㄧˋ ㄕˊ, 意识 / 意識] consciousness; awareness; consciously (i.e. deliberately); to be aware
专意[zhuān yì, ㄓㄨㄢ ㄧˋ, 专意 / 專意] deliberately; on purpose
故弄玄虚[gù nòng xuán xū, ㄍㄨˋ ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, 故弄玄虚 / 故弄玄虛] deliberately mystifying; to make sth unnecessarily complicated
故意[gù yì, ㄍㄨˋ ㄧˋ, 故意] deliberately; on purpose
矫情[jiǎo qíng, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, 矫情 / 矯情] maverick; deliberately unconventional; to conceal the whole story
怪杰[guài jié, ㄍㄨㄞˋ ㄐㄧㄝˊ, 怪杰 / 怪傑] monstre sacré (i.e. artist famous for being deliberately preposterous)
存心[cún xīn, ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄣ, 存心] deliberately

*deliberately* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature)
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P)
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish)
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention)
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P)
意地が悪い[いじがわるい, ijigawarui] (exp,adj-i) malicious; deliberately mean
承知の上で[しょうちのうえで, shouchinouede] (exp) intentionally; on purpose; deliberately; taking something into account
殊更[ことさら, kotosara] (adv) intentionally; deliberately; especially
薩摩の守[さつまのかみ, satsumanokami] (n) traveling while deliberately not paying a fare (travelling)

*deliberately* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่[v. (loc.)] (aohūpainā a) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention ; do not pay attention FR: ignorer délibérément
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation ; expressément
โดยจงใจ[adv.] (dōi jongjai) EN: deliberately FR:
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
กระดุบกระดิบ[v.] (kradupkradi) EN: slowly ; deliberately ; at a snail's pace FR:
เมินเฉย[v.] (moēnchoēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent FR: être indifférent
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications FR:
ยานคาง[v.] (yānkhāng) EN: draw out ; drawl ; speak deliberately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *deliberately*
Back to top