ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*chieftain*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chieftain, -chieftain-

*chieftain* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chieftain (n.) หัวหน้าเผ่า
English-Thai: HOPE Dictionary
chieftain(ชีฟ'เทิน) หัวหน้าคณะ,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าแก๊ง, See also: cy, ship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can he dare slay one of the chieftains as he pleases?เขากล้าฆ่าหัวหน้าเผ่าตามอำเภอใจ
I know all the chieftains accorded me their trust.ข้ารู้จักหัวหน้าเผ่าดีทุกคน โปรดมั่นใจในตัวข้าเถิด
The chieftains' opposition is increasingly serious.ท่านหัวหน้าเผ่าจะต้องเผชิญกับความเคร่งเครียดมากขึ้น
He must be aware of what could happen if he riles up the chieftains, so why did he do something so imprudent?ท่านต้องยอมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าพระองค์ถูกกวนโทสะจากหัวหน้าเผ่า ทำไมเขาทำอะไรหุนหันพลันแล่นอย่างนั้น?
Not only the chieftains, but also Baegeuk... have been forced to follow his lead without any objection.ไม่เพียงหัวหน้าสภา ยังรวมถึงแบกิอุคด้วย ซึ่งคล้อยตามเขาโดยปราศจากการคัดค้าน
Not only our people, but many chieftains... still consider Yuri as the ruler of our nation.ไม่เพียงแต่ประชาชนแต่ยังมีพวกหัวหน้าเผ่า ที่ยังคงจงรักภักดีต่อกษัตริย์ยูริอยู่เช่นเดิม
A few chieftains have started voicing their opposition, and the people are turning their backs on us.หัวหน้าเผ่าหลายคนเริ่มออกมาประกาศจุดยืนแล้ว และประชาชนจะกลับมาสนับสนุนเรา
Should the chieftains or our people know you possess this sword, wouldn't they acknowledge you as their King?หัวหน้าเผ่าและประชาชนของพวกเราควรจะรู้ว่าท่านเป็นผู้ครอบครองดาบเล่มนี้, พวกเขาจะไม่ยอมรับท่านเป็นกษัตริย์ของเรา?
What are the chieftains doing?หัวหน้าเผ่ากำลังทำอะไร
How about the chieftains' status?ตำเเหน่งหัวหน้าเผ่าเกี่ยวข้องอย่างไร
After that incident, the number of chieftains mistreating Baegeuk... is increasing by the day.หลังจากนั้น, ในจำนวนหัวหน้าเผ่านั้นเริ่มทำไม่ดีกับแพกิอุก... มันก็เพิ่มขึ้นเป็นรายวัน
You'll meet the Hwanna chieftain? !ท่านจะพบหัวหน้าเผ่าฮวันนา

*chieftain* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渠魁[qú kuí, ㄑㄩˊ ㄎㄨㄟˊ, 渠魁] rebel leader; ringleader; bandit chieftain
头目[tóu mù, ㄊㄡˊ ㄇㄨˋ, 头目 / 頭目] ringleader; gang leader; chieftain

*chieftain* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
酋長[しゅうちょう, shuuchou] (n) chieftain

*chieftain* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress FR: leader [m] ; chef [m]
ผู้นำฝูง[n. exp.] (phū nam fūn) EN: leader ; ringleader ; chief ; head ; chieftain FR: chef [m] ; meneur [m]
ประมุข[n.] (pramuk) EN: leader ; chief ; chief of state ; head ; chieftain FR: chef [m] ; leader [m] ; dirigeant [m]

*chieftain* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fürstengrab {n} [hist.]princely tomb; chieftain's tomb

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *chieftain*
Back to top