ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wounded*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wounded, -wounded-

*wounded* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wounded (adj.) ซึ่งบาดเจ็บ See also: ซึ่งเป็นแผล
English-Thai: HOPE Dictionary
wounded(วูน'ดิด) adj. ได้รับบาดเจ็บ,ได้รับบาดแผล,ได้รับความเสื่อมเสีย n. ผู้ได้รับบาดเจ็บ, Syn. injured
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้บาดเจ็บ (n.) wounded people See also: sufferer, victim Syn. ผู้ป่วย, ผู้เจ็บป่วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From the way the wounded are pouring into this place we better get the hell out of here before we get caught up in the war.ดูจากที่พวกคนป่วย แห่เข้ามาที่นี่... ...เราควรออกจากที่นี่ได้ ก่อนติดอยู่กลางสงคราม
Let no man surrender if he is wounded and can fight.ถ้าเขาได้รับบาดเจ็บและ สามารถต่อสู้ ฉันต้องพูดอีกหรือไม่ ไม่มีเซอร์
There have been too many unwounded prisoners taken.นักโทษกรี๊ดกร๊าดถ่ายใน สงครามครั้งนี้ อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกครั้ง
Sometimes we risk being shot at to put our wounded mounts out of their misery.บางครั้งเรามีความเสี่ยงที่จะถูก ยิง ที่จะนำม้าได้รับบาดเจ็บที่ไม่ดี ของเรา ออกจากความทุกข์ยากของพวก เขา
One night, they brought in a badly wounded pilot from a raid.คืนหนึ่ง พวกเขานำนักบิน บาดเจ็บสาหัสมาจากการบุก
"Women carried the wounded and broken bodies from the road until they dropped from exhaustion.""ผู้หญิงพยุงร่างผู้บาดเจ็บออกจากถนน จนสิ้นสติไปเพราะความอ่อนล้า"
I've been wounded here and here.ฉันได้รับบาดเจ็บที่นี่และที่นี่
You've been wounded in your head.คุณได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะของคุณ
Load the wounded onto the helicopter!เอาพวกที่บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์
Most of it's come from wounded American boys.ส่วนใหญ่จากทหารอเมริกันที่บาดเจ็บ
The human interest in the unending woe pouring from the wounded metropolis.ชั้นได้ยินเรื่องของคุณเยอะเลยจากแจอิน
We must stem the tide of malice, and pour into each other's wounded bosoms the balm of sisterly consolation.พวกเราต้องเอาความพยาบาทลอยน้ำไป และเทมันลงไปที่ก้นทะเล เพื่อระงับความเจ็บปวดของพี่น้อง

*wounded* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤者[shāng zhě, ㄕㄤ ㄓㄜˇ, 伤者 / 傷者] casualty; victim (of an accident); wounded person
伤号[shāng hào, ㄕㄤ ㄏㄠˋ, 伤号 / 傷號] casualties; wounded soldiers
负伤[fù shāng, ㄈㄨˋ ㄕㄤ, 负伤 / 負傷] injury; wound; hurt; injured; wounded; to wound; to injure
轻伤[qīng shāng, ㄑㄧㄥ ㄕㄤ, 轻伤 / 輕傷] lightly wounded; minor injuries
伤俘[shāng fú, ㄕㄤ ㄈㄨˊ, 伤俘 / 傷俘] wounded and captured
伤员[shāng yuán, ㄕㄤ ㄩㄢˊ, 伤员 / 傷員] wounded person
死伤者[sǐ shāng zhě, ㄙˇ ㄕㄤ ㄓㄜˇ, 死伤者 / 死傷者] casualty (of an accident); dead and wounded
伤感[shāng gǎn, ㄕㄤ ㄍㄢˇ, 伤感 / 傷感] sick at heart; psychologically wounded

*wounded* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けが人(P);怪我人(P);ケガ人[けがにん(けが人;怪我人)(P);ケガにん(ケガ人), keganin ( kega nin ; keganin )(P); kega nin ( kega nin )] (n) wounded or injured person; (P)
傷つく(P);傷付く;疵つく;疵付く[きずつく, kizutsuku] (v5k) (1) to be wounded; to get injured; (2) to get hurt feelings; (3) to chip; to scratch; to damage; (P)
傷病兵[しょうびょうへい, shoubyouhei] (n) sick and wounded soldiers
傷痍軍人[しょういぐんじん, shouigunjin] (n) wounded soldier; disabled veteran
傷者[しょうしゃ, shousha] (n) wounded person; casualty; injured person; (P)
完膚[かんぷ, kanpu] (n) unwounded skin
手負い[ておい, teoi] (n) wounded
死傷者[ししょうしゃ, shishousha] (n) casualties; killed and wounded; (P)
無傷[むきず, mukizu] (adj-na,n,adj-no) unhurt; uninjured; unwounded; flawless; spotless; sound; perfect; (P)
軽傷者[けいしょうしゃ, keishousha] (n) slightly-injured person; slightly-wounded person
重傷者[じゅうしょうしゃ, juushousha] (n) severely wounded person
重軽傷者[じゅうけいしょうしゃ, juukeishousha] (n,adj-no) those injured; injured persons; the wounded

*wounded* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดเจ็บ[v.] (bātjep) EN: be injured ; be wounded FR: être blessé
บาดเจ็บ[adj.] (bātjep) EN: wounded ; injured ; hurt FR: blessé ; amoché (fam.)
คนเจ็บ[n. exp.] (khon jep) EN: patient ; wounded FR: malade [m, f] ; patient [m] ; patiente [f]
ผู้บาดเจ็บ[n. exp.] (phū bātjep) EN: wounded people ; sufferer ; victim ; casualties [pl] FR: blessé [m] ; victime [f]
ผู้เสียหาย[n.] (phūsīahāi) EN: injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim FR: victime [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wounded*
Back to top