ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-chieftain-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chieftain, *chieftain*,

-chieftain- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are the chieftain of no clan.เจ้าเป็นหัวหน้าที่ไม่มีเผ่า

-chieftain- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
酋長[しゅうちょう, shuuchou] (n) chieftain

-chieftain- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress FR: leader [m] ; chef [m]
ผู้นำฝูง[n. exp.] (phū nam fūn) EN: leader ; ringleader ; chief ; head ; chieftain FR: chef [m] ; meneur [m]
ประมุข[n.] (pramuk) EN: leader ; chief ; chief of state ; head ; chieftain FR: chef [m] ; leader [m] ; dirigeant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -chieftain-
Back to top