ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wrongly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wrongly, -wrongly-

*wrongly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrongly (adv.) อย่างผิดพลาด Syn. unfairly, wrongfully, badly, unjustifiably
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาลพาโล (v.) accuse wrongly See also: defame, impute the fault to Syn. พาโลโฉเก, พาโลโสเก
พาโล (v.) accuse wrongly See also: defame, impute the fault to Syn. พาลพาโล, พาโลโฉเก, พาโลโสเก
พาโลโฉเก (v.) accuse wrongly See also: defame, impute the fault to Syn. พาลพาโล, พาโลโสเก
พาโลโสเก (v.) accuse wrongly See also: defame, impute the fault to Syn. พาลพาโล, พาโลโฉเก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it your feeling, Corporal Clark that you are wrongly brought to trial by the U.S. Government?งั้นคุณคงคิดว่า.. คุณถูกนำตัวขึ้นศาลอย่างผิดๆ โดยรัฐบาลสหรัฐล่ะสิ
You suppose wrongly, Jane.เธอคิดผิดซะแล้วล่ะเจน
It's all because you guys wrongly met the father and son.มันเป็นเพราะว่าเจ้ากับแม่ดันโชคร้าย ไปเจอกับพ่อลูกตัวแสบโดยไม่ได้ตั้งใจ
Think of it--25 years, and he holds absolutely no grudge against the man who wrongly convicted him.คิดดูนะ25ปีและเขา ไม่มีการขุ่นแค้น ไม่โกรธชายคนที่กล่าวโทษเขาผิด ๆเลย
I also read about the wrongly convicted peopleผมยังอ่านถึงคนที่ถูกตัดสินคดีผิดๆ
Look, I s wrongly accused last time.sleeping, like everyone else.
It was reported wrongly right?มันแค่รายงานผิดใช่มั้ย?
Maybey've wrongly assumedอาจเพราะยอมรับอย่างผิดๆ
Hannibal what is this guy talking about? We were wrongly convicted but it's still illegal to break out of jail.เราถูกปรักปรำให้ติดคุก แต่เราก็ยังกลายเป็นผู้ผิดกฎหมาย
At first I felt that I was wrongly fired, but after a few days I realized that your reasons were all valid.ตอนแรกคิดว่านั้นเป็นความผิดให้โดนไล่ออก แต่หลายวันต่อมาก็ได้รู้เหตุผลที่แท้จริงที่สมเหตุสมผล
You knowing that I feel sorry for my actions versus thinking that I feel that I was wrongly fired are clearly different.เจ้านายรู้นี่ว่า ฉันรู้สึกเสียใจกับการกระทำของฉัน ตรงกันข้ามกับความคิดที่ฉันรู้สึกผิดที่โดนไล่ออกแต่มันต่างออกไปนะ
I wrongly believed that a job might help him turn his life around.ผมคิดผิดว่างาน จะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้น

*wrongly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
别字[bié zì, ㄅㄧㄝˊ ㄗˋ, 别字 / 別字] mispronounced or wrongly written character
白字[bái zì, ㄅㄞˊ ㄗˋ, 白字] wrongly written and mispronounced character

*wrongly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age
善かれ悪しかれ;良かれ悪しかれ[よかれあしかれ, yokareashikare] (exp,adv) good or bad; right or wrong; for better or for worse; rightly or wrongly
数え違える[かぞえちがえる, kazoechigaeru] (v1) to miscount; to count wrongly (e.g. pages)
是が非でも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp,adv) rightly or wrongly; by all possible means
読み誤る;読み誤まる[よみあやまる, yomiayamaru] (v5r,vt) (1) to mispronounce; (2) to misread; to misinterpret; to read wrongly

*wrongly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้ในทางที่ผิด[v. exp.] (chai nai th) EN: use wrongly ; abuse FR:
กล่าวโทษอย่างผิด ๆ = กล่าวโทษอย่างผิดๆ[v. exp.] (klāothōt yā) EN: accuse wrongly ; accuse wrongfully FR:
มิชอบ[adv.] (mi chøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably FR: malhonnêtement
พาโล[v.] (phālō) EN: accuse wrongly ; make a baseless accusation FR: accuser sans preuve
ถูกใส่ความ[v. exp.] (thūk saikhw) EN: be wrongly accused ; be slandered ; be libelled FR: être dénigré
อย่างผิด ๆ = อย่างผิดๆ[adv.] (yāng phit-p) EN: wrongly FR: abusivement ; injustement ; erronément

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wrongly*
Back to top