ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-barge-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น barge, *barge*,

-barge- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry to barge in like this... butโทษที ที่บุกรุกเข้ามาอย่างนี้ แต่ว่า
How dare you barge in here.คุณถือวิสาสะเข้ามาได้ยังไง
Yes, I'm terribly sorry to barge in like this, but we need your husband to come down to the morgue.ผมเสียใจที่ต้องเข้ามาขัดจังหวะ แต่เราต้องการให้สามีคุณไปที่ห้องชันสูตร
Okay, look, I am terribly sorry to barge in like this but I have decided I cannot take no for an answer.โอเค คือ ผมขอโทษจริงๆ ที่โผล่เข้ามาแบบนี้ แต่ว่าผมตัดสินใจแล้ว ผมไม่สาสมารถตอบปฏิเสธได้
And former criminal prosecutor Barge Michaelson.และอดีตอัยการคดีอาชญากรรม บาร์จ ไมเคิลสัน
Sorry to barge in.ขอโทษที่เสียงดังใส่เธอ .
Hi. Sorry to barge in.หวัดดี โทษทีที่จู่ๆก็โผล่มา
Sir, I'm sorry to barge in here,ท่านครับ ผมขอโทษที่พรวดพราดเข้ามาแบบนี้
So you just barge in here without asking?นายเลยเข้ามาได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตงั้นสิ
Hey, I'm, uh, sorry to barge in.อืม ฉันขอโทษที่อยู่ดี ๆ ก็เข้ามา
We played... We played chess in the Barge pub.เราเล่น เราไปเล่นเชสที่บาร์จผับ
Oh, so sorry to barge in... but you know it really is a great story to tell the kids.โอ้ ต้องขอโทษที่บุกเข้ามา... แต่คุณรู้ไหมว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เอาไว้เล่าให้เด็กๆฟัง

-barge- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass
[はしけ, hashike] (n) barge
艀船[はしけぶね;ふせん, hashikebune ; fusen] (n) (See 艀) barge
通船[つうせん, tsuusen] (n) ferry boat; barge

-barge- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขบวนพยุหยาตรา[n. exp.] (khabūan pha) EN: royal barge procession FR:
กระบวนพยุหยาตราชลมารค[n. prop.] (Krabūan Pha) EN: Royal Barge Procession FR:
นกปากแอ่นหางดำ[n. exp.] (nok pāk aen) EN: Black-tailed Godwit FR: Barge à queue noire [f] ; Barge égocéphale [f] ; Grande Barge [f] ; Barge commune [f]
นกปากแอ่นหางลาย[n. exp.] (nok pāk aen) EN: Bar-tailed Godwit FR: Barge rousse [f] ; Barge de Laponie [f] ; Barge à queue barrée [f] ; Barge moyenne [f]
โป๊ะ[n.] (po) EN: barge ; lighter; boat FR:
โป๊ะจ้าย[n.] (pojāi) EN: barge FR:
เรือ[n.] (reūa) EN: boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel FR: bateau [m] ; navire [m] ; embarcation [f] ; barque [f] ; pirogue [f] ; barge [f] ; vaisseau [m] (vx)
เรือเอี้ยมจุ๊น[n.] (reūa-īemjun) EN: barge ; salt boat FR:
เรือกระแชง[n.] (reūakrachaē) EN: rice barge FR:
เรือลำเลียง[n. exp.] (reūa lamlīe) EN: lighter ; barge FR:
เรือพระราชพิธี[n. prop.] (Reūa Phrarā) EN: royal barge FR:
เรือพระที่นั่ง[n. prop.] (Reūa Phra T) EN: royal barge FR:
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์[n. prop.] (Reūa Phra T) EN: The Royal Barge Suphannahong FR:
เรือพ่วง[n.] (reūaphūang) EN: tugboat ; barge FR: remorqueur [m]
เรือโป๊ะจ้าย[n. exp.] (reūa pojāi) EN: barge FR:
เรือท้องแบน[n. exp.] (reūa thøngb) EN: pontoon ; barge ; flat-bottomed boat ; flat boat FR: barge [f] ; embarcation à fond plat [f]
สุพรรณหงส์[n. exp.] (suphannahon) EN: swan barge FR:
ยื่นมือ[v.] (yeūnmeū) EN: interfere ; intervene ; barge in FR: interférer

-barge- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lastkahn {m}cargo barge
Frachtkahn {m}freight barge
Klappschute {f}hopper barge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -barge-
Back to top